Nevyvážené doložky

19.06.2010 08:30

Nenápadné věty, ukryté na konci mnohých úvěrových či spotřebitelských smluv, během uplynulých let řádně zkomplikovaly život mnoha lidem.

Obsahovaly totiž ujednání, že eventuální spor mezi spotřebitelem a institucí nebude řešit soud, ale soukromý rozhodce, samozřejmě vybraný bankou či realitní kanceláří. Jak potom řízení probíhalo si lze snadno domyslet.

Trpělivost došla soudům i zákonodárcům. Rozsudky Vrchního i Nejvyššího soudu zpochybnily právo uvádět do spotřebitelských smluv soukromé rozhodčí společnosti už před několika měsíci. V nejbližší době zřejmě dojde k přijetí novely zákona o rozhodčím řízení, která používání rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách značně omezí či dokonce úplně zakáže.

Návrh je nyní projednáván poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení.

Brzy však může být všechno jinak, protože vlastní zákon, který bude komplexně řešit problematiku rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, připravuje i vláda.

Pokud ve svých obchodních smlouvách rozhodčí doložky využíváte, asi si kladete otázku, jak máte v této nepřehledné situaci postupovat. Není na místě přestat se na soukromé rozhodce obracet?

Soudy brání spotřebitele

Jestliže vstupujete do smluvního vztahu, který má majetkovou povahu, je na vašem zvážení, zda v případě sporu budete chtít tento spor vyřešit klasickou, a často zdlouhavou, soudní cestou, nebo zda využijete možnosti uzavřít s partnerem rozhodčí smlouvu. Ta stanoví, že v případě sporu bude rozhodovat rozhodce, popřípadě rozhodčí soud.

V úvahu pak připadají dvě možnosti. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je zákonem regulovaný rozhodovací orgán s pevně stanovenými procesními a rozhodovacími pravidly. U odborné veřejnosti se těší značné autoritě. Jeho rozhodnutí nebudí významné pochybnosti a jsou přijímána i obecnými soudy.

Druhou možností jsou »soukromí« rozhodci či rozhodovací společnosti. Některé z nich budí v poslední době pochyby v souvislosti s jejich nestranností, odborností a profesionalitou. Neustále narůstá počet případů, kdy rozhodci vycházejí vstříc požadavkům subjektu, se kterým spolupracují.

Sporné rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách pak končí před obecnými soudy. A ty se v poslední době kloní na stranu zákazníků a spotřebitelů.

Nejvyšší soud v Brně i Vrchní soud v Praze došly ke shodnému závěru, že soukromé rozhodčí společnosti nejsou k rozhodčí činnosti zřízeny na základě zákona. Protože jim zákon neukládá povinnost publikovat svá pravidla pro rozhodování v Obchodním věstníku, není možné, aby rozhodčí doložka ve spotřebitelské smlouvě pouze odkazovala na jednací či poplatkový řád takové soukromé rozhodčí společnosti.

Rozhodně také nepostačí pouhý odkaz na prohlášení zákazníka, že je s těmito pravidly »seznámen«.

Smlouvy, které »ukrývají« ujednání o rozhodčí doložce s konkrétním stanoveným rozhodcem ve všeobecných obchodních podmínkách, popřípadě drobným písmem někde na konci návrhu smlouvy, začaly obecné soudy v poslední době označovat za »nevyvážené«, a tudíž neplatné.

Poslanci se činí

Své k tomu řekli i poslanci. Původní návrh novely zákona o rozhodčím řízení směřoval k plošnému zákazu jakéhokoliv sjednávání rozhodčích doložek v textu spotřebitelských smluv nebo v připojených všeobecných obchodních podmínkách. A to i tehdy, pokud by sami spotřebitelé dali výslovnou formou svůj souhlas. Spory, plynoucí z těchto smluv, by musely být v každém případě předkládány civilním soudům.

V průběhu projednávání této novely došlo alespoň k částečnému zmírnění tohoto absolutního zákazu. Spor musí být řešen před stálým rozhodčím soudem. Novelizovaný zákon je nyní projednáván poslanci a čeká ho ještě cesta senátem. Pokud navzdory volbám úspěšně projde legislativním procesem, vstoupí pravděpodobně v účinnost na začátku příštího roku.

Za připomenutí stojí, že tento inovativní návrh z dílny poslanců nebyl schválen vládou. Sama totiž připravuje komplexní řešení problematiky rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. K tomuto razantnímu kroku ji donutila Evropská unie, respektive povinnost zavést do českého práva evropskou směrnici, která se touto problematikou rovněž zabývá.

Pohříchu na poslední chvíli, protože směrnice má být implementována nejpozději do 12. května 2010. K využívání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách se směrnice staví benevolentně, víceméně ponechává určení pravidel na jednotlivých státech. Uvidíme, jaké překvapení nám vládní legislativci napřesrok uchystají.

Rovnými s rovnými

Jak ale mají v této chaotické situaci postupovat podnikatelé, kteří při řešení svých obchodních sporů využívají soukromé rozhodce?

Ať už bude novela přijata, či nikoli, je třeba, abyste prověřili, jestli vaše smlouvy obsahují přesné určení počtu rozhodců, jejich jména a určení způsobu vedení a rozhodování daného sporu.

Měli byste zároveň uvést, jaké jsou náklady a poplatky rozhodčího řízení. Prostě udělat všechno proto, aby v případě soudního sporu nemohly soudy označit ujednání ve smlouvě za nevyvážené v neprospěch spotřebitele, a tudíž ve světle už popsané judikatury za neplatné.

Je ale zřejmé, že posouzení, kdy jde o ujednání nevyvážené a spotřebitel není plně informován o jeho následcích, je v praxi nesmírně složité.

Zakotví-li rozhodčí doložku se soukromým rozhodcem do obchodního ujednání dva podnikatelé, půjde většinou o případy, kdy oba subjekty jsou na stejné úrovni.

Zde ani obecné soudy nemohou ve většině případů dospět k názoru, že ujednaná rozhodčí doložka je »nevyvážená« ke prospěchu jedné ze smluvních stran a tedy neplatná.

V těchto případech vždy záleží na obchodním vyjednávání obou smluvních stran. Byla-li taková smlouva podepsána oběma stranami, je závazná, a musí být včetně ujednané rozhodčí doložky dodržována.

Opatrně se zákazníkem

Uzavíráte-li však jako podnikatelé obchodní smlouvy se svými zákazníky, musíte být mnohem opatrnější, protože ani podpis zákazníka na smlouvě neznamená, že je v celém svém rozsahu závazná a že spor musí být v případě vašeho sporu předložen pouze rozhodci.

Riziko lze minimalizovat, pokud zajistíte jmenování nestranných rozhodců prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Druhou možností je, že ponecháte rozhodnutí o způsobu řešení eventuálního sporu až na okamžik, kdy se objeví.

(Viz též komentář)

Štěpán Svoboda
Tomáš Matějovský
advokáti CMS Cameron McKenna

Pravidla rozhodčího řízení
- Řeší jen majetkové spory, které se týkají kupních smluv, smluv o dílo či úvěrových smluv.
- Pravomoc rozhodovat váš spor svěřujete do rukou rozhodce buď prostřednictvím samostatné smlouvy, nebo v rámci rozhodčí doložky v kupní smlouvě.
- Místo konkrétních rozhodců můžete zvolit Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR a jeho rozhodce a jednací řád.

Smlouvy, které »ukrývají« ujednání o rozhodčí doložce na konci návrhu, začaly obecné soudy označovat za »nevyvážené« a tudíž neplatné.
autor: Štěpán Svoboda, Tomáš Matějovský , zdroj: EKONOM.IHNED.CZ, datum: 29.4.