Předvolání

07.01.2011 15:01

Podle slov Kpt.Hanzlíka odmítají zaměstnanci Proluxu docházet k výslechům. Kupříkladu, když jsem se ho ptala, zda byl již u výslechu makléř Bláha (na kterého je podáno 25 trestních oznámení!), odpověděl mi pan Hanzlík, že ho již asi 7X předvolal, ale on se nikdy nedostavil!

Jsou  policajti skutečně tak bezmocní? Nebo je to jenjejich laxnost a nezájem cokoli dořešit??? Nebo co za tím vlastně vězí ???? O tom se můžeme bohužel jen dohadovat.

 

Předvolání je příkaz veřejného úřadu, aby se k němu předvolaný v určenou dobu dostavil a příp. s sebou přinesl úřadem požadovanou věc, nejčastěji listinu. Nesplnění této výzvy může být potrestáno pořádkovou pokutou až do výše 50 000 Kč a/nebo může být tato osoba na vlastní náklady předvedena policií. Osobě, která se na výzvu nedostavila, může být kromě toho uloženo, aby účastníkům nahradila náklady řízení, jež jim z toho důvodu vznikly. Je-li předvolaným svědek, má zásadně nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s předvoláním vznikly; ty mu vždy platí stát, nikdy přímo účastníci řízení.

Předvolávat je oprávněn i znalec, pokud byl pověřen vypracováním znaleckého posudku; sám však pořádkové pokuty ukládat nesmí a o případné předvedení musí požádat úřad, který jej vypracováním posudku pověřil.

Předvolání je upraveno v § 59 správního řádu, v § 51 občanského soudního řádu, v § 90 (v případě obviněného) a § 98 (v případě svědka) trestního řádu a v § 12 zákona o policii.

Problémy v České republice

V České republice je účinnost předvolávání obecně velmi nízká, což přispívá k pomalosti řízení. Důvodem je, že soudy a správní úřady nevyužívají dostatečně možnost ukládat předvolaným pořádkové pokuty a předvádět je, takže často je jen opakovaně předvolávají. Nízká bývá rovněž efektivita policie, která většinou vyvine jen marginální úsilí, aby na příkaz soudu zjistila, kde se daná osoba zdržuje, a aby jí předala předvolání nebo ji předvedla.

V 90. letech 20. století vznikl dokonce usus, že procesní strany civilního řízení jsou činěny odpovědnými za to, aby se jimi navržení svědci dostavili k výslechu, čímž na ně soud per nefas přenáší svou povinnost zajistit účast předvolaných osob.