Dopis Radě Vlády pro lidská práva

03.08.2011 09:14

Vážení!

 

Obracím se na Vás ve věci ochrany spotřebitelů před organizovanými gangy zločinných „podnikatelů“.

 

Ráda bych Vás svým dopisem upozornila na velmi tristní skutečnost a to,

 

že Ústavní práva občanů jako spotřebitelů jsou v naší zemi  hrubě porušována!

 

Zákony naší země  ve věci ochrany  spotřebitelů jsou naprosto neúčinné a v praxi nepoužitelné!

 

Ani nově navrhovaný Občanský zákoník neřeší dostatečně ochranu spotřebitelů vůči zneužívajícím klauzulím ve smlouvách zaručenou směrnicí 93/13/ Rady EHS. ze dne 5.dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

 

Tato směrnice by měla zajistit jednotnou míru ochrany spotřebitele proti nekalým ujednáním(unfair terms) ve spotřebitelských smlouvách ve všech členských státech.

 

 Působnost směrnice se především vztahuje na tzv. adhezní smlouvy, tedy smlouvy kdy je spotřebiteli smlouva předložena jako formulář bez možnosti ovlivnit její obsah.

 

Do českého právního řádu byla tato směrnice implementována v ustanoveních §§ 54 a

55 občanského zákoníku ve kterém se praví odst.2 ObčZ:

 

Ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu § 56 se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a). Ovlivňuje-li však takové ujednání přímo i další ujednání smlouvy, může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.“

 

Skutečnost je ovšem taková, že ačkoli se spotřebitelé poškození podvodnými podnikateli opakovaně prostřednictvím občanských soudů snaží dovolat neplatnosti jednotlivých klauzulí respektive neplatnosti adhézních a pomocí klamavých praktik podstrčených smluv, jejich žaloby na určení neplatnosti smlouvy jsou občanskými soudy hromadně zamítány pro údajný nedostatek důvodu naléhavosti právního zájmu!

 

Tito spotřebitelé, jsou pak hromadně předhazováni na pospas soukromým rozhodčím společnostem finančně provázaným s podvodnými podnikateli a následně soukromým exekutorům!

Ilustračně  zde předkládám k zamyšlení causu realitní kanceláře Prolux Consulting Int.s.r.o.

 

se sídlem Václavské nám.43/819, 11000, IČ 26731908 (dále jen Prolux)

Ve věci bylo od r.2007 do 30.6.2011 podáno nejméně 450 trestních oznámení. Šetření postupně provádělo Městské ředitelství Policie ČR (odbor hospodářské kriminality) pod číslem jednacím 1 ZN 753/2008 (vyšetřovatelem byl por.Kováč na odd. na Praze 4, U plynárny 2,), později se vyšetřování ujal Kpt.Luboš Hanzlík Krajské ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha 4, 6.oddělení  pod číslem jednacím KRPA - 1802/TČ - 2009-000096 který pokračoval ve vyšetřování pod číslem jednacím KRPA-38535/ČJ-2009-000096   Dozorovou činností se zabývalo Městské státní zastupitelství v Praze pod číslem jednacím 4 ZN 4254 / 2007 dozorujícím státním zástupcem byla JUDr.Jana Polanská

 

Dozorující městská státní zástupkyně JUDr.Jana Polanská došla původně v průběhu šetření k názoru, že v daném případě se ze strany makléřů a oblastních referentů, respektive osob spojených se společností Prolux jedná o trestný čin podvodu podle § 209 odst.5 tr. zák., odst. 4) Což mohu doložit jejím dopisem ze dne 24.6.2010.

 

Policie ČR ústy své mluvčí v pořadu „Reportéři ČT“ ze dne 12.9.2009 dokonce mluvila o podezření na spáchání trestného činu Zločinné spolčení podle§ 163 tr.zák.

           

Následně ovšem vyšetřovatel Kpt.Luboš Hanzlík dospěl po bezmála 4  letech vyšetřování ke zcela opačnému závěru, aniž by ve věci zjistil jakékoli nové důkazy ve prospěch svého přesvědčení – naopak přestože obdržel řadu důkazů v jeho neprospěch, vydal ke dni 1.7.2011 Opatření které rozeslal postupně všem poškozeným klientům, kteří podávali trestní oznámení a ve kterém se mimo jiné praví, že

...v rámci vedení trestního řízení nebylo shledáno naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu potřebných k zahájení trestního stíhání proti konkrétním osobám a věc byla v souladu s pokynem dozorové státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze, odevzdána podle § 159 a) tr.ř. České obchodní inspekce, Inspektorát Středočeský a hl.m.Prahy,Štěpánská 15,Praha 2, pro podezření ze spáchání jiného právního deliktu ve smyslu §§4 a 5 zákona č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v plném znění. Současně upozorňuji, že tímto rozhodnutím není nijak dotčeno Vaše právo domáhat se svých případných nároků vůči zmiňovaným osobám občanskoprávní cestou. Proti tomuto opatření policejního orgánu není stížnost přípustná!

Dle mého názoru předmětné opatření  zcela ignorovalo elementární logiku a bylo z něj patrné, že vyšetřovatel některé navržené důkazy vůbec neprovedl, ačkoli byly pro posouzení skutkové podstaty klíčové. Předáním vyšetřování ČOI, se vyšetřovatel pouze zbavil zodpovědnosti a zcela evidentní trestný čin Podvodu a Zločinného spolčení odsunul do roviny pouhého přestupku!

 

Vím, že není ve Vaší kompetenci jakkoli zasahovat v záležitosti vyšetřování policie a dozorujících orgánů a toto od Vás v žádném případě ani neočekávám. Chtěla jsem Vás ovšem upozornit na větu v „Opatření“ týkající se práva klientů domáhat se svých nároků občanskoprávní cestou.

 

Toto právo je ovšem bohužel dle stávajících zákonů nevymahatelné!

Co je spotřebiteli platné že je v Obč.Zák. psáno :


Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 1
§5 (1) Obchodní praktika je klamavá,
a) je-li při ní užit nepravdivý údaj,
b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,
c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem,

Zákona č.634/1992 o ochraně spotřebitele
§4(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

§49a)Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní.
Občanský zákoník

§39Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, nebo jej obchází, nebo se příčí dobrým mravům.

 

Zákon č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele
§5 Klamavé obchodní praktiky
e)Právní úkon je neplatný, není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.

 

Dle těchto zákonů, které na první pohled Spotřebitele účinně chrání,  by mělo být zcela logicky domoci se práva pomocí žalob na určení neplatnosti právního úkonu podpisu smlouvy a neplatnosti rozhodčí doložky.

 

Opak je však pravdou!

 

Ačkoli  klienti, kteří tyto žaloby uplatňují obdrželi zpravidla od Proluxu faktury a výzvy k uhrazení statisícových částek a visí tedy nad nimi Damoklův meč Rozhodčího soudu a následné Exekuce. Přesto soudy rozhodují v jejich neprospěch a dávají jim k úhradě i soudní výlohy protistrany (řádově v desítkách tisíc korun).

 

Soudci při tom  ale ani nemají v podstatě jinou možnost rozhodování, ačkoli Určovací žaloba má mít preventivní charakter, tedy má dle mého laického názoru smysl pouze v případě, kdy Prolux ještě neuplatnil svoji žalobu u Rozhodčího soudu. Míjí se tento krok aktivní sebeobrany spotřebitelů  účinkem, ba naopak je dokonce velmi kontraproduktivní!

 

Občanské soudy rovněž plošně zamítají  občanskému sdružení stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP, aby se mohlo účastnit projednávaných sporů, jako vedlejší účastník a tím dále zhoršují postavení poškozených klientů vůči nepoměrně právně silnějšímu subjektu RK Prolux!

 

Ovšem ani cestou pasivní obrany  v případech, kdy klient počká na výsledek rozhodnutí rozhodčího soudu (což je samo o sobě pro spotřebitele velmi stresující) který se následně snaží pomocí občanských soudů zneplatnit, se však nelze domoci konečné nápravy věcí!

 

Pokud Prolux s využitím rozhodčího nálezu, jehož znění si předplatil u Sdružení rozhodců a.s. v Brně navrhne exekuci, musí soud postupovat podle ustanovení § 308 o.s.ř. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení, povolí-li soud odklad výkonu rozhodnutí (§ 266) a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením výkonu, neprovede peněžní ústav výkon rozhodnutí, dokud mu nebude soudem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen. Podle odstavce 2 téhož ustanovení, zastaví-li soud výkon rozhodnutí, zanikají dnem právní moci usnesení o zastavení výkonu povinnosti peněžního ústavu podle § 304 odst. 1 a účinky výkonu rozhodnutí uvedené v § 304 odst. 3, § 306 a 307; byl-li výkon rozhodnutí zastaven částečně, platí to obdobně o dotčené části pohledávky z účtu. O tom, že usnesení o zastavení (částečném zastavení) výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, soud peněžní ústav vyrozumí.

 

Ustanovení § 304 o.s.ř. upravuje tzv. arrestatorium a inhibitorium, což jsou účinky spojené s doručením usnesení o nařízení exekuce peněžnímu ústavu. Arrestatorium spočívá v tom, že peněžnímu ústavu je přikázáno, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Inhibitorium spočívá ve ztrátě práva povinného vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.

 

Vydá-li soud usnesení, kterým povoluje odklad výkonu rozhodnutí podle § 266, doručí jej nejenom účastníkům řízení, ale i peněžnímu ústavu, který vede postižený účet a který výkon fakticky provádí. Není-li v usnesení stanoveno něco jiného, je v souladu s § 171 odst. 2 vykonatelné doručením. Od tohoto okamžiku nepokračuje banka v provádění výkonu rozhodnutí a nečiní další úkony. Prostředky zadržené na účtu povinného vyplatí oprávněnému jen tehdy, obdrží-li usnesení soudu o pokračování v provádění výkonu rozhodnutí. Pokud došlo k výplatě prostředků oprávněnému ještě před doručením usnesení, nemohou účinky předpokládané usnesením nastat, neboť výkon rozhodnutí byl proveden. Účinky arrestatoria a inhibitoria však i nadále přetrvávají.

 

Teprve pravomocným zastavením výkonu exekuce zanikají povinnosti peněžního ústavu i povinného, které jim zákon ukládá v zájmu provedení exekuce (arrestatorium a inhibitorium). Zanikají i účinky exekuce a od doručení vyrozumění o právní moci usnesení o zastavení exekuce peněžní ústav obnoví povinnému plnou dispozici s prostředky na účtu, které byly do té doby blokovány.

 

Lze tedy uzavřít, že odklad exekuce nemá vliv na omezení peněžního ústavu a povinného nakládat s peněžními prostředky uloženými na bankovním účtu, a to až do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím. Tyto účinky zanikají teprve po právní moci usnesení o zastavení exekuce. Jinými slovy, tyto prostředky budou zablokovány do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím až do právní moci usnesení o zastavení exekuce.

 

Odklad exekuce představuje maximum možného, čeho se prozatím podařilo v několika ojedinělých případech dosáhnout.

 

Soud, který nařizuje exekuci nemá žádnou zákonnou povinnost před samotným nařízením exekuce zjišťovat okolnosti, které by nařízení exekuce bránily (např. existenci účinného usnesení o odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu jako v tomto případě). Škody ale již vznikají samotným nařízením exekuce, tedy ještě předtím, než je „povinnému“ (v tomto případě poškozenému) dána zákonem příležitost, aby se bránil se nesprávným a úmyslně nepravdivým tvrzením žalobce a vyvracel je – jak zřetelně vyplývá z výše uvedeného textu. Kromě zablokovaného účtu, případně obstaveného dalšího majetku spočívají tyto škody zejména v uvedení poškozeného v registru exekucí  a to až do pravomocného zrušení exekuce. Tyto škody jsou způsobilé významně omezit ekonomické aktivity poškozeného – především jeho znevěrohodněním před potenciálními obchodními partnery a poškození dobré pověsti, což ve svém důsledku může ve finančním vyjádření představovat i mnohonásobek částky, kterou Prolux v exekuci nárokuje. Nemalou, avšak konkrétně vyčíslitelnou částku představují náklady poškozeného na právní zastoupení a služby advokáta v exekučním řízení a náklady na překlenovací úvěr až do pravomocného zastavení exekuce.

Proluxu tak již stačí pouze protahovat soudní řízení neustálými odvoláními a námitkami (uvědomte si prosím znovu, že jsou jsou to právní specialisté z několika advokátních kanceláří a mají řadu příbuzenských i léta budovaných nepříbuzenských kontaktů v soudnictví a státní správě), a pokud jsou již tyto prostředky vyčerpány, nastupují obstrukce v podobě vyhýbání se soudním jednáním

 

       Jen u obvodního soudu pro Prahu 1 leží v současné chvíli kolem 150ti žalob poškozených na určení neplatnosti smlouvy, či rozhodčí doložky.

       Tyto určovací žaloby jsou ovšem soudci jedna za druhou zamítány pro údajný nedostatek důvodu naléhavosti právního zájmu

       Stovky žalob na zrušení rozhodčího nálezu je projednáváno u Městského soudu v Brně, který sice vynáší rozsudky ve prospěch poškozených.


 Veškerá usnesení výše uvedeného soudu, jsou však Proluxem okamžitě napadány odvoláními a doposud nebylo odvolacím soudem rozhodnuto ani o jednom z nich.

Naopak Prolux za stejnou dobu vydal cestou rozhodce, který je nepochybnou součástí celého komplotu,  stovky rozhodčích nálezů, které jsou bez dalších náležitostí ze zákona automaticky pravomocnými exekučními tituly.


  • Takto vydané rozhodčí nálezy jsou prakticky okamžitě uplatněny v exekučním řízení a bez ohledu na skutečnost, že poškozený většinou okamžikem doručení rozhodčího nálezu podává soudní žalobu na jeho zrušení podávají podezřelí cestou exekutorů k místně příslušným soudům návrhy na provedení exekuce.
  • Exekutoři i přes hromadné preventivní písemné upozorňování poškozených nemají podle vyjádření exekutorské komory žádnou faktickou pravomoc exekuci nezahájit a k místně příslušnému soudu návrh na zahájení exekuce nepodat.

 

  • Místně příslušný soud nemá žádnou zákonnou povinnost zjišťovat, zda u jiného soudu neprobíhá řízení o zrušení předmětného rozhodčího nálezu, který je uplatňován jako exekuční titul nebo zda jiný soud v ČR nevydal usnesení o odložení jeho vykonatelnosti.

 

  • Místně příslušný soud nemá ani žádnou zákonnou povinnost zabývat se preventivním písemným upozorněním poškozeného pokud na něj doposud nebyl podán návrh na exekuci.

 

  • Místně příslušný soud přijme podání účastníka řízení – tedy takového poškozeného, který je již účastníkem exekučního řízení na základě podaného návrhu. Soud může v případě, že se poškozený „trefí“ se svým upozorněním zrovna do okamžiku, kdy na něj je podán návrh na exekuci tuto exekuci odložit až do pravomocného rozhodnutí.

Je zcela patrné, že výše uvedený kontext působí zejména psychologicky na všechny oběti podvodné realitní kanceláří Prolux Consulting Int.s.r.o. Lze tak důvodně předpokládat, že významná část poškozených klientů raději zaplatí, než by podstupovala výše uvedená rizika s výsledkem sporu, který občanskoprávní cestou nikdy nemohou definitivně vyhrát.

 

            Dotyčný systém tak není ničím jiným než klasickým výpalným (což je jádro vlastního „modus operandi“) – pouze na mnohem vyšší a sofistikovanější úrovni.

 

Z Autentických příběhů klientů zároveň vyplývá, že RK Prolux, se v žádném případě nezabývá  zprostředkováním prodeje nemovitostí, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy a jak je u jiných RK obvyklé.

 

Všechna ustanovení, která jsou nedílnou součástí Smlouvy jsou  totiž cíleně sepsána právníky Proluxu za účelem vzniku rozporů. A jsou formulována tak, aby je klient dříve nebo později byl nucen porušit!

což samo o sobě je již v rozporu s

 §43 Obč.Zák.Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

 

Sankce vyplývající z porušení těchto ustanovení klientem, jsou  podle mého názoru významným, ne -li jediným zdrojem příjmů Proluxu!

 

Nebo je snad  NORMÁLNÍ, aby nějaká realitní kancelář vedla soudní pře se stovkami svých klientů?

Kupříkladu: Těmito pohledávkami prokazoval Prolux svou solventnost před insolvenčním soudem :Sp.Zn. INS 2772/2008 (Údaje volně přístupné na internetu)

 

Pohledávky vůči klientům aktuální ke dni 28.7. 2008

Pohledávky vykonatelné- podané návrhy na exekuci.......................................4.482.569

Pohledávky vykonatelné-vydané rozsudky........................................................5.902.734

Pohledávky-podané žaloby...............................................................................10.878.431

Pohledávky předány pověřeným advokátním kancelářím

ke zpracování žalob...........................................................................................57.901.851

Celkem..............................................................................................................79.165.585

 

Další důkaz o zdroji příjmů Proluxu :

 

Hromadná výzva žalobci ze dne 12.4.2010, Sp.Zn. 29784/10-31388/10

 

Jedná se o nepatrný zlomek v celkovém objemu žalob a to pouze za období od

 

22.2.2010 do 31.3.2010 tedy za pouhý 1 měsíc!!!

 

Předáno k rukám Sdružení rozhodců a.s. celkem

66 žalob s pohledávkami v hodnotě 4 302 792,-Kč

 

Podvodná činnost Proluxu je organizována skupinou právníků, kteří veškeré postupy pečlivě připravují po mnoho měsíců až několik roků. Jedná se o specialisty na obcházení zákona, kteří mají doslova v malíčku všechny postupy a právní kličky využitelné i proti samotnému smyslu těch ustanovení, kterými operují, pro dosažení svých cílů v občanskoprávním řízení, kterým běžný člověk ani s využitím běžně dostupných služeb advokátů v žádném případě nemůže konkurovat a to ani teoreticky.

 

         Alespoň relativně účinný postup proti těmto podvodníkům vyžaduje dlouhodobou spolupráci s právními specialisty zahrnující neustálou pozornost a poměrně velké množství úkonů, což žádný běžný občan není schopen ani ufinancovat, ani časově zvládnout s čímž právě tito podvodníci počítají

 

 

Když  porovnáme  jednotlivé Autentické příběhy

za nimiž se skrývají často i velmi dramatické lidské tragedie, nelze nedospět k názoru, že ze strany Proluxu se jedná o systematický, velmi důmyslně promyšlený a organizovaný podvod za účelem neoprávněného obohacení firmy i jednotlivců, kteří ji vedou a kteří prokazatelně záměrně školí své makléře, aby uváděli klientům nepravdivé údaje a aby je pomocí psychologické manipulace nazývané odborně sociotechnika (nezřídka zahrnující i citové vydírání) ovlivňovali  směrem k podpisu pro klienta naprosto neakceptovatelné  smlouvy o které zásadně tvrdí, že není exkluzivní smlouvou

 

Je pravda, že ve smlouvách předkládaných klientům, se skutečně nikde výraz exkluzivní smlouva nevyskytuje. Vzhledem k samotnému obsahu smlouvy  a rovněž vzhledem k souvislostem za jakých bývá tohoto tvrzení užito, je zcela evidentní, že jsou klienti zcela záměrně mylně informováni. Neboť výraz exkluzivní smlouva je ve světě realit naprosto běžně používaným výrazem, který v zásadě znamená, že se prodávající zavazuje k tomu, že zaplatí provizi realitní kanceláři s níž má exkluzivní smlouvu uzavřenu i v případě, že prodá svoji nemovitost sám či za pomoci jiné realitní kanceláře. Tento výraz je  naprosto běžně užívaný a většina slušných realitních kanceláří jej používá v samotném názvu smlouvy, aby bylo klientovi na první pohled jasné, zda se k čemukoli zavazuje, nebo zda dává realitní kanceláři  pouze svolení k inzerci.

 

Že je tento výraz znám dobře i širší veřejnosti je velmi zřetelně patrné ze všech Autentických příběhů poškozených klientů, kdy všichni naprosto identicky popisují prvotní komunikaci s makléři. tak, že se vždy makléřů tázali, zda listina předkládaná k podpisu je či není exkluzivní smlouva a byli vždy lstivě ujištěni, že nikoli!

 

Je ovšem jen velmi málo pravděpodobné, že by proškolení makléři nevěděli na co se jich klienti ptají , když  požadují informaci zda předkládaná listina je, či není exkluzivní smlouvou.  

 

Domnívám se tedy, že právě toto předstírané nepochopení dotazů klientů stran exkluzivity smlouvy je stěžejním momentem, na kterém je celý podvodný systém Proluxu vybudován!

 

Ze stovek  autentických příběhů se kterými jsem měla možnost se seznámit, je zcela evidentní, že právě tento dotaz stran exkluzivity smlouvy stojí na počátku každé komunikace mezi klientem a makléřem.

 

Z psychologického hlediska je tímto ujištěním, že se skutečně o exkluzivní smlouvu nejedná, ostražitost klienta utlumena, neboť vystupování profesionálně vyškoleného makléře vzbuzuje naprostou důvěru.

 

 Kdo by taky neuvěřil sympatickému usměvavému mladíku, kterému se líbí Váš pes, Vaše pohovka, či výhled z okna?.

 

Když je tedy klient ukolébán roztomilým a důvěryhodným vystupováním makléře, nemá již důvod dále pochybovat a čtení smlouvy již nevěnuje zdaleka takovou pozornost, jakou by si zasluhovala!

 

Argument typu: „bylo to tam napsáno, tak to nemůže být podvod“ neobstojí

 

Není přeci samo sebou, aby stovky subjektů, kteří zároveň představují veškeré dohledatelné klienty Proluxu, udělali při sjednávání smlouvy s Proluxem stejnou CHYBU, aniž by to bylo ÚMYSLEM toho, kdo jim návrh smlouvy předložil!

 

Obecně lze říci, že právní řád v ČR připouští, že i údaj, který je sám o sobě pravdivý, může být klamavým, pokud vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl (viz např. ustanovení § 45, odst 3; či § 46, odst. 1; Obchodního zákoníku, nebo § 5, odst. 1, písm. b; a c; Zákona na ochranu spotřebitele). Pokud zamlčením podstatných skutečností chápeme postup, při kterém pachatelé neuvedou při svém podvodném jednání jakékoli skutečnosti, které jsou rozhodující nebo zásadní pro rozhodnutí poškozených, musí jít o tutéž skutkovou podstatu i v případě, kdy tyto podstatné skutečnosti pachatelé uvedou klamavým způsobem a pokud je následkem jednání v omylu u VŠECH osob (bez výjimky), které na základě těchto informací uzavřely smluvní vztah.

 

Je zcela zřejmé, že právě podezřelí takovéto údaje a jejich kombinace úmyslně předkládali velkému množství osob, přičemž okolnosti a souvislosti nepochybně dovozují následné jednání v podstatném omylu u významného množství (100%) takto oslovených osob a nezamýšlené uzavření nápadně nevýhodné smlouvy. Zároveň nelze mezi klienty Proluxu nalézt osoby, které by tuto smlouvu před uzavřením chápali stejně jako je jejími iniciátory oficiálně deklarována. Jinými slovy – počet osob, které se cítí podvedeny vždy významně převyšuje počet ostatních zákazníků (poměr je 100:0!). Je tedy zcela zřetelné, že údaje, které Prolux prostřednictvím podezřelých předkládá k uzavření smlouvy  jsou klamavé.

 

Pokud jsou klamavé údaje v tomto případě vědomě používány takto hromadně, systémově a především dlouhodobě, musí jít jednoznačně o trestný čin.

O  praktikách Proluxu se několik let vedou diskuse na internetu, bylo napsáno nespočet článků a bylo založeno  několik webových stránek. V srpnu loňského roku, pak bylo založeno i občanské sdružení „stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“, které pořádalo před sídlem žalobce na Václavském nám. 3.9.2010 demonstraci za účasti tisku i TV.

 

Již od roku 2007  se investigativní reportéři snaží varovat širší veřejnost před nekalými praktikami Proluxu. Na téma „Prolux“ bylo publikováno nespočet článků v tištěných periodikách. V diskusích na internetu se o Proluxu velmi negativně hovoří již od r.2006! Ke dnešnímu dni bylo odvysíláno již 10 varovných reportáží různými televizními společnostmi ČT , TV NOVA  i  TV PRIMA.

 

 Před časem se o Proluxu mluvilo hodně i v souvislosti s omezováním svobody slova v kauze Internet Info versus Prolux, kdy dne 3.3.2011 Vrchní soud nepřiznal Proluxu, že by v internetových diskusích, kritizujících jeho činnost bylo poškozováno jeho dobré jméno.  

 

Odkazy na televizní reportáže, které je možné zhlédnout na Internetu:

 

18.7.2011 TV NOVA Televizní noviny

https://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/vysetrovani-realitky-prolux-uzavreno-nespachala-trestny-cin.html

7.6.2011 TV Prima „Soukromá dramata“

https://prima.stream.cz/soukroma-dramata/590040-soukroma-dramata-2011-23

13.9.2010 V úvodu ČT 24 - O Rozhodčích doložkách a o Proluxu https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411020000913-zpravy/

3.9. 2010 Hlavní Zprávy ČT – Reportáž z Demonstrace před sídlem Proluxu

https://www.ct24.cz/domaci/100378-v-centru-prahy-demonstrovali-klienti-realitni-kancelare-prolux/

 

3.9. 2010 Studio 6 ČT 

 https://www.ct24.cz/vysilani/2010/09/03/1096902795-210411010100903-05:59-studio-6/1/?index%5B%5D=125333

30.8.2010 Reportáž TV NOVA  „ Lidé si stěžují na praktiky RK Prolux“

https://tn.nova.cz/zpravy/domaci/lide-si-ztezuji-na-praktiky-realitni-kancelare-prolux.html

12.9. 2009 Reportáž TV NOVA  „ Na realitku se valí žaloby..“

https://tn.nova.cz/bin/search_adv_media_desc.php?media_id=547739

15.5.2009 Reportáž TV NOVA  „Razie v Realitní kanceláři Prolux“

https://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/policie-provedla-razii-v-realitni-kancelari-prolux.html

2.2.2009 Reportéři ČT  „Podivné praktiky RK Prolux“

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209452801240005-reporteri-ct/

19.11.2007 Reportéři ČT  „Nekalé jednání realitní kanceláře“

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207452801240044-reporteri-ct/

 

Další zajímavé skutečnosti, které se týkají konkrétně případu Prolux

jako šedá eminence Proluxu snad v pozici více presidenta společnosti, či v jiném vysokém postavení figuruje soudní znalec Martin Jurenka nepravomocně odsouzený na 7 roků a 8 měsíců v cause soudce Berky.

Soudní znalec Martin Jurenka je zároveň dlouholetým přítelem z Teplic majitele Proluxu Petra Jasanského (kterého pravidelně navštěvuje v jeho současném bydlišti na Floridě),  generální ředitelky Proluxu Karoliny Valentové i hlavního makléře (a s největší pravděpodobností i s hlavního iniciátora podvodné činnosti) Daniela Bláhy. Všichni dohromady jsou tedy evidentně jedna parta vykutálených podvodníků z Teplic!

 

Z těchto skutečností lze  dovodit, kam až může sahat podpora Proluxu.

 

Aktivitám zločinců na které je krátká Policie, kteří jsou dobře organizováni a kteří se s využitím svých znalostí práva neoprávněně obohacují na úkor důvěřivých občanů, lze učinit přítrž pouze změnou zákonů a hlavně umožněním jejich účinnější vymahatelnosti! Nejsem právník, není tedy v mých možnostech zformulovat a předestřít Vám, jak by takové zákony měly vypadat, že je ale velmi naléhavě nutné je upravit tak aby nebyli do budoucna děravé je naprosto zřejmé. Podobná nedostatečnost ochrany lidských práv spotřebitelů není nikde jinde v civilizovaném světě myslitelná!

Tisíce lidí se díky podvodníkům (nejen z Proluxu) na které neexistuje žádný bič dostávají do neřešitelných životních situací. Tisícům lidí hrozí exekuce a osobní krach. Pokud se  neudělá nějaký radikálnější krok, tisíce lidí skončí jako bezdomovci!!!!

 

 Děkuji Vám za Váš čas a doufám, že můj dopis neskončí v koši, ale dostojí Vaší pozornosti!

 

S úctou!  

 

 Světlana Glaserová