Odvolání proti žalobě

13.06.2010 19:07

Sdružení rozhodců,a.s.,sídlem 604 39 Brno,Příkop8

JUDr....Jméno Příjmení do vlastních rukou

 

SP.Zn......číslo spisové značky

 

Stanovisko žalované k žalobě podané

 

Žalobcem: Realitní kancelář Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908,

DIČ: CZ26731908

 

Zastoupené: JUDr....jméno příjmení adresa

 

proti Žalované: ....vaše jméno příjmení adresa

 

O zaplacení částky....... Kč.

 

Žalovaná se proti Žalobě odvolává z těchto důvodů:

 

Žalobce uvádí, že uzavřel se žalovanou Zprostředkovatelskou smlouvu.

 

Žalobce uvádí, že svou povinnost vyplývající ze Zprostředkovatelské smlouvy vůči Žalované splnil tím, že inzeroval předmětnou nemovitost na internetových inzertních serverech zmiňovaných v Žalobě. Za tuto reklamní činnost požaduje Žalobce od Žalované provizi ve výši .........Kč..

 

Žalovaná se domnívá, že Žalobce nesplnil své povinnosti vůči Žalované v rozsahu specifikace

Zprostředkovatelské smlouvy dle zákona :

 

Občanský zákoník Hlava 13 §774
Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.

 

Žalobce neobstaral Žalované uzavření smlouvy a výsledek prodeje (zcizení) nemovitosti, nebyl dosažen přičiněním Žalobce.

 

Zájemci zmiňovaní Žalobcem v Žalobě, nebyly ani nikdy přivedeni zástupcem Žalobce do domu Žalované.

 

A Žalobcem nebylo ani nikdy nabídnuto Žalované, uzavření smlouvy s těmito zájemci.

 

Důkaz v podobě výpisu z cool centra, považuje Žalovaná za nedostatečný důkaz, neboť žádnou z uvedených osob nikdy neviděla.

 

Žalovaná se domnívá že činnost Žalobce neodpovídá svým charakterem službám Realitními kancelářemi obvykle nabízenými. A provize požadovaná za služby reklamního charakteru, je neúměrná námaze a nákladům Žalobce, které pro realizaci této reklamní činnosti vynaložil.

 

Žalovaná se na základě výše uvedeného domnívá, že Žalobci provize v požadovaném rozsahu tedy v žádném případě nenáleží.

 

Žalovaná dává tímto Rozhodčímu soudu na vědomí, že dne ........ podala na Žalobce Trestní oznámení na Policii ČR, pro podezření z pokusu o podvod ze strany Žalobce a zplnomocněného zmocněnce Žalobce, s nímž Žalovaná předmětnou smlouvu uzavřela.

 

Spis byl postoupen na Krajské ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení vyšetřovatel Kpt.Luboše Hanzlík ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096

 

Důkaz: Ověřená kopie trestního oznámení

 

Na základě výše uvedeného. Žalobkyně žádá tímto Rozhodčí soud, aby bylo toto rozhodčí řízení přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení, které je vedeno u Policie
ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbod hospodářské kriminality, 6.
Oddělení, pod č.j. KPRA-1802/TČ-2009-000096-HA".

Podle ust. par. 30 zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů se na řízení
před rozhodci použijí ustanovení občanského soudního řádu přiměřeně. Otázka
spáchání trestného činu podvodu v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy je
významná pro posouzení platnosti či neplatnosti smlouvy, o kterou žalobce svůj
nárok opírá. Případné rozhodnutí trestního soudu v dané věci má tak povahu
předběžné otázky ve smyslu ust. par. 135 o . s. ř."

 

Dále žalovaná vznáší námitku vůči samotné Rozhodčí doložce, jež je součástí smluvních ujednání:

Žalovaná se domnívá, že tato rozhodčí doložka je neplatná. Neboť v této RD, pravomoc rozhodce není dána dle

§ 15 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb

 

Žalovaná rovněž namítá neplatnost Rozhodčí doložky dle § 31 až 33 zákona č. 216/1994 Sb.

 

 

Dne…………………v…………………Jméno Příjmení…………………………….