VZOR

11.06.2010 19:22

Obvodnímu soudu pro Prahu 1,

Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1.

 

Žalobce: …...Jméno příjmení , adresa, rodné číslo

(dále jen Žalobkyně)

 

Žalovaná 1: Realitní kancelář Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908,

DIČ: CZ26731908 (dále jen Žalovaná 1.)

 

Žalovaný 2 : (makléř) jméno příjmení, adresa, datum narození

na základě plné moci, zmocněnec Žalované 1. (dále jen Žalovaný 2.)

na straně druhé

 

 

 

I.

Žalobkyně navrhuje zahájení soudního řízení s odvoláním na Občanský soudní řád


§83b) o zdržení se protiprávního jednání ve věcech ochrany práv spotřebitelů

 

Vzhledem k tomu, že Žalobkyně nepodniká v oblasti realit a svou nemovitost nabízela k prodeji pouze soukromě. Žalobkyně je Spotřebitelem ve smyslu

§52 odst 3 zák. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku

I ve smyslu

Zákona o ochraně spotřebitele č.634 §2 (1) a)

 

Žalobkyně považuje za nepřípustné Smluvní ustanovení:

Čl.VI.Závěrečná ustanovení7.:Smluvní strany se dohodly, že se tento jejich závazkový vztah řídí dle ustanovení §269 odst.2 zák.513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve smyslu pozdějších předpisů.

 

Platnost výše citovaného ustanovení vylučuje rovněž znění

§261(1) zákona513/1991 Sb. Obch. Zák

 

 

Žalobkyně se domnívá, že výše uvedené smluvní ustanovení směřuje ke zhoršení jejího právního vztahu vůči žalované1 dle

§262 Obch Zák.

Žalobkyně se s odvoláním na výše uvedené skutečnosti, domáhá svého práva, aby její žaloba byla posuzována na základě Občanského zákoníku

 

Žalobkyně považuje za nepřípustné, že podpisem Rozhodčí doložky ve smlouvě předkládané žalovanou1, se jako spotřebitel má vzdát práv, která jí zákon poskytuje a jež jí zaručuje ústavní Listina základních práv a svobod. Tedy zejména práva na spravedlivý proces a tímto zhoršuje své smluvní postavení.

Listina základních práv a svobod Článek 36(1)

Žalovaná1 v textu Smlouvy uvádí: Čl.VI. Závěrečná ustanovení 2. Smluvní strany sjednávají, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení podle platného znění zákona č.216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, postupem podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců a.s. IČ:63496658, se sídlem Brno, Příkop 8, a to jediným rozhodcem ze Seznamu rozhodců, vedeného Sdružením rozhodců a.s., který bude jmenován podle Rozhodčího řádu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly možnost se seznámit se a seznámily se s s Rozhodčím řádem a Poplatkovým řádem, jejichž znění je zveřejněno na internetových stránkách www.sdruzenirozhodcu.cz, v Obchodním věstníku č. 16 a je také veřejně k dispozici v sídleSdružení rozhodců a.s. a činí je nedílnou součástí této rozhodčí doložky a dohodly se,že dle citovaného Rozhodčího a Poplatkového řádu má být rozhodčí řízení vedeno. Případné odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy, nemá vliv na platnost sjednané rozhodčí doložky

Žalobkyně se domnívá, že tato Rozhodčí doložka, rovněž významně vychyluje její práva jako spotřebitele od zákona v její neprospěch.
§ 55 (1) (3) a § 56 Obč. zák

Žalobkyně se domnívá, že podle obecného ustanovení § 56 odst. 1 občanského zákoníku interpretovaného dle obecného ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice, lze tuto rozhodčí doložku jež prokazatelně způsobuje značnou nerovnováhu ve spotřebitelské smlouvě, považovat za nepřípustnou

Žalobkyně se domnívá, že vzhledem k obchodním vztahům, které již řadu let trvají mezi Žalovanou1 a Sdružením rozhodců a.s. a z toho vyplývající jisté finanční závislosti Sdružení rozhodců a.s. na žalované1, lze rovněž důvodně pochybovat o nepodjatosti tohoto soudu vůči klientům Žalované1 dle
.§14 (3).Obč.zák

Žalovaná1 rovněž v rozporu s doporučením Sdružení rozhodců a.s. nepoužívá v ujednání o rozhodčí doložce ani níže citovaný dovětek a tímto brání klientovi v uplatnění jeho práv dle Evropských směrnic, tedy obrátit se se svými nároky na obecný soud.

(Opis z webových stránek Sdružení rozhodců a.s.):

Sdružení Rozhodců- Rozhodčí doložky dovětek 4.: „Ujednáním o této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na obecný soud.“

Tento dovětek lze doporučit u smluv, v nichž se na jedné straně vyskytuje fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel). Podle některých výkladů evropských směrnic je třeba fyzické osobě - nepodnikateli (spotřebiteli) zajistit možnost obrátit se se svými nároky vždy také na obecný soud. Dovětek nestanoví žádné ze stran povinnost obracet se na obecný soud, ale zachovává jí možnost volby.

 

 

Žalovaná 1. v textu  Smlouvy dále uvádí: Čl.VI Závěrečná ustanovení 3. „Klient prohlašuje, že k uzavírání a podpisu této smlouvy došlo v místě za podmínek, které klient předem sjednal se zástupcem poskytovatele ve smyslu §57 zák.č.40/1964 Sb.občanského zákoníku. Pokud je klient ve smyslu §52 odst.3. zák. č.40/1964 Sb.občanského zákoníku spotřebitelem má za podmínek §57 citovaného zákona, právo od smlouvy odstoupit

 

Vzhledem k tomu, že žalovaná1 si je vědoma skutečnosti, že schůzka s klientem bývá ze strany žalované 1 vždy předem sjednána. Žalovaná 1, tedy nedává zněním tohoto ustanovení klientovi žádnou možnost odstoupení od smlouvy v žádném termínu a tímto ustanovením tedy zavdává příčinu ke vzniku rozporů!

 

Smlouva:Čl. IV. Výše odměny poskytovateli a její splatnost

Poskytovateli vzniká nárok na odměnu za splnění podmínek podle Čl.II odst.I. tedy i tehdy, jestliže ke změně vlastnictví předmětných nemovitostí dojde i bez přímé součinnosti poskytovatele

Žalovaná si tímto ve Smlouvě stanovuje, že jí náleží odměna i v případě, že splnila pouze povinnost podpory prodeje, tedy umístění inzerátu na svých webových stránkách a umístění informační tabule.

Smlouva Čl.IV Poskytovateli vzniká nárok na odměnu také v případě, že ke změně vlastnictví předmětných nemovitostí dojde i po skončení účinnosti této smlouvy, ale stane se tak v důsledku činnosti poskytovatele.

Přičemž činností poskytovatele se zřejmě opět rozumí pouze podpora při prodeji nemovitosti, respektive zveřejnění nabídky na internetu a vyvěšení informační tabule na nemovitost a nikoli zprostředkování prodeje. Otázkou ale je, zda Smlouva svým charakterem je, či není Zprostředkovatelskou smlouvou?

Pakliže Smlouva Zprostředkovatelskou smlouvou není, je evidentní, že Žalovaný2 nemluvil pravdu, když Žalobkyni tvrdil, že přivede zájemce o koupi nemovitosti a zajistí i jiný právní servis.

 

A pokud tato Smlouva svým charakterem Zprostředkovatelskou smlouvou je, pak Žalovaná 1 porušuje zákon:

Na základě ust. § 51 občanského zákoníku mohou smluvní strany svá vzájemná práva a povinnosti upravit i jinou smlouvou než typovou. Nepojmenovaná smlouva však nesmí směřovat k obcházení zákona, tj. nelze nepojmenovanou smlouvou upravit vzájemný vztah, který svým obsahem odpovídá některé typové smlouvě a v této nepojmenované smlouvě se odchýlit od kogentních ustanovení upravujících typovou smlouvu, tj. od ustanovení od nichž se odchýlit nelze.

Smlouva :Čl.II 5. Klient rovněž souhlasí s umístěním informační tabule s nabídkou prodeje na předmětných nemovitostech a jiným vhodným označením a úpravou předpokládané ceny, která povede z zajištění reálné tržní ceny předmětných nemovitostí.

Z tohoto odstavce ujednání, je více než patrné, že cílem právníků Žalované, je odvést pozornost klienta při čtení Smlouvy od významných ujednání k méně významným tím, že začátek věty je věnován zcela bezvýznamnému ujednání týkajícímu se umístění tabule a závěr věty se týká velmi významného zplnomocnění Žalované klientem k manipulaci s cenou nemovitosti!

Z výše uvedeného je patrné, že je tato Smlouva je celá sestavena za účelem vzniku rozporů. Neboť na základě zkušeností poškozených klientů s nimiž měla Žalobkyně možnost vést diskuse na internetu i v soukromé mailové poště, je patrné, že sankce vyplývající z těchto rozporů, jsou významným zdrojem příjmů Žalované1 i Žalovaného2. Žalobkyně se domnívá, že tímto jednáním ze strany žalované1, dochází k porušení zákona

§43 Občanský zákoník

 

Důkaz: kopie Smlouvy o podpoře prodeje nemovitostí

 

 

 

II.

Žalobkyně se domnívá, že podmínky, za nichž byla předmětná smlouva uzavřena, byly pro Žalobkyni nápadně nevýhodné dle

 

§ 49 občanského zákoníku

Účastník, který uzavřel smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, má právo od smlouvy odstoupit.

 

V lednu 2010 zveřejnila Žalobkyně na několika realitních internetových serverech soukromé inzeráty, v nichž nabízela k prodeji svůj rodinný dům(společné jmění manželů Glaserových), který se nachází na adrese Pětihosty 73, 251 67 okr.Praha Východ. Součástí zveřejněného inzerátu byl i kontakt na mobilní telefon Žalobkyně.

 

Důkaz: list vlastnictví

V průběhu cca 6 týdnů po zveřejnění inzerátu, kontaktovala Žalobkyni telefonicky opakovaně a neodbytně telefonní operátorka Žalované 1. a nabízela Žalobkyni služby. Telefonní operátorka lákala Žalobkyni především svými sliby rychlého zprostředkování prodeje v podobě již existujících konkrétních zájemců o koupi nemovitosti a rovněž sliby právního servisu a finančních výhod plynoucích pro Žalobkyni z této spolupráce se Žalovanou.

 

Žalobkyně se domnívá že takové jednání ze strany Žalované 1. lze důvodně považovat za agresivní, dle :

 

Zákona č.634/1992 o ochraně spotřebitele §5a příloha č.2

 

 

Po mnoha telefonátech přesvědčila telefonní operátorka Žalované1. Žalobkyni k tomu, aby byla Žalobkyně  svolná s návštěvou zástupce Žalované 1. za účelem prohlídky nemovitosti. Tyto opakované telefonáty považovala Žalobkyně mylně za projev serióznosti Žalované 1.

 

Dne 4.3.2010 vstoupil do domu Žalobkyně zástupce Žalované1. , Žalovaný 2. Při svém vstupu do domu se Žalovaný2. pouze představil jménem, ale neprokázal svou totožnost žádným osobním dokladem.

 

Totožnost Žalovaného 2., měla Žalobkyně možnost si ověřit pouze na základě fotografie a jména. obojí veřejně přístupné na webových stránkách Žalované 1 www.prolux.cz-kontakty

 

Ihned po příchodu, byl Žalovaný 2. informován ze strany Žalobkyně, že nemovitost je již nabízena jinými realitními kancelářemi a že tím pádem není možné, aby mezi Žalovaným 2. a Žalobkyní byla podepsána exkluzivní smlouva o výhradním zastoupení při podpoře prodeje nemovitosti. Žalovaný 2. byl rovněž seznámen se zněním listu vlastnictví, tedy i se skutečností, že na nemovitosti je zástavní právo České spořitelny.

 

Žalovaný 2. ujistil Žalobkyni, že zástavní právo nečiní žádný problém a že se vše vyřeší s konkrétním zájemcem.

Žalovaný 2 tvrdil Žalobkyni, že v žádném případě o žádnou exkluzivitu při podpoře prodeje nemovitosti neusiluje a že Žalobkyně bude mít do budoucna naprostou volnost disponovat svou nemovitostí a obchodovat ji soukromě, či s pomocí jiné realitní kanceláře a to bez jakéhokoli nároku na provize pro Žalovanou 1 a bez hrozby jakýchkoli sankcí ze strany Žalované 1.

Žalovaný 2.Ujistil Žalobkyni, že zaměření činnosti Žalované1, odpovídá svým zaměřením povaze zprostředkovatelské činnosti.

Žalovaný 2 v žádném případě Žalobkyni neupozornil na skutečnost, že předmětem činnosti Žalované1. je pouze inzerce nemovitosti a nikoli součinnost při jejím prodeji. Tedy pomoc při předvádění nemovitosti potencionálním zájemcům o koupi a zajištění následného právního servisu souvisejícího s realizací prodeje, tak jak je to obvyklé u jiných realitních kanceláří.

 

Žalovaný tímto zatajil před Žalobkyní velmi důležitou okolnost

Žalovaný 2, naopak Žalobkyni slíbil, že má kontakty hned na několik konkrétních zájemců o koupi domu v dané lokalitě a že tyto zájemce v horizontu 10 dnů na prohlídku nemovitosti přivede.

 

Žalovaný 2. neoznámil Žalobkyni důležité okolnosti související se zprostředkováním a naopak svými nepravdivými tvrzeními ovlivnil Žalobkyni směrem k podpisu Smlouvy.Žalobkyně se domnívá, že tímto Žalovaný 2 porušil

§777Zákon č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění předpisů.

 

Žalobkyně se domnívá, že ji Žalovaný 2. záměrně oklamal svými sliby, o nichž věděl, že je nemá v úmyslu splnit a uvedl ji tímto v omyl.

 

Žalovaný 2. rovněž věděl, že obsah ujednání Smlouvy(důležitý údaj), splnění těchto slibů ani neumožňuje, neboť Smlouva svým charakterem patrně není smlouvou Zprostředkovatelskou. Vzhledem k tomu, že Žalobkyně nemá právnické vzdělání, nemohla správně zhodnotit tento rozdíl vyplývající z názvu smlouvy. Žalovaný tedy tímto jednáním vědomě porušil.

§5 (1)Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele

 

 

Žalovaný 2., který od počátku své návštěvy v domě, jevil známky spěchu, si nemovitost velmi zběžně prohlédl a sdělil Žalobkyni, že má ve své databázi kontakty hned na několik konkrétních zájemců o podobnou nemovitost v lokalitě, kde se předmětná nemovitost nachází.

 

Vzápětí nabídl Žalovaný 2. Žalobkyni k podpisu Smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti, o níž tvrdil, že je nezávaznou evidenční listinou, kde jsou zaznamenány pouze parametry nabízené nemovitosti.

 

Na první pohled tato listina skutečně jako evidenční vypadala. Neboť méně důležité údaje byly vytištěny tučným písmem a zmínka o Ujednáních jež jsou nedílnou součástí smlouvy a nacházejí se na odvrácené straně Smlouvy, jsou tištěna velmi drobně a vzhledem ke zvolené bleděmodré barvě písma i poměrně špatně čitelně.

 

Žalovaný 2. nabádal žalobkyni (ukazoval prstem) kde se má který údaj týkající se parametrů nemovitosti, ve smlouvě vyplnit. Tímto fyzicky bránil žalobkyni ve čtení textu. Žalobkyně se přesto snažila soustředit na čtení textu a požádala Žalovaného 2, aby jí v tom nebránil a nezakrýval jí rukou text. Žalovaný 2. tohoto napomenutí sice uposlechl a přestal žalobkyni fyzicky ve čtení textu bránit. Pro změnu však, během doby, kdy žalobkyně smlouvu četla, snažil se Žalovaný 2. alespoň odvádět její pozornost od čtení nezávaznou konverzací, nesouvisející s účelem jeho návštěvy. Když žalobkyně i přes snahy Žalovaného 2. nepřestávala číst, zvrhnul Žalovaný 2. (údajně neúmyslně) sklenici s vodou, jež stála na stole.

 

Tímto činem, se Žalovanému 2. podařilo odpoutat definitivně pozornost žalobkyně od čtení Smlouvy, neboť bylo třeba vodu ze stolu setřít.

Žalovaný 2, se následovně za svou neopatrnost omlouval a prosil žalobkyni, aby již s podpisem neotálela, neboť údajně velmi spěchal na další pracovní schůzku.

Žalobkyně nechtěla působit Žalovanému 2. problémy a v dobré víře v jeho pravdomluvnost, předloženou Smlouvu o níž se domnívala, že je nezávaznou evidenční listinou, svým podpisem stvrdila.

 

Svůj podpis připojil na žádost Žalovaného 2., jako spolumajitel nemovitosti i manžel Žalobkyně pan Bedřich Glaser, neboť důvěřoval Žalobkyni, že smlouvu četla a textu porozuměla.

 

Žalovaný 2 tedy nejenže neoznámil Žalobkyni všechny důležité okolnosti související se zprostředkováním, ale naopak, se je snažil úmyslně zatajit i fyzicky bránit tomu, aby měla Žalobkyně možnost se s nimi seznámit. Tímto jednáním Žalovaný2 významně ovlivnil rozhodování Žalobkyně směrem k uzavření Smlouvy. Nebýt tohoto ovlivňování, Žalobkyně by bývala nikdy, takto pro ni nevýhodnou smlouvu neuzavřela. Žalovaný 2, tedy vědomě porušil

§4(1)Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele

 

Žalobkyně se domnívá, že právní úkon podpisu žaloby, který žalobkyně učinila v omylu nemůže být platný dle

Občanský zákoník§49a)

 

 

Po odchodu Žalovaného 2., se chtěla Žalobkyně na kopii smlouvy podívat. Ale ta nebyla v celém domě k nalezení. Snažila se tedy Žalovaného 2. kontaktovat na jeho mobilním telefonu. Až o 2 dny později se Žalovaný 2. ozval telefonicky Žalobkyni a sdělil jí, že kopii smlouvy vhodil do schránky u domu.

.

Teprve tehdy měla Žalobkyně možnost odhalit celý dosah ujednání (tištěných na odvrácené straně smlouvy), která zcela v rozporu s ústním tvrzením Žalovaného 2., obsahují hned několik závazků takového charakteru, že kdyby o jejich existenci Žalobkyně věděla, nikdy by bývala takovouto pro ni nevýhodnou smlouvu nepodepsala.

 

Jelikož Žalovaný 2. úmyslně žalobkyni uvedl v omyl s použitím agresivních a klamavých praktik, Žalobkyně se důvodně domnívá, že svým jednáním porušil Žalovaný 2. zároveň i Etický kodex Žalované 1., kterým se zavázal řídit.

Zákon č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele§5 Klamavé obchodní praktiky

e)Právní úkon je neplatný, není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.

Etický kodex Žalované 1 (opis z webových stránek Žalované1.):

Etický kodex je základním dokumentem popisujícím zásady chování, jejichž respektování a dodržování je očekáváno od všech ASRKM. Jeho cílem je sjednotit vystupování celé asociace a vtisknout tím jednotný charakter ASRKM, jednak jako asociace vystupující navenek, a současně i jako asociace ve vztahu k jejím členům.

Za etické chování v duchu tohoto kodexu se považuje zejména:

  1. čestné jednání v souladu s dobrými mravy

2. neuvádění v omyl a neposkytování nepravdivých informací
3. nenabízení služby za podmínek, o kterých je předem známo, že jsou nesplnitelné
4. dodržení daného slova

 

 

Žalobkyně se domnívá, že tímto jednáním se Žalovaný 2. s největší pravděpodobností dopustil rovněž trestného činu podvodu , ve stádiu pokusu o podvod podle.

§ 250 Zákona 140/1961 Sb., trestní zákon

 

Důkaz svědectví: Bedřich Glaser bytem Pětihosty 73, 25167 (manžel žalované)

 

 

 

 

III.

Mimo výše uvedených skutečností, přivedlo Žalobkyni k rozhodnutí podat tuto žalobu rovněž zjištění, že Realitní unie podala 24.1.2010 podnět České obchodní inspekci a Živnostenskému odboru Prahy 1 k prošetření podnikatelské činnosti RK PROLUX.Pro podezření z hrubého soustavného porušování podnikatelské činnosti vůči klientům této kanceláře.

A dále na základě četných internetových diskusí klientů, podváděných v průběhu několika let Žalovanou 1. A rovněž na základě zpráv týkajících se činnosti Žalované 1, jež proběhly ve hromadných sdělovacích prostředcích.

 

Důkaz: odkazy na internet:https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209452801240005-reporteri-ct/obsah/70957-podivne-praktiky-realitni-kancelare-prolux/

 

https://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/policie-provedla-razii-v-realitni-kancelari-prolux.html

 

https://diskuze.slansko.cz/infrastruktura-ekologie/realitni-kancelar-pip-jake-mate-zkusenosti-ii

 

https://blog.bezrealitky.cz/zkusenost-s-rk-prolux-consulting/ - comment-695

 

https://antiprolux.netii.net/

https://finance.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A031010_164235_fi_osobni_vra

 

https://dhavlik.blog.cz/0902/podivne-praktiky-realitni-kancelare-prolux

 

https://www.spotrebitele.info/vase-prava/zkusenosti/zkusenosti.php?id_firma=654&partner=0

 

https://forum.nova.cz/post228001.html

 

https://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/nova-policie-zabavila-firme-prolux-ucetnictvi-vysetruje-podvod/377258&id_seznam=

 

https://ne.poctivci.cz/detail?prolux-Dnes-mi-telefonovala-pani-z-Proluxu-ze-mi-posle-slozenku-na-castku-50-000-protoze-jsem-pry-podepsala-smlouvu-kde-souhlasim-zaplati-6-procent-provize-po-prodeji-bytu-nekde-ve-smlouve&m=-1&t=nepoctivci

 

https://www.mojepoplatky.cz/kupuji-byt-jak-se-vyhnout-problemum-s-realitkou-255.html?diskuse=1

https://www.mesec.cz/clanky/chcete-prodat-byt-sam-nebo-s-realitni-kancelari/nazory/69259/vlakno/

 

https://www.jaketoje.cz/ostatni/realitni-kancelare/jihocesky/prolux-consulting-int

 

https://www.finexpert.cz/Rubriky/Prolux-zaluje-FinExpertcz-nesmazali-jsme-kritiku/sc-17-a-25531/default.aspx?forum

 

https://magazin.ceskenoviny.cz/diskuse/index.php?command=reaguj&id=1575239&typ=0&idtyp=377258

 

https://www.penize.cz/diskuze/16168-jak-koupit-nemovitost

 

https://www.lupa.cz/clanky/moderace-diskusi-je-zadouci-rozhodl-soud/nazory/293579/vlakno/

 

https://www.necestne.cz/?p=347

 

https://www.kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=8011

 

https://sip.denik.cz/zpravy/kupujete-dum-jste-snadna-obet20080712.html

 

https://www.prolux.unas.cz/

 

https://www.pravnik.cz/forum/topic/3525/problem-s-realitkou-prolux.html

 

https://www.pravnik.cz/forum/topic/1574/neprodlouzeni-smlouvy-u-prolux.html

https://forum.living.cz/viewtopic.php?f=35&t=1486064&st=0&sk=t&sd=a&hilit=Prolux&start=48

 

https://tugendhat.wordpress.com/2008/05/20/podvody-realitnich-kancelari-vuci-klientum/

 

https://www.rodina.cz/nazor13359902.htm

 

https://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/forum.phtml?op=text&id=653746&topic[]=4554235,0

 

https://www.baby-cafe.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13196

 

https://www.spotrebitele.info/vase-prava/zkusenosti/zkusenosti.php?id_firma=786&partner=0

 

https://forum.finexpert.cz/viewtopic.php?f=309&t=1037252&p=6993332

https://forum.living.cz/viewtopic.php?f=35&t=1486064&start=48&st=0&sk=t&sd=a&view=print

 

https://ekonomika.idnes.cz/chtel-prodat-byt-ted-ho-obtezuje-spam-dss-/ekonomika.asp?c=A071127_181627_ekonomika_spi

 

https://www.baby-cafe.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13196

 

https://medialove.cz/tag/prolux-consulting/

 

 

V důsledku všech výše popsaných zjištění, utrpěla žalobkyně silný nervový otřes a je ode dne 8.3. ambulantně léčena na oddělení …....................

Žalobkyně je tudíž neschopná vykonávat své povolání.

Důkaz:Kopie neschopenky

 

Žalobkyně podala dne 29.3.2010 trestní oznámení Pro podezření z podvodu na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor vnější služby Praha venkov-Jih, obvodní oddělení Kamenice Pražská 329,Nová Hospoda 251 68 Kamenice. Spis byl postoupen na Krajské ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení, vyšetřovatel Kpt.Luboše Hanzlík, evidováno pod ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096

Důkaz: kopie Úředního záznamu

 

Dne 16.4.2010 telefonoval Žalobkyni muž, který se představil, jako Petr Jasanský majitel Žalované a vyhrožoval Žalobkyni, že na ni podá trestní oznámení pro pomluvy a poškozování dobrého jména Žalované1 v internetových diskusích. Vyhrožoval rovněž snížením ceny její nemovitosti v internetové nabídce Žalované1.

Přesto, že Žalobkyně, několikrát hovor s panem Jasanským ukončila. Volal jí opakovaně z různých telefonních čísel a nakonec se ji snažil přesvědčit o tom, že Žalovaná1 je vlastně obětí spiknutí konkurenčních realitních kanceláří. V důsledku tohoto rozhovoru, trvajícího celkem více jak hodinu, se zdravotní stav Žalobkyně natolik zhoršil, že začala uvažovat o tom, že si bude muset přivolat záchranku (nepravidelné bušení srdce, studený pot, počínající mdloby). S tímto oznámením tedy Žalobkyně telefonní hovor ukončila. Pan Jasanský již Žalobkyni od té doby neobtěžoval.

Shrnutí: Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že žalovaná1 se prokazatelně nezabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy. Zaměstnanci žalované naopak zcela záměrně uvádějí klienty v omyl, tím že jim podávají nejasné, neurčité, dvojsmyslné a jinak nezřetelné údaje. Všechna ustanovení, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy jsou naprosto cíleně sepsána právníky žalované za účelem vzniku rozporů. A jsou formulována tak, aby je klient dříve nebo později byl nucen porušit! Neboť SANKCE vyplývající z porušení těchto ustanovení klientem, JSOU VÝZNAMNÝM NE LI JEDINÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ ŽALOVANÉ

 

V.

Na základě výše uvedeného, Žalobkyně navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující

ROZSUDEK:

Platnost Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti A013972 uzavřené dne 4.3.2010 v Pětihostech mezi Danielem Bláhou jako zmocněncem realitní kanceláře Prolux Consulting Int s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsané v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908, DIČ: CZ26731908 na jedné straně

a Světlanou Glaserovou a Bedřichem Glaserem oba bytem Pětihosty 73, 25168 na straně druhé se zrušuje

 

Žalovaný 1. je povinen uhradit Žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.

Žalovaný 2. je povinen uhradit Žalobkyni 50 000 Kč, jako odškodné za újmu na zdraví, kterou způsobil Žalobkyni svým chováním.

Žalovaný 2 je povinen napsat veřejný omluvný dopis, adresovaný všem poškozeným klientům, kterým on osobně způsobil újmu svým nečestným jednáním. Tento dopis bude zveřejněn na webových stránkách Žalované1 a na webových stránkách Žalobkyně STOP-PROLUX.

 

 

 

 

 

V Praze dne…………… .................Světlana Glaserová………………..