ŽALOBA SEPSANÁ ZA ÚČELEM ZASTAVENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI PROLUXU

13.06.2010 10:21

Žalobce 1. : Světlana Glaserová nar. 24.3. 1956, bytem Pětihosty 73, 251 67
Žalobce 2. : neuzavřený počet podvedených klientů

(dále jen žalobci)

Žalovaný:
1.: Realitní kancelář Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908,
DIČ: CZ26731908 (dále jen žalovaná)

HROMADNÁ ZÁPŮRČÍ ŽALOBA
Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23.4.2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů. Jejíž transpozice byla provedena do zákona č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, a zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.

A dle směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

I.

Jelikož se žalobci důvodně domnívají, že žalovaná se soustavně dopouští protiprávního jednání vůči svým klientům a svým jednáním je poškozuje dle

§121 Tr.zák.

 

Domáhají se žalobci, svého práva zabránit žalované v další rušitelské činnosti, respektive negatorního nároku dle:
Zákona č.99/1963 Sb. §83,

b) o zdržení se protiprávního jednání ve věcech ochrany práv spotřebitelů,
 

Žalovaná se své rušitelské činnosti dopouští tím, že opakovaně předkládá svým klientům k podpisu Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti (dále jen smlouva), obsahující ustanovení, jež jsou nedílnou součástí smlouvy (dále jen ustanovení), která významně zasahují do práv klientů a příčí se dobrým mravům dle.

§3, Obč. zák.

 

Žalobci se domnívají, že tato ustanovení rovněž nemohou být platná dle

§39 Obč.zák.

 

Dále se žalobci domnívají, že text ustanovení je žalovanou zcela evidentně sestaven zejména za účelem vzniku rozporů, čímž dochází k porušení

§43 Obč. zák.


Vzhledem k tomu, že klienti vystupují vůči žalované, jako spotřebitelé
ve smyslu

§52 odst 3 zák. 40/1964 Sb. Obč. zák.
I ve smyslu
Zákona o ochraně spotřebitele č.634 §2 (1) a)
 

Žalobci považují za nemravné níže citované ustanovení, jež navozuje mezi žalovanou a klientem obchodní vztah dle obchodního zákoníku:
 

Smlouva: Čl.VI.Závěrečná ustanovení7.:Smluvní strany se dohodly, že se tento jejich závazkový vztah řídí dle ustanovení §269 odst.2 zák.513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve smyslu pozdějších předpisů.

Platnost výše citovaného ustanovení vylučuje rovněž znění

§261(1) zákona513/1991 Sb. Obch. Zák.

 

Žalobci se domnívají, že vzhledem k tomu, že klient nevystupuje vůči žalované jako podnikatel, ale jako spotřebitel a závazkový vztah, se v žádném případě netýká jeho podnikatelské činnosti. Odvolání na výše citovaný zákon tedy ve spotřebitelské smlouvě nemá opodstatnění!

 

Žalobci se domnívají, že toto ustanovení rovněž směřuje ke zhoršení jejich právního vztahu dle

§262 Obch Zák

 

Žalobci se s odvoláním na výše uvedené skutečnosti, domáhají svého práva, aby jejich žaloba byla posuzována na základě Občanského zákoníku

 

Dále se žalobci domnívají, že podpisem Rozhodčí doložky ve smlouvě předkládané žalovanou, se klient vzdává práv, která mu zákon poskytuje a jež mu zaručuje ústavní Listina základních práv a svobod. Tedy zejména práva na spravedlivý proces a tímto zhoršuje své smluvní postavení.

Listina základních práv a svobod Článek 36(1)

 

Žalobci se domnívají, že použití Rozhodčí doložky žalovanou, rovněž významně vychyluje práva klienta od zákona v jeho neprospěch.
§ 55 (1) (3) a § 56 Obč. zák

 

Žalobci se domnívají, že vzhledem k obchodním vztahům, které již řadu let trvají mezi Žalovanou a Sdružením rozhodců a.s. a z toho vyplývající jisté finanční závislosti Sdružení rozhodců a.s. na žalované, lze rovněž důvodně pochybovat o nepodjatosti tohoto soudu vůči klientům Žalované dle
.§14 (3).Obč.zák

 

Žalovaná v rozporu s doporučením Sdružení rozhodců a.s. nepoužívá v ujednání o rozhodčí doložce níže citovaný dovětek a tímto brání klientovi v uplatnění jeho práv dle Evropských směrnic, tedy obrátit se se svými nároky na obecný soud.

 

(Opis z webových stránek Sdružení rozhodců a.s.):

Sdružení Rozhodců- Rozhodčí doložky dovětek 4.: „Ujednáním o této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na obecný soud.“

Tento dovětek lze doporučit u smluv, v nichž se na jedné straně vyskytuje fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel). Podle některých výkladů evropských směrnic je třeba fyzické osobě - nepodnikateli (spotřebiteli) zajistit možnost obrátit se se svými nároky vždy také na obecný soud. Dovětek nestanoví žádné ze stran povinnost obracet se na obecný soud, ale zachovává jí možnost volby.

Žalobci se dále domnívají, že i některé další body ustanovení jsou v rozporu se zákony.

Jelikož je žalované známa skutečnost, že své klienty vždy předem osloví telefonicky a má tím pádem vždy důkaz o tom, že si klient návštěvu s makléřem sjednal.
Žalobci se domnívají, že jsou kráceni ve svých právech jakožto spotřebitelé, když jim žalovaná nabízí jakožto klientům možnost takového odstoupení od Smlouvy, o němž předem ví, že je dle Smlouvy neuskutečnitelné.

Žalovaná, tedy vlastně

NEDÁVÁ KLIENTOVI ŽÁDNOU MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V ŽÁDNÉM TERMÍNU!

 

Smlouva: Čl.VI Závěrečná ustanovení 3.

 

Žalobci se domnívají, že uplatněním tohoto ustanovení, dochází ze strany žalované k porušení zákona

Občanský zákoník § 56

V níže uvedeném ustanovení jsou dále v jediné větě specifikovány dva naprosto odlišné závazky. Začátek věty hovoří o umístění informační tabule (což nemá v podstatě pro klienta velkého významu) a zbytek věty specifikuje závazek natolik závažný, jako je zplnomocnění žalované klientem k libovolné manipulaci s cenou !

Již samotná tato formulace věty, vypovídá o tom, že snahy žalované směřují k odvedení pozornosti klienta od důležitého ustanovení.
 

 Smlouva: Čl.II 5. Klient rovněž souhlasí s umístěním informační tabule s nabídkou prodeje na předmětných nemovitostech a jiným vhodným označením a úpravou předpokládané ceny, která povede z zajištění reálné tržní ceny předmětných nemovitostí.

Možnost manipulace s cenou nemovitosti dává tímto ustanovením žalované volný prostor ke spekulacím směřujícím k jejímu vlastnímu obohacení se na úkor klienta.

Níže uvedené ujednání dále zbavuje ve své podstatě klienta na dobu neurčitou možnosti nakládat se svým majetkem. Při jakékoli změně majitele do budoucna, je klient totiž povinen zaplatit žalované provizi:

 

Smlouva: Čl.IV 1.

 

Součinností poskytovatele se patrně rozumí skutečné zprostředkování prodeje s fyzickým přičiněním makléře a následným právním servisem ze strany žalované Žalovaná si tedy tímto ustanovením vymiňuje, že jí náleží odměna i v případě, že neposkytne klientovi služby, realitními kancelářemi obvykle poskytované.

Činností poskytovatele za niž si žalovaná nárokuje odměnu, se zřejmě rozumí pouze podpora při prodeji nemovitosti, respektive zveřejnění nabídky na internetu a vyvěšení informační tabule na nemovitost

 

Takováto omezení spotřebitele v jeho právech na kvalitní služby ze strany podnikatelského subjektu, který se honosí názvem Realitní kancelář, nemá ovšem ve Zprostředkovatelské smlouvě žádné opodstatnění

Občanský zákoník Hlava 13 §774 a

Žalobci se tedy dovolávají její neplatnosti dle

dle §40 Obč.Zák.

Otázkou ovšem zůstává, zda Smlouva o podpoře nemovitosti jako taková vůbec je, či není svým charakterem smlouvou Zprostředkovatelskou?

Pakliže tato Smlouva svým charakterem Zprostředkovatelskou smlouvou není. Jsou tedy všechny ústní sliby makléřů Žalované, předcházející podpisu smlouvy a týkající se součinnosti při prodeji, nepravdivé!

A pokud naopak tato Smlouva svým charakterem Zprostředkovatelskou smlouvou je, pak žalovaná porušuje § 51 občanského zákoníku na jehož základě mohou smluvní strany svá vzájemná práva a povinnosti upravit i jinou smlouvou než typovou. Nepojmenovaná smlouva však nesmí směřovat k obcházení zákona, tj. nelze nepojmenovanou smlouvou upravit vzájemný vztah, který svým obsahem odpovídá některé typové smlouvě a v této nepojmenované smlouvě se odchýlit od kogentních ustanovení upravujících typovou smlouvu.

Z výše uvedených bodů ustanovení, však jednoznačně vyplývá, že žalovaná si nárokuje svou provizi pouze za PODPORU PRODEJE Neboť o žádné součinnosti makléře s klientem při prohlídkách, ani následném právním servisu, se v těchto bodech ustanovení nemluví.

 

Žalovaná tedy prokazatelně omezuje svou činnost pouze na zajištění reklamy a to pouze na vlastních webových stránkách a umístěním informační tabule na nemovitosti určené k prodeji

 

Čl.I. Předmět Smlouvy 1.

 

Ani v těchto závazcích žalované, tedy není ani zmínky o tom, že by se žalovaná zavazovala klientovi poskytovat služby, realitními kancelářemi všeobecně poskytované!

 

Čl.II. Práva a povinnosti smluvních stran 1.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že žalovaná požaduje od klienta odměnu v případě jakékoli změny majitele obchodované nemovitosti, bez ohledu na to, kdo se ve skutečnosti o tuto změnu přičinil. A směrodatnou je pouze skutečnost, že smlouva uzavřená s klientem, byla v době změny majitele nemovitosti platná!

Žalobci se domnívají že

SMLOUVA NENÍ SVÝM CHARAKTEREM ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVOU

a

ŽALOVANÁ NENÍ REALITNÍ KANCELÁŘÍ V PRAVÉM SMYSLU TOHOTO SLOVA

 

Pokud tedy žalovaná výraz Realitní Kancelář ve svém názvu používá , ačkoli služby realitní kanceláře dle smlouvy plnit nemusí a ani je neplní, je toto označení již samo o sobě pro klienty zavádějící a klamavé dle:

§5 (1) a), b), c) Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 1
Na druhou stranu ovšem žalovaná od klienta jednostranně požaduje, aby podepsal ujednání týkající se jeho součinnosti se žalovanou. V tomto spatřují žalobci narušení rovnováhy v právech a povinnostech stran dle

§56 Obč. Zák.

 

Čl.II. 3. Klient je povinen a 4.

 

Tohoto zplnomocnění, ovšem žalovaná využívá pouze k tomu účelu, že vybírá od případných zájemců, (se kterými ovšem při prohlídkách nemovitostí nespolupracuje, tedy neprojevuje součinnost) zálohy na předmětnou nemovitost a to nezřídka i na jednu nemovitost hned od několika zájemců. A tyto zálohy si pak ponechává.

Žalovaná rovněž neakceptuje ukončení doby trvání smlouvy a odmítá vymazání předmětné nemovitosti ze své nabídky, ani přes opakovaná upozornění klienta (bývalého), že u nemovitosti již došlo ke změně majitele. Na tyto nemovitosti, žalovaná rovněž vybírá od případných zájemců o nemovitost zálohy, jež odmítá vracet.

 

Tímto jednáním poškozuje žalovaná další skupinu svých klientů, tedy zájemců o koupi nemovitosti.

 

V tomto jednání žalované, spatřují žalobci narušení rovnováhy v právech a povinnostech stran dle

§56 Obč. zák.

 

Důkaz: kopie ustanovení jež jsou nedílnou součástí Smlouvy
 

 

III.
Popis standardního postupu spolupracujících zplnomocněných makléřů žalované (dále jen makléřů) vůči klientům:

Makléři žalované vyhledávají cíleně na realitních serverech internetu soukromé inzeráty občanů, kteří mají v úmyslu prodat svou nemovitost a následně je obtěžují svými četnými telefonáty. Děje se tak často i přes písemné upozornění inzerenta, že vysloveně nemá zájem s realitními kancelářemi spolupracovat!

Žalobci se domnívají, že tyto obchodní praktiky lze považovat za agresivní dle
Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 2

Zaměstnanci žalované lákají telefonicky inzerenty na své sliby.

Slibují jednak kontakty na konkrétní zájemce o konkrétní inzerovanou nemovitost, které již údajně vlastní ve své databázi.

Dále lákají inzerenty na rychlost prodeje, která z těchto kontaktů vyplývá.

Rovněž lákají inzerenty svými sliby fyzické součinnosti makléřů při obchodování nemovitosti a následného veškerého právního servisu, tak jak to bývá u jiných realitních kanceláří obvyklé.
Když pak inzerent (dále klient) podlehne nátlaku opakovaných telefonátů, které často mylně považuje za projev serióznosti makléřů a svolí ke spolupráci se žalovanou, bývá následně dohodnuta schůzka s makléřem za účelem prohlídky nemovitosti.

V dohodnutém termínu tedy přichází do domu (bytu) klienta, makléř, který většinou jen velmi zběžně prohlédne a ofotí nabízenou nemovitost a poté se zaměří k jedinému cíli a to zmanipulovat klienta k podpisu Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti. (dále jen Smlouvy)

O této Smlouvě makléři shodně tvrdí, že se jedná pouze o NEZÁVAZNÝ DOKUMENT pro účely evidence. Na dotazy klienta, jakoukoli exkluzivitu obchodního vztahu zásadně popírají! Čímž ovlivňují rozhodnutí klienta směrem k uzavření Smlouvy.


Někteří makléři fyzicky brání klientům v prostudování Smlouvy tím, že jim rukou zakrývají text. Pod záminkou, že klientovi pomáhají s vyplňováním údajného evidenčního listu ( ukazují prstem na řádky)

Makléři své klienty v žádném případě neupozorňují na významnost okamžiku podpisu tohoto dokumentu a zásadně popírají jakoukoli jeho závaznost .Naopak se snaží vždy co nejpečlivěji zatajit USTANOVENÍ, jež jsou UMÍSTĚNA NA OPAČNÉ STRANĚ, než klientem vyplňovaný a podepisovaný údajný evidenční formulář . Tato ustanovení navíc JSOU NAPSÁNA VELMI DROBNÝM PÍSMEM BLEDĚMODRÉ BARVY. Takže i v případě, kdy si klient sám těchto ustanovení povšimne a pokusí se těmto ustanovením porozumět, je tento dokument svým obsahem natolik nesrozumitelný a pro klienta značně matoucí, že porozumět tomuto textu a správně se v něm orientovat, je pro běžného právnicky nevzdělaného občana prakticky nemožné.

Navíc bývá pozornost klienta od čtení těchto ustanovení záměrně odváděna ujišťováním makléře o nezávaznosti dokumentu, nebo hovorem, jenž naprosto nesouvisí s účelem návštěvy makléře. Makléř tedy tímto jednáním uvádějí úmyslně klienta v omyl.

A klient zmanipulován makléřem, podepíše předloženou Smlouvu, o které se domnívá v dobré víře, že tato smlouva je NEZÁVAZNOU EVIDENČNÍ LISTINOU.

 

Žalobci se domnívají, že tímto jednáním ze strany makléře, dochází k porušení zákona:
§5 (1)Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 1
 

Žalobci se domnívají, že právní úkon učiněný v úmyslně vyvolaném omylu, nemůže být platný dle:
§49a)Obč. zák

Makléř rovněž ve většině případů klamavě tvrdí klientovi, že je v časové tísni I jinak působí na city klienta a tímto se snaží celý proces podepisování Smlouvy urychlit.

Makléři žalované tedy cíleně ovlivňují rozhodování klientů a směřují klienty k tomu aby učinili obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinili. Žalobci se domnívají, že takové jednání makléřů lze označit za nekalé dle:
§4(1)Zákona č.634/1992 o ochraně spotřebitele

Po odchodu makléře, zjistí klient dříve nebo později, že postrádá kopii dokumentu, který podepsal. V některých případech je pak kopie dokumentu klientovi dodatečně doručena. V jiných případech, ani po opakovaných urgencích doručena není.

Po podepsání Smlouvy nastává ze strany zaměstnanců žalované relativní klid.

Žádní zájemci o koupi nemovitosti nebývají ze strany žalované, v rozporu se sliby makléřů, klientovi doporučeni. Konkrétní makléř s nimiž klient podepsal Smlouvu většinou již nebývá klientovi k dispozici, ani když se klient sám snaží makléře kontaktovat. Po podpisu smlouvy makléři nepřijímají telefonické hovory ze strany klienta, ani neodpovídají na sms zprávy

 

Klient pak v případě, že ustanovení ve Smlouvě nečetl, nebo jim pro nesrozumitelnost a velmi špatnou čitelnost, neporozuměl a uvěřil slovnímu ujištění makléře o nezávaznosti Smlouvy vydávané za evidenční list, dříve či později svou nemovitost prodá přes jinou realitní kancelář, či svépomocí.

 

A toto je právě ten okamžik, na nějž žalovaná čeká! Neboť vzápětí po zapsání nemovitosti v Katastru nemovitostí na jiného majitele, obdrží klient neočekávaně od žalované fakturu na provizi, kterou si žalovaná nárokuje, aniž by se jakkoli o prodej nemovitosti přičinila.

 

Překvapený klient se následně pokouší písemně bránit dle svých možností. Ale to již má žalovaná připravenu rozhodčí doložku a předává žalobu na klienta k Rozhodčímu soudu. Rozhodčí soud pak, jelikož je dlouhodobě se žalovanou finančně propojen, vyřkne své rozhodnutí vždy ve prospěch žalované. Po tomto kroku pak, pokud klient požadovanou částku (jež mezitím vzrostla o soudní poplatky a pokuty), neuhradí ve stanoveném čase. Následuje exekuce klientova majetku.

 

V jiných případech pak,

pokud si klient dodatečně text ustanovení přečte a dosahu těchto ustanovení porozumí (někdy během několika dní, nebo i hodin od podepsání Smlouvy) Snaží se pak žalovanou kontaktovat a žádá ji o odstoupení od takto pro něho nevýhodné smlouvy.

 

V tomto případě pak žalovaná postupuje tak, že jakékoli klientovy pokusy o odstoupení od smlouvy odmítá s odvoláním na paragrafy v ustanoveních smlouvy.

 

Později pak začnou zaměstnanci žalované obtěžovat klienta svými SMS zprávami, v nichž klienta informují o počtu „prokliků“ klientova inzerátu na webových stránkách žalované. Tyto „prokliky“ jsou pak účtovány klientovi jako navýšení provize.

 

Tyto nevyžádané zprávy přicházejí klientovi ve velkém množství většinou v noci a často klienta donutí ke změně svého telefonního čísla.

 

Tito klienti, kteří dodatečně porozuměli dosahu ustanovení ve Smlouvě, pak raději volí možnost, že s prodejem nemovitosti posečkají do doby, než vyprší žalovanou stanovená výpovědní lhůta. Někdy je to 6 měsíců, někdy 12 a v některých případech i 24 měsíců!

Během této doby bývají klienti obtěžováni nejen SMS zprávami, ale i telefonáty ze strany žalované. Těmito telefonáty, bývají klienti upozorňováni na skutečnost že cena jejich nemovitosti byla snížena. Pokud s tímto krokem klient nesouhlasí, nárokuje si žalovaná tento krok s odvoláním na ustanovení ve Smlouvě.

 

Po uplynutí závazné doby a po odeslání dopisu s odstoupením od Smlouvy, nabývá klient dojmu, že může již volně svou nemovitost obchodovat. I v těchto případech však žalovaná nárokuje svou provizi s odvoláním na ustanovení ve smlouvě.

 

Fotografie nemovitostí klientů, které žalovaná jednou získala, žalovaná již ze své databáze nemaže, ani v případě, že oplynula doba závaznosti Smlouvy a klient žalovanou o vyjmutí inzerátu z nabídky vysloveně požádá!

 

Toto chování ze strany žalované a jejich makléřů, které bývá pro klienty velmi traumatizující a náročné na jejich psychiku, mívá často za následek zhoršení zdravotního stavu klientů. A není výjimkou, že vede i k déle trvající pracovní neschopnosti, nebo hospitalizaci .


Důkaz: Svědectví podvedených klientů

                                                                       IV.

O tom, že žalovaná soustavně po dobu několika let se svými klienty nejedná v souladu s dobrými mravy a naopak, na jejich úkor se neoprávněně obohacuje, svědčí opakované reportáže a články zveřejňované hromadnými sdělovacími prostředky
Policie vyšetřuje podezřelou realitní kancelář, článek na severu Deník.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209452801240005-reporteri-ct/obsah/70957-podivne-praktiky-realitni-kancelare-prolux/
Reportáž v publicistickému pořadu ČT1 - Reportéři ČT
Scénář k publicistickému pořadu ČT1 - Reportéři ČT

článek věnující se diskusnímu fóru FinExpert.cz

RK PROLUX - již 175 trestních oznámení,

Soud odmítl "Soukromé soudce"

Policie zabavila firmě Prolux účetnictví, vyšetřuje podvod,

Razie v realitní kanceláři Prolux,

Článek v MF Dnes - "Nenaleťte realitce"

https://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/policie-provedla-razii-v-realitni-kancelari-prolux.html Článek v ŠÍPu - "KUPUJETE dům? Jste snadná oběť!"
Reportáž v publicistickému pořadu ČT1 - Reportéři ČT - "Podivné praktiky realitní kanceláře Prolux"

Typická, tedy výhrůžná, reakce RK Prolux na reportáž ze dne 2.2.2009 Vyjádření Českomoravské realitní unie k reportáži o RK Prolux

 

Dále by žalobci chtěli upozornit na skutečnost že dne 24.1.2010 podala Realitní unie podnět České obchodní inspekci a Živnostenskému odboru Prahy 1 k prošetření podnikatelské činnosti žalované RK PROLUX Consulting Int.s.r.o.
Pro podezření z hrubého soustavného porušování podnikatelské činnosti vůči klientům této kanceláře

O velmi neetickém jednání žalované vůči klientům, svědčí i rozsáhlé diskuse na různých internetových serverech, v nichž si občané vzájemně sdělují své negativní zkušenosti.

Žalovaná pak pomocí výhružných dopisů, nutí administrátory webových stránek tyto diskuse mazat. V případě neuposlechnutí administrátora, podává na provozovatele stránek žaloby k soudu, pro poškozování svého dobrého jména. Tímto jejím zasahováním dochází k zasahování do Listiny základních práv a svobod

Článek 17(1) (2) (3)

 

https://man.blog.lupa.cz/2010/04/29/kauza-prolux-odvolali-jsme-se/

https://diskuze.slansko.cz/infrastruktura-ekologie/realitni-kancelar-pip-jake-mate-zkusenosti-ii
https://blog.bezrealitky.cz/zkusenost-s-rk-prolux-consulting/

https://antiprolux.netii.net/
https://finance.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A031010_164235_fi_osobni_vra
https://dhavlik.blog.cz/0902/podivne-praktiky-realitni-kancelare-prolux
https://www.spotrebitele.info/vase-prava/zkusenosti/zkusenosti.php?id_firma=654&partner=0
https://forum.nova.cz/post228001.html
https://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/nova-policie-zabavila-firme-prolux-ucetnictvi-vysetruje-podvod/377258
https://ne.poctivci.cz/detail?prolux-Dnes-mi-telefonovala-pani-z-Proluxu-ze-mi-posle-slozenku-na-castku-50-000-protoze-jsem-pry-podepsala-smlouvu-kde-souhlasim-zaplati-6-procent-provize-po-prodeji-bytu-nekde-ve-smlouve&m=-1&t=nepoctivci
https://www.mojepoplatky.cz/kupuji-byt-jak-se-vyhnout-problemum-s-realitkou-255.html?diskuse=1
https://www.mesec.cz/clanky/chcete-prodat-byt-sam-nebo-s-realitni-kancelari/nazory/69259/vlakno/
https://www.jaketoje.cz/ostatni/realitni-kancelare/jihocesky/prolux-consulting-int
https://www.finexpert.cz/Rubriky/Prolux-zaluje-FinExpertcz-nesmazali-jsme-kritiku/sc-17-a-25531/default.aspx?forum
https://magazin.ceskenoviny.cz/diskuse/index.php?command=reaguj&id=1575239&typ=0&idtyp=377258
https://www.penize.cz/diskuze/16168-jak-koupit-nemovitost
https://www.lupa.cz/clanky/moderace-diskusi-je-zadouci-rozhodl-soud/nazory/293579/vlakno/
https://www.necestne.cz/?p=347
https://www.kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=8011
https://sip.denik.cz/zpravy/kupujete-dum-jste-snadna-obet20080712.html
https://www.prolux.unas.cz/
https://www.pravnik.cz/forum/topic/3525/problem-s-realitkou-prolux.html
https://www.pravnik.cz/forum/topic/1574/neprodlouzeni-smlouvy-u-prolux.html
https://tugendhat.wordpress.com/2008/05/20/podvody-realitnich-kancelari-vuci-klientum/
https://www.rodina.cz/nazor13359902.htm
https://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/forum.phtml?op=text&id=653746&topic[]=4554235,0
https://www.baby-cafe.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13196
https://www.spotrebitele.info/vase-prava/zkusenosti/zkusenosti.php?id_firma=786&partner=0
https://forum.finexpert.cz/viewtopic.php?f=309&t=1037252&p=6993332
https://forum.living.cz/viewtopic.php?f=35&t=1486064&start=48&st=0&sk=t&sd=a&view=print
https://ekonomika.idnes.cz/chtel-prodat-byt-ted-ho-obtezuje-spam-dss-/ekonomika.asp?c=A071127_181627_ekonomika_spi
https://www.baby-cafe.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13196
 

Žalobcům je rovněž známa skutečnost, že na žalovanou je v současné době podáno cca 340 trestních oznámení, jež jsou evidována pod ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096, na Krajském ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení /vyšetřovatel Kpt.Luboš Hanzlík/
Pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu

Dle Zákona 140/1961 Sb., trestní zákon§ 250

a pro podezření ze spáchání trestného činu Účasti na zločinném spolčení podle
 § 163a Trestního zákona
 

Shrnutí: Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že žalovaná se prokazatelně nezabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy. Zaměstnanci žalované naopak prokazatelně záměrně uvádějí klienty v omyl, tím že jim podávají nejasné, neurčité, dvojsmyslné a jinak nezřetelné údaje. Všechna ustanovení, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy jsou naprosto cíleně sepsána právníky žalované za účelem vzniku rozporů. A jsou formulována tak, aby je klient dříve nebo později byl nucen porušit! Neboť SANKCE vyplývající z porušení těchto ustanovení klientem, JSOU VÝZNAMNÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ ŽALOVANÉ
 

Na základě výše uvedeného, se žalobci důvodně domnívají, že žalovaná se protiprávního jednání dopouští opakovaně po dobu několika let a že hrozí nebezpečí, že se takového jednání dopustí i v budoucnu.
 

 

                                                                   V.
Na základě výše uvedeného žalobci navrhují tento                                                     
 

 

ROZSUDEK :

Obchodní činnost žalované realitní kanceláře Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908, DIČ: CZ26731908 se zakazuje a to nejméně do doby, než bude prošetřena oprávněnost všech trestních oznámení, jež jsou v současné době evidována pod ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096 , jež je vedeno na Krajském ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení


Příloha1.: Kopie ustanovení, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti

Příloha2. : Podpisy podvedených klientů na samostatných listech obsahujících tento text:

Tímto se připojuji svým podpisem ke HROMADNÉ ZÁPŮRČÍ ŽALOBĚ podvedených klientů

ve věci pozastavení obchodní činnosti Realitní kanceláře Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908,

DIČ: CZ26731908

 

 

 

 

za neurčitý počet podvedených klientů Světlana Glaserová, Pětihosty 73, 251 67 zapurci@seznam.cz