Tisková konference Věcí Veřejných na téma rozhodčí doložky

29.10.2011 08:16

Pravidla o rozhodčím řízení, posilujeme pozici občana

čas: 21.10.2011, 11.48 | hodnocení:

Praha 21. října 2011 - V příštích dnech zamíří do druhého sněmovního čtení velmi očekávaná novela zákona o rozhodčím řízení, na které se významně podíleli poslanci Věcí veřejných Karolína Peake a Viktor Paggio.

 

Rozhodčí doložka ve smlouvě stanovuje, že jakékoli budoucí spory mezi stranami nebude rozhodovat soud, ale soukromý rozhodce. Podpisem rozhodčí doložky se občan vzdává práva na soudní proces. V českém právním řádu nemá užívání doložek téměř žádná pravidla, a proto jsou často zneužívány podvodnými firmami k okrádání klientů, kteří se pak nemohou dovolat spravedlnosti u soudu. Stále se zvyšuje počet lidí dočasně neschopných splácet úvěry. Současně jsou jim doslova podvodně nabízena zdánlivě výhodná řešení za podmínek, o nichž podnikatel dopředu ví, že je spotřebitel nebude schopen plnit.

Výsledek rozhodčího řízení ani nemusí odpovídat platným právním předpisům. Často se jedná o doslova uměle předpřipravené dluhové pasti, do níž v dobré víře spadnou lidé, kteří se například pokoušejí překlenout krizi po ztrátě zaměstnání úvěrem. Přicházejí pak o všechno za podmínek, které by soud odmítl a označil je za jednání v rozporu se zásadami ochrany spotřebitele, či dobrých mravů.

„O problému  zneužívání rozhodčích doložek jsem se poprvé doslechl od občanů, kteří navštívili mou poslaneckou kancelář. Začal jsem se zajímat a zkontaktoval jsem i občanská sdružení, která bojují za úpravu rozhodčího řízení. Zúčastnil jsem se i demonstrace před kancelářemi společnosti Prolux na Václavském náměstí, kde jsem přítomným slíbil, že se společně s tehdy ještě předsedkyní ústavně-právního výboru sněmovny Karolínou Peake na zákon o rozhodčím řízení podíváme. A přesně to jsme udělali.“ uvedl poslanec Viktor Paggio. „Přijetím novely by Česká republika dala jasně najevo svůj zájem chránit občany před nekalými praktikami některých podnikatelů a garantovala respektování ústavního práva na spravedlivý proces,“ dodala vicepremiérka Karolína Peake.

Rozhodce má prakticky neomezenou moc a představuje výrazně nižší záruku nestranného a nepodjatého rozhodování. V praxi se dokonce stává, že rozhodce může být napojen na žalobce, což se samozřejmě projeví i na výsledku rozhodčího řízení. Rozhodnutí je okamžitě vymahatelné a není proti němu žádné odvolání.

Oba poslanci proto vnímají přijetí tohoto zákona jako občansky velmi naléhavé. K rozhodčím doložkám ve spotřebitelských smlouvách totiž přistupují vedle nebankovních úvěrových společností postupně také některé banky, realitní kanceláře, prodejci aut apod. Ze stovek podnětů, které občanská sdružení zaměřená na tuto problematiku v průběhu posledních let obdržely, je zřejmé, že spotřebitelé rozhodčí doložku ve smluvních podmínkách často nezaregistrují, nejsou na ni upozornění a především nejsou obeznámeni s právními důsledky podpisu takové smlouvy. Snadnost dosažení výsledku jakéhokoli sporu ve svůj prospěch také vede k rezignaci na kvalitu spotřebitelských smluv - často i u seriózních společností.

Do předkládané novely byla proto včleněna tato ustanovení, která by měla obdobným praktikám předcházet:  

  •  rozhodčí doložka bude samostatná listina,

 

  • s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí doložky poskytne podnikatel spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Náležitým vysvětlením se rozumí vysvětlení všech následků rozhodčí doložky,

 

  • rozhodčí doložka bude obsahovat informace o způsobu určení rozhodce, zahájení rozhodčího řízení, odměně rozhodce, místě konání rozhodčího řízení,

 

  •  zavádí se možnost soudního přezkumu samotné věcné podstaty rozhodčího nálezu ve spotřebitelských sporech,

 

  •  rozhodci budou nově vedeni v seznamu rozhodců,

 

  •  zákon stanovuje požadavky na osobu rozhodce,

 

  •  zákon významně posiluje námitku podjatosti – o sporu nemůže rozhodovat rozhodce, který je příbuzným jedné ze stran, nebo s ní má nadstandardní vztahy dané například tím, že pro ni rozhoduje stovky sporů.

Poslanci Peake a Paggio velmi intenzivně spolupracovali i se zástupci občanských sdružení zabývajících se dlouhodobě touto problematikou, Mgr. Davidem Ondrejkovičem (Společná obrana) a Světlanou Glaserovou (Stop trestuhodným obchodním praktikám - STOP). „Novela bude mít i výrazný kultivační efekt na rozhodčí řízení jako institut, což napomůže jeho návratu mezi užitečné nástroje vymahatelnosti práva v naší zemi,“ věří David Ondrejkovič. Poslanec Viktor Paggio hodnotí spolupráci s občanskými sdruženími jako zásadní. „I díky spolupráci s expertem na katalogové podvody a zneužívání rozhodčího řízení Davidem Ondrejkovičem a aktivitám Světlany Glaserové, která svými peticemi zapojila do řešení problematiky rozhodčích doložek veřejnost mohu říci, že jsme svůj slib splnili a novela zákona, kterou schválila vláda, oblast rozhodčích doložek notně civilizuje a posouvá nás tak směrem k právně vyspělejším částem světa,“ doplnil poslanec.

Ukázkovým zneužitím rozhodčí doložky býval postup nechvalně známé „realitní kanceláře“ Prolux. „Makléři Proluxu cíleně pomocí klamavých praktik podsouvají lidem, kteří chtějí prodat svůj byt či dům, naprosto nevýhodné smlouvy záměrně sestavené tak, aby je byl klient nucen dříve, nebo později porušit. Tyto smlouvy ještě v loňském roce obsahovaly rozhodčí doložku soukromé rozhodčí společnosti Sdružení rozhodců a.s. v Brně. Díky spolupráci soukromých rozhodců s realitní kanceláří, bylo stovky podvedených klientů v rychlém rozhodčím řízení připraveno od roku 2007 v souhrnu minimálně o 200 000 000 korun. Tato situace se nyní ovšem radikálně mění. Naše veřejné aktivity proti zneužívání rozhodčích doložek podpořené mocně ze strany VV začínají přinášet ovoce. Realitní kancelář Prolux ze svých nemravných smluvních ujednání takto jednostranně výhodnou rozhodčí doložku již vypustila. Uměle vygenerované pohledávky Proluxu vůči klientům, se tak staly mnohem obtížněji vymahatelné. Respektive předáním k posouzení Stálému rozhodčímu soudu při Obchodní a Hospodářské komoře a Občanským soudům prakticky nevymahatelné,“ uzavřela Světlana Glaserová.