REALITNÍ PORADNA

 

Při uzavírání smlouvy si musí klient dát především pozor v případě, že je od něho požadován jakýkoli podpis. Spousta seriozních realitních makléřů, je schopných najít zájemce o koupi nemovitosti i bez jakýchkoli podpisů!

 

Když už Vás ale makléř přesvědčí o tom, že bez Vašeho podpisu opravdu nemůže Váš inzerát zadat do systému své Realitní kanceláře tak, aby bylo možné inzerovat na různých realitních serverech, pak v žádném případě nespěchejte a NIKDY NIC nepodepisujte hned při prvním setkání!!! Požádejte makléře, aby Vám ponechal smlouvu (nebo i formulář!) k prostudování, eventuelně k poradě s právníkem.Podle reakce makléře na tuto žádost, pak snadno oddělíte zrno od plev. Makléř zastupující podvodnou realitní kancelář, Vám v žádném případě nebude ochotný jakoukoli listinu ponechat k prostudování.

 

Pokud  bude projeví vstřícnost a dokumenty Vám ponechá, pak se opravdu o jejich obsahu poraďte s nějakým právníkem, či v nezávislé realitní poradně. Vašim nezadatelným právem je možnost provést ve smlouvě úpravy a na smluvních podmínkách se dohodnout. Pokud makléř nebude ochoten smlouvu upravit, raději s ním dále již nejednejte.

 

Ve smlouvě si musíte dát především pozor na to, zda skutečně je či není smlouvou exkluzívní! Někteří nepoctiví makléři často ve snaze „ulovit“ dušičku, stran exkluzivity smlouvy záměrně mlží, či  zcela nepokrytě lžou.

 

Exkluzivita smlouvy v zásadě spočívá v tom, že si Vás RK předkládající smlouvu exkluzivitou zavazuje k tomu, že i v případě, že prodáte prostřednictvím jiné RK, zaplatíte této RK provizi v dohodnuté výši.

 

Takže i když Vám bude makléř tvrdit, že smlouva exkluzívní není, hledejte i přesto tento závazek v textu smlouvy!

 

Makléři některých podvodných RK (jako kupříkladu Prolux Consulting Int.s.r.o.) záměrně klientům exkluzivitu popírají! Nebo se o výrazu EXKLUZIVNÍ, či VÝHRADNÍ smlouva odmítají s klienty záměrně vůbec bavit, aby tak zakryli podstatu smluvních ujednání  .

 

V textu smlouvy se takový úvazek projeví kupříkladu slovy:

Poskytovateli vzniká nárok na odměnu za splnění podmínek podle čl.II odst. 1, tedy i tehdy, jestliže ke změně vlastnictví předmětných nemovitostí dojde i bez přímé součinnosti poskytovatele

 

Dále je potřeba si dát pozor, aby smlouvu bylo možné do 14ti dnů vypovědět. Nikdy tedy nepodepisujte smlouvu, ve které je psáno:

Zájemce prohlašuje, že k podpisu smlouvy došlo za podmínek a v místě, které si předem s poskytovatelem dohodl.

Nebo:

Zájemce prohlašuje, že si poskytovatele pozval.

Touto nenápadnou větou se zbavujete možnosti odstoupení od smlouvy podle §57 Obč,zákoníku.

 

Nikdy nepodepisujte smlouvu v režimu Obchodního zákoníku! Dejte si pozor na větu:

Smluvní strany se dohodly, že se tento jejich závazkový vztah bude řídit dle §262 odst.2. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

Nikdy nepodepisujte smlouvu, ve které figuruje jakákoli Rozhodčí doložka! Touto doložkou se zbavujete svého ústavního práva na spravedlivý občanský soud! Rozhodčí doložka může vypadat kupříkladu takto:

Smluvní strany sjednávají, že všechny majetkové spory, které mezi nimi vzniknou, budou řešeny v rozhodčím řízení podle platného znění zákona č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů....

 

Dejte si pozor na dobu trvání smlouvy! Nejlepší je trvat na tom, že Smlouva nesmí být automaticky bez výpovědi prodlužována a že končí dnem ke kterému byla podepsána.

 

Dejte si pozor na nemravná procenta z prodeje a na to zda jsou uvedena s DPH. Běžná provize u slušných realitních kanceláří se pohybuje kolem 2 - 4%!

 

Celkově si dejte pozor, že čím více je textu ve smlouvě a čím drobnějším písmem je psán, tím větší je pravděpodobnost, že se Vás někdo snaží natáhnout. Dejte si rovněž pozor na to, že Smluvní ujednání mohou být na opačné straně listu, než jsou kolonky s údaji o nemovitosti. Nepoctiví makléři Vám tuto skutečnost rádi zatají a budou tvrdit, že Vám předkládají pouze evidenční list pro účely inzerce.