Podnět k prošetření postupu Policie ČR OHK při vyšetřování činnosti realitní kanceláře Prolux Consulting Int.s.r.o. podezřelé z trestného činu podvod dle §209 Tr,zák.

30.12.2010 10:48

 

24.6. 2010, jsem obdržela od Městského státního zastupitelství dopis, v němž se praví, že

 

je dáno důvodné podezření ze zločinu podvodu podle §209 Tr.z.. Závažnost předmětné trestné činnosti, její charakter a rozsah této trestní věci vyžadují, aby policejní orgán měl dostatečný časový prostor pro dokončení prověřování a hodnocení věci...

 

Před 3 týdny, jsem navštívila osobně pana Kpt.Hanzlíka v jeho kanceláři v Benediktské ulici 1. Praha 1. Jako zástupkyne občanského sdružení „stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“ (a sama jako poškozená osoba), jsem požádala pana Hanzlíka, zda bych mohla nahlédnout do spisů týkajících se vyšetřování Proluxu.

 

Pan Hanzlík mi ovšem nedovolil nahlédnout do všech spisů, do kterých jsem nahlédnout chtěla. Což je myslím samo o sobě v rozporu s ustanovením § 65 trestního řádu.

 

Pan Kpt.Hanzlík, mě ovšem nechal nahlédnout do Znaleckého posudku v němž byla Posuzována otázka, zda se spolupracující makléři a zaměstnanci Realitní kanceláře Prolux Consulting Int.s.r.o. dopouštějí na svých klientech páchání trestného činu podvodu

dle §209 Tr.Z. (pan Hanzlík mě nenechal učinit kopii tohoto znaleckého posudku, což je podle mne rovněž v rozporu s §65 Tr.z.)

 

 

Z tohoto znaleckého posudku, jsem si stačila pořídit pouze několik málo výpisků (zatím co pan Hanzlík s někým telefonoval)

 

I z toho mála, co se mi podařilo opsat ze Znaleckého posudku pana JUDr. Voleveckého, ovšem vyplývá, že tento posudek je psán zcela jednoznačně ve prospěch RK Prolux a s cílem, aby bylo vyšetřování zastaveno!

 

Nevím sice a mohu se pouze dohadovat, co pana JUD. Voleveckého, k tomuto kroku namířeného jednoznačně proti právům spotřebitelů vedlo.

 

Takovýto znalecký posudek, mi ovšem připadá jako velmi nebezpečný a pro mnoho poškozených likvidační, pokud bude vyšetřování na základě tohoto posudku zastaveno.

 

Níže Vám tedy předkládám k posouzení Výpisky ze znaleckého posudku (červeně), které jsem si dovolila doplnit o vlastní poznámky (černě).

 

 

 

Znak charakterizující objektivní stránku jednání Dle §209

 

Chybí naplnění těchto zákonných znaků. Pro učinění právní závěry je třeba odlišit okamžik podepsání předmětné smlouvy mezi real.spol. a jejími klienty a smlouvu jako takovou.

 

S tímto nemohu nesouhlasit, neboť i SMLOUVA samotná nese nespočet znaků, které odporují zákonům i morálce. Jsem tedy toho názoru, že jednání Makléřů je třeba skutečně posuzovat odděleně.

 

Fakt, že předložená smlouva je zástupcem RK prezentována jako nezávazná, avšak v podstatě se jedná o smlouvu exkluzivní, není relevantní!

 

S tímto ovšem souhlasit nemohu neboť, pokud Makléř tvrdí klientovi něco jiného, než smlouva skutečně obsahuje a tvrdí toto zcela záměrně. Pak uvádí Klienta v OMYL a tím porušuje


§ 209 (1( Tr.z.(1)
Podvod(1) Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že
uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou..............

 

U smlouvy uzavírané písemně je směrodatné její písemné znění a nikoli rozhovor mezi budoucími smluvními stranami, který k uzavření takové smlouvy vedl.

 

Pokud by toto platilo, pak by žádný § 209, nemusel vůbec existovat, neboť v OMYL, lze uvést osobu zejména ústním podáním nepravdivých informací a zamlčením podstatných skutečností. Pokud by zákonodárce měl na mysli pouze písemnou formu projevu, nehovořilo by se v tomto zákonu o zamlčování. Neboť zamlčování je opakem hovoru, tedy mluveného a nikoli psaného slova. Ve stéjném smyslu lze interpretovat rovněž zákony:

 

Zákona č.634/1992 o ochraně spotřebitele
§4(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a
je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

 

Jak jinak, než ústně, by mohl Makléř Klienta ovlivnit?

 

§49a)Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní.

Jak jinak, než ústně, by mohl Makléř vyvolat u Klienta OMYL???

 

Smlouva je písemná právě proto, že její ústní forma, by nedostatečně ochraňovala smluvní strany.

 

Zajímalo by mě, která strana by dle pana Voleveckého, měla být především chráněna?

V Občanském zákoníku se jednoznačně praví že chráněna má být zejména slabší strana, tedy strana Spotřebitele:

Občanský zákoník § 55 (1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.(3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější

 

Klienti nebyli tlačeni pohrůžkou ani násilím.

 

Již samotná podstata trestného činu PODVOD, vylučuje NÁSILÍ. Pokud by Makléř nutil Klienta k podpisu násilím, nejednalo by se již o Trestný čin Podvod, ale o Trestný čin Omezování osobní svobody §231 Tr.zák., či Trestný čin LOUPEŽNÉHO PŘEPADENÍ.

 

Problematická, co do zavinění, je i účast makléřů na podvodu. Neboť tito neměli zkušenost s podobným podnikáním, neměli právnické vzdělání a v rámci školení byli instruováni k poměrně přesnému postupu při uzavírání smluv.

 

Pokud předkládali Makléři Klientům smlouvy, aniž by si je sami přečetli a textu náležitě porozumněli, pak se jedná o zanedbání odborné péče. Makléři měli na rozdíl od Klientů vždy dost času na to, aby se vynasnažili obsahu smluvních ujednání porozumnět.

 

Pokud byli ovšem Makléři ze strany svých nadřízených školeni ke lži, nelze toto v žádném případě považovat za důvod zastavení vyšetřování RK PROLUX, neboť takové jednání v sobě nese znaky Účasti na zločinném spolčení § 163a Trestního zákona
 

Není naplněn znak zamlčet podstatné skutečnosti. Neboť tyto skutečnosti jsou obsažené v předložené smlouvě s níž měl klient možnost se seznámit.

 

Jelikož jsou Makléři prokazatelně svými nadřízenými školeni k tomu, aby co nejvíce odváděli pozornost Klienta od čtení Smlouvy nezávazným hovorem nesouvisejícím s předmětem Smlouvy a vzbuzujícím v Klientovi klamně důvěru.

 

A jelikož jsou makléři školeni k tomu, aby využili všech dostupných prostředků, vyjma fyzického násilí, aby zabránili klientovi smlouvu přečíst. Klientovi tedy NENÍ DÁNA MOŽNOST SEZNÁMIT SE S OBSAHEM SMLOUVY!

 

Podstatné skutečnosti obsažené ve smlouvě, se tímto stávají pro klienta naprosto nedostupné.

 

Je velice obtížné dovodit ke všem znakům, jejich úmyslné zavinění, zejména znaku uvést někoho v omyl.

 

Vyšetřovatel Kpt.Hanzlík má k dispozici tak zvaný „Manuál makléřů“ , kterým jsou Makléři povinni se řídit a v němž je dostatečně jasně popsáno, jakým způsobem mají Makléři klientovu pozornost od čtení důležitých ujednání odvádět a jakým způsobem má být dosaženo, aby Klient BYLv omyl uveden! Z těchto dokumentů je více, než patrné, že se o ÚMYSL jedná!

 

V případě, že se smlouva odlišuje od předchozího ujednání, má jakákoli strana možnost smlouvu neuzavřít.

 

Vzhledem k tomu, že Makléř uvede Klienta v OMYL a ZABRÁNÍ KLIENTOVI VE ČTENÍ SMLOUVY. Klient tedy nemá možnost posoudit odlišnost mezi slovy Makléře a Textem, který mu byl zatajen.

 

Klient, jehož způsobilost k právním úkonům není omezena, neboť jí nebyl zbaven, odpovídá za právní úkony.

 

Na rozdíl od Makléře, který neodpovídá za nic?

 

Vzhledem k tomu, že Makléři se odvolávají na dodržování kodexu makléřů (Z veřejně přístupných webových stránek Proluxu)

https://www.prolux.cz/prolux/index.php?param=kodex

Za etické chování v duchu tohoto kodexu se považuje zejména:

1.čestné jednání v souladu s dobrými mravy
2.neuvádění v omyl a neposkytování nepravdivých informací
3. nenabízení služby za podmínek, o kterých je předem známo, že jsou nesplnitelné
4. dodržení daného slova

Dochází ze strany Makléřů k porušení zákona nedodržením jejich vlastního Kodexu!

 

Zákon č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele
§5 Klamavé obchodní praktiky
e)Právní úkon je neplatný, není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.

 

Vlastní smlouva je sice psána malým písmem, po obsahové stránce však nelze nalézt ustanovení, která by naznačovala naplnění výše uvedených znaků.

 

Znaky nepoctivého (podvodného, protiprávního) jednání právnické osoby v rámci její činnosti v úmyslu obohacovat se na úkor druhých :

 

1. drobné až nečitelné písmo v předtištěných smlouvách zhotovených právnickou osobou, ve kterých jsou obsaženy nepřiměřené sankce za porušení i malicherných povinností;

 

2. nepřiměřené sankce ve zjevném úmyslu zmocňovat se nemovitého majetku příjmových dlužníků mnohonásobným navyšováním půjčené částky nepřiměřeně vysokými sankcemi i za nesplnění mnohdy nečitelných nebo nesrozumitelných smluvních podmínek;

 

3. záměrné neposkytování dostatku času s vyloučením prostudovat si smlouvu před jejím podpisem a tím i vyloučení možnosti případné konzultace s právním zástupcem;

 

4. úmyslné vyvolání porušení smluvních podmínek v důsledku nesprávné informace zástupce právnické osoby při uzavírání smluv v její majetkový prospěch.

 

Občanský zákoník § 56: Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

 

Občanský zákoník §43
Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
 

 

§ 2 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení v rozhodčí smlouvě se účastníci musejí dohodnout buď na ad hoc rozhodci (rozhodcích), nebo na stálém rozhodčím soudu, který je zřízen na základě zákona. Jedná-li se o ad hoc rozhodce, jímž musí být vždy fyzická osoba (viz § 4 citovaný zákon), musí být přímo v rozhodčí smlouvě tento rozhodce či rozhodci, je-li jich více, uveden či uvedeni, případně musí rozhodčí smlouva dle § 7 odst. 1 zákona stanovit způsob, jak počet i osoby rozhodců mají být určeny.

 

Klient mohl vyhledat právní pomoc. Jestliže neviděl všechny části smlouvy a nebo jim nerozuměl, měl vyhledat právní pomoc.

 

Nerozumím tomu, proč by klient měl vyhledat právní pomoc, když něco nevidí.

Když podepisujete Evidenční formulář, o kterém je Vám řečeno, že v žádném případě není závaznou smlouvou, nebudete hledat jakákoli usnesení, ať již sám, či s právníkem.

 

Kdyby měl každý člověk každý svůj podpis konzultovat s právníkem, lidé by pak veškeré své výdělky investovali výhradně do právních služeb.

 

Není pochyb o tom, žečinnost RK Prolux je na samé hranici zákona a že lze namítat morální aspekt, respektive amorálnost způsobu uzavírání smluv. Nicméně vzhledem k dikci!12 odst.2 tr.z. Lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

 

Kolik lidí musí pachatel poškodit, aby jeho činnost mohla být považována za společensky škodlivou??? 417 Trestních oznámení na OHK a přes 200 žalob je snad jako důkaz společenské škodlivosti málo???

 

Domnívám se, že v uvedeném případě skutek nenaplnil všechny znaky podvodu §209 Tr,z.

 

 

Já se domnívám, že ANO a vrchovatě! Ovšem s takovýmto znaleckým posudkem, hrozí reálné nebezpečí, že vyšetřování trestní činnosti Proluxu, bude zameteno pod stůl!

 

 

Velmi by mě zajímalo, jaké pohnutky vedly autora tohoto „posudku“ k závěrům, že se takto zcela nepokrytě staví na stranu podvodníků, kteří zcela cíleně a dlouhodobě poškozují spotřebitele?

 

V příloze Vám zasílám ještě Výpověď Bývalé Makléřky Proluxu Která je součástí spisů (podařilo se mi ji získat již dříve a nikoli od pana Hanzlíka) A ze které je více, než patrné o čem podnikatelská činnost Proluxu je...(Podobných Výpovědí, má pan Hanzlík k dispozici hned několik!)

 

 

Děkuji Vám předem za vyjádření k tomuto mému dopisu a doufám, že se Vám podaří z pozice Vašeho úřadu Včas zabránit, aby nedošlo k nejhoršímu!

 

 

S úctou!

 

 

Jménem o.s. „Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“

Světlana Glaserová