Vyjádření STOP k Vyjádření -viz níže

02.02.2012 08:51

Sp.Zn.19 C 206/2010-43


Obvodnímu soudu pro Prahu 1


Vyjádření k Usnesení výše nadepsaného soudu ze dne 30.12 2011 doručeného 5.1.2012
v právní věci občanské sdružení stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP proti  PROLUX Consulting Int.s.r.o.


Ve svém vyjádření žalovaný mimo jiné uvádí, že aktivní legitimaci ve sporu má pouze žalbce 1. Ačkoli žalobce 1. zastává jiný právní názor , v zájmu urychlení procesu s ohledem na tuto námitku navrhuje žalobce1.soudu žalobce 2  jako svědky.

Soupis navržených svědků v příloze.

Žalovaný dále vznáší námitku, že jeho označení v žalobě je chybné. Tuto námitku sice žalobce nepovažuje za relevantní a nemyslí si, že by tato vada mohla mít vliv na rozhodování soudu, nicméně v tomto svém vyjádření již označuje žalovaného v požadovaném  tvaru
PROLUX Consulting Int.s.r.o.  a nikoli Prolux Consulting.Int.s.r.o.

K námitkám ke čl.I. Žalobce uvádí, že nesouhlasí s tím jakým způsobem žalovaný vykládá. Ustanovení §262 Odst.1.Obch.Z.  : ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhézních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je li to ve prospěch smluvní strany která není podnikatelem. Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem je neplatná.

Že ustanovení která žalovaný předkládaná ve svých adhézních smlouvách klientům jsou nevyvážená, významně zhoršují jeho postavení a poškozují jej je z textu smlouvy více než patrné. Kdyby  tato ustanovení nepoškozovala v takto masívním měřítku spotřebitele, nebylo by ani této Hromadné žaloby podepsané více jak dvěma sty poškozenými spotřebiteli. A nebylo by ani těch zhruba 500 trestních oznámení podaných spotřebiteli na Policii ČR.

Za povšimnutí stojí rovněž Rozsudek  Okresního soudu v Olomouci ze dne 8.12.2011 v němž je zamítnutí žaloby žalovaného na jeho klientku od které neoprávněně požadoval provizi za služby reklamního charakteru odůvodněno těmito slovy: Pokud jde o námitku žalované neplatnosti smluvního ujednání týkající se její povinnosti hradit žalobci odměnu za podmínek kdy toto ujednání způsobuje zjevnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch žalované jako spotřebitele, pak ve smyslu §§ 55a 56 obč.zák., tuto námitku shledává soud za zcela důvodnou a oprávněnou. Shora uvedené ujednání účastníky uzavřené smlouvy nejenže zcela zjevně zhoršuje  smluvní postavení žalované jako spotřebitele, ale zejména k její újmě způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran. Jak případně namítala žalovaná, sjednaná ustanovení zakotvují nárok žalobce na plnění – odměnu za situace , kdy k prodeji nemovitosti dojde i bez přímé součinnosti poskytovatele , tedy bez jakékoliv konkrétní ingerence při uzavírání kupní smlouvy. Takovéto ujednání smlouvy s ohledem na shora uvedené soud hodnotí ve smyslu §§55 a 56 jako neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Soud dle provedeného dokazování uzavírá, že podle obsahu  smluvního ujednání a s ohledem na vyjádření žalované k jejímu projevu vůle a v souladu s ustanovením §262 obch.zák.  Dle výkladu projevu vůle žalované byl jejím zájmem prodej jejích nemovitostí a respektive případné zprostředkování jejich prodeje prostřednictvím žalobce. Žalobce si této skutečnosti s ohledem na okolnosti , za kterých bylo mezi stranami jednáno musel být vědom. Projevem vůle žalované  při jednání nebylo hradit žalobci finanční plnění pouze za případnou internetovou propagaci prodeje na webových portálech žalobce, nýbrž za zajištění kupce a uzavření kupní smlouvy zprostředkované žalobcem. Jakýkoliv jiný výklad žalobce je čistě účelový. V této souvislosti je nezbytné taktéž poukázat na §55 odst.3 obč.zák. , podle kterého v případě pochybnosti o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele tedy žalovanou příznivější. Dle shora uvedených ustanovení svědčí žalobci  jakožto zprostředkovateli nárok na provizi-odměnu, jestliže smlouva se třetí osobou tj. kupujícím byla uzavřena za jeho součinnosti. Z provedeného dokazování se podává, že žalobce nebyl v žádném kontaktu s kupujícím. Žalobce žádnou činnost či součinnost k uskutečnění prodeje s nabyvatelem nerealizoval, kontraktace se žádným způsobem neúčastnil a tato proběhla zcela bez jeho ingerence.Pokud byla zjevně smlouva mezi žalovanou jako prodávající a kupujícím uzavřena bez součinnosti žalobce a naopak byla prokazatelně zprostředkována jinou další osobou, pak soud přisvědčuje námitce žalované, že žalobci nárok na provizi – odměnu z uskutečněného prodeje nemovitostí nesvědčí. Poukaz žalobce na skutečnost že prováděl nabídku prodeje nemovitostí na jím uváděných internetových portálech , důkazy soubory faktůr o otištění inzerce v tisku či inzerce  na tabulích, navíc bez konkrétního uvedení vztahu k případu této žalované , či tvrzení o párování nabídek , kontaktování potencionálních zájemců atd. Jsou pro vznik nároku na výplatu provize dle závěru soudu zcela bezpředmětné . Tímto žalobce nečinil nic jiného, než realizoval svou podnikatelskou činnost a zajišťoval možnost případného úspěšného naplnění smlouvy a inkasování provize. Pokud ovšem k následnému uzavření smlouvy pak došlo bez součinnosti žalobce , což je dokazování zcela zjevné , žalované povinnost hradit žalobci sjednanou provizi , jak již bylo shora uvedeno , nesvědčí. Následné dodatečné námitky žalobce , že se nejednalo o zprostředkovatelskou smlouvu, ale smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti žalované, jsou s ohledem na závěry soudu o obsahu závazkových vztahů dle vůle kontrahujících žalované irelevantní. S ohledem na shora uvedené proto soud žalobu jako nedůvodnou výrokem I.rozsudku v celém rozsahu zamítl.

Důkaz: Rozsudek ze dne 8.12.2011     


Námitky ke  čl.II. ponechává žalobce bez komentáře, neboť se k této záležitosti již dostatečně vyjádřil ve své žalobě a o tom, že žalovaný v souladu s dobrými mravy nejedná je dostatek důkazných materiálů.

K námitce žalovaného ke čl.III. Žalobce uvádí, že je pravda že ve smlouvách žalobce datovaných od ledna roku 2011 již nepředkládá klientům rozhodčí doložky, kterými by je zbavoval práva na spravedlivý proces. Žalobce by ovšem rád upozornil na skutečnost, že žalovaný tuto změnu ve smlouvách provedl pouze z toho důvodu, že rozhodčí doložky u soukromé rozhodčí společnosti Sdružení rozhodců a.s.v Brně (bez jmenování rozhodce) které žalovaný uplatňoval ve  smlouvách před datem 1.1.2011 byly ve všech případech shledány neplatnými (a s ohledem na novelu zákona rozhodčího řízení by v dohledné době byly i  ze zákona neplatnými) Žalovaný  v současné době tedy nvyužívá rozhodčích doložek, ale  obesílá své bývalé klienty Platebními rozkazy. Což samo o sobě není pochopitelně nijak protiprávní,  nicméně množství takto uplatňovaných žalob zřetelně vypovídá o tom, že podnikání žalovaného je v zásadním rozporu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, neboť zatímco se doposud nepodařilo dohledat jediného spokojeného zákazníka žalovaného, tak počet zákazníků, kteří jsou přesvědčeni, že byli žalovaným při sjednávání smluv záměrně uvedeni v omyl dosahuje prakticky 100% všech zákazníků žalovaného kteří žalobce osobně kontaktovali a žádali jej o pomoc.

K námitce žalovaného ke čl. IV. Žalobce uvádí, že žalovaný ve smluvních ustanoveních odkazuje spotřebitele na §57 Obč.Zák. a zároveň podsouvá klientům k podpisu prohlášení o tom, že si klient zástupce žalovaného do domu pozval. Což v převážné většině případů  neodpovídá skutečnosti, neboť průběh prvotního kontaktu je iniciován (téměř na 100%) vždy ze strany žalovaného, který vyhledává na internetu soukromé inzeráty a následně sám klienty telefonicky kontaktuje s nabídkou nejrychlejšího prodeje. Tím ovšem, že klient podepíše nevědomky prohlášení o tom, že si zástupce žalovaného sám pozval, zbavuje se práva odstoupit od smlouvy v době do 14 dnů a je nucen snášet teror ze strany žalovaného po dobu 12 měsíců. Dle zákona tak žalovaným nabízené podmínky pro odstoupení od smlouvy nemohou být nikdy naplněny, čehož je si žalovaný velmi dobře vědom, neboť toto je právě tou rafinovanou pastí, do které žalovaný své klienty polapí na dobu 12 měsíců.

Námitku ke  čl.V. ponechává žalobce bez komentáře, neboť se v této věci již dostatečně vyjádřil v žalobě samotné.

Ke čl. VI. Se žalovaný vyjádřil tak, že popírá že by se svými klienty soustavně po dobu několika let nejednal v souladu s dobrými mravy.

K této námitce žalobce doplňuje že v případě žalovaného existuje podezření, že se sice jako realitní kancelář prezentuje, ovšem tuto činnost vyvíjí jinak než je při zprostředkování nemovitostí obvyklé, protože prodej nemovitosti probíhá zcela bez jeho součinnosti (což přiznává i ve svém vyjádření), ale i přesto následně vymáhá provize z prodeje adekvátní tomu, jako kdyby se jednalo o plnohodnotné služby prvotřídní realitní kanceláře. 

Již samotná výše požadovaných provizí 6% z ceny nemovitosti +DPH je dle názoru žalobce nemravná v poměru k rozsahu smluvně sjednaných služeb.

Taková výše provize by nebyla nemravná v případě, že by jádro podnikání žalovaného skutečně spočívalo v realitní činnosti kterou vůči svým klientům formálně deklaruje. V případě žalovaného je ovšem více než zřejmé, že nikoli realitní služby, ale právě umělé generování sporů a tím i pohledávek je ústředním úmyslem žalovaného a podstatou jeho obchodní činnosti.

Občanský zákoník ve svém §43 stanoví, že „účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.“

Žalovaný ovšem nejenže své smlouvy neuzavírá s ohledem na toto ustanovení zákona, ale za účelem svého neoprávněného obohacení toto ustanovení zjevně úmyslně porušuje.

Kupříkladu těmito pohledávkami prokazoval žalovaný svou solventnost před insolvenčním soudem, kdy byl svými bývalými makléři žalován pro neproplácení provizí :
Sp.Zn. INS 2772/2008
https://i.statnisprava.cz/insolvency.aspx?pg=spisdet&znacka=INS_2772/2008
Pohledávky vůči klientům aktuální ke dni 28.7. 2008
Pohledávky vykonatelné- podané návrhy na exekuci.......................................4.482.569
Pohledávky vykonatelné-vydané rozsudky........................................................5.902.734
Pohledávky-podané žaloby...............................................................................10.878.431
Pohledávky předány pověřeným advokátním kancelářím
ke zpracování žalob...........................................................................................57.901.851
Celkem..............................................................................................................79.165.585,-Kč.

Další pohledávky které se žalobci podařilo získat z interních zdrojů žalovaného:

Pouze za období od 22.2.2010 do 31.3.2010 tedy za pouhý 1 měsíc!!! Bylo ze strany žalovaného předáno k rukám Sdružení rozhodců a.s. v Brně celkem 66 žalob na klienty s pohledávkami v hodnotě 4 302 792,-Kč

Důkaz:  opis Hromadné výzvy žalobci ze dne12.4.2010, Sp.Zn. 29784/10-31388/10

Není přeci v žádném případě obvyklé, aby podnikatelský subjekt vedl v tak obrovském počtu  pře se svými klienty, aniž by tento stav vedoucí k soudním sporům byl ze strany podnikatelského subjektu předkládajícího smlouvy zcela úmyslně vyvolán.
Žalovaný ústy svých zplnomocněných pracovníků vždy a zásadně popírá, že by komukoli předkládal k podpisu exkluzívní smlouvu. Naopak vždy tvrdí, že se jedná pouze o evidenční formulář pro účely inzerce popřípadě o jinou nezávaznou listinu a vysloveně nabádá klienty k tomu, aby nemovitost obchodovali sami, nebo prostřednictvím jiné realitní kanceláře. Na dotazy klientů týkající se provize pracovníci vždy odpovídají, že provize bude navýšena k požadované ceně, respektive, že provizi uhradí kupující. Na základě tohoto tvrzení je pozornost klientů utlumena a klienti  v dobré víře v pravdivost slov pracovníka již nevěnují čtení smlouvy zdaleka takovou pozornost, jakou by si zasluhovala. Respektive je jejich pozornost pomocí sociotechnické manipulace ke které jsou pracovníci žalovaného školeni, záměrně odkloněna jiným směrem.
Tento standardní postup  byl zdokumentován  skrytou kamerou  v pořadu televize Prima „Soukromá dramata“

Důkaz:  TV Prima Soukromá dramata ze dne  7.6.2011- důkazné video bude možné odpresentovat při samotném jednání
Důkaz: Manuál makléřů je již součástí spisu

Je dozajista velmi nepravděpodobné, že by všichni poškození klienti (kteří zároveň představují veškeré dohledatelné klienty žalovaného) byli natolik rozumově omezení, že by špatně pochopili slova pracovníků žalovaného týkající se exkluzivity smluv, aníž by tato tvrzení byla těmito pracovníky předkládána úmyslně klamavě-   navíc v případě, že to všichni pochopili shodně

Je velmi nepravděpodobné, že by tito  (leckdy i vysokoškolsky vzdělaní) lidé pochopili absolutně všichni zcela identicky nesprávně informace týkající se  rozsahu služeb žalovaného, aniž by byli úmyslně uvedeni v omyl tvrzením, že žalovaný nabízí plnohodnotné realitní služby.
K námitce ke čl. VII. Žalobce uvádí že naléhavý právní zájem je dán tím, že se žalovaný svým protiprávním jednáním soustavně a nepřetržitě na úkor svých klientů neoprávněně obohacuje.
A žalobce je právnickou osobou již ze své podstaty oprávněnou hájit zájmy spotřebitelů

Vzhledem k tomu, že obchodní praktiky žalovaného jsou již řadu let podrobeny veřejné kritice, nelze  tedy v žádném případě předpokládat, že by žalovaný ve své činnosti bez nařízení soudu byl kdy ustal a lze tedy předpokládat, že žalovaný v této činnosti bude pokračovat a dále poškozovat finančně i zdravotně další  klienty, kteří v plné důvěře v pravdomluvnost pracovníků žalovaného, v budoucnu nevýhodné smlouvy podepíší.

 Tato zápůrčí žaloba tedy má za účel především domožení se odstranění protiprávního stavu a zdržení se protiprávního jednání žalovaného vůči spotřebitelům.

Právní vztah s potencionálními obětmi žalovaného nebyl doposud porušen, ani není v tomto případě možné aby která koli ze stan uplatnila v této právní věci žalobu na plnění.

Naléhavý právní zájem je dále dán tím, že kompetentní orgány pověřené ochranou spotřebitele své  povinnosti neplní.

Po několika letech vyšetřování obchodních praktik žalovaného Policií ČR OHK v Praze a po té, co bylo ze strany klientů uplatněno cca 500 trestních oznámení, dospěla dozorující státní zástupkyně JUDr.Jana Polanská překvapivě k závěru, že skutková podstata spáchání trestného činu podvod podle §209, ani trestného činu zločinné spolčení nebyla naplněna, neboť nikdo nenutil klienty k podpisu smlouvy násilím  vyšetřování bylo zastaveno a předáno České obchodní inspekci pro podezření ze spáchání jiného právního deliktu ve smyslu ust. §4 a 5 zákona 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění.

Takovéto odůvodnění odložení vyšetřování však každý soudný a myslící člověk musí pokládat za absurdní. Neboť kdyby byli klienti násilím k podpisu smlouvy donuceni, nejednalo by se již o podvod, ale o jiný trestný čin (obecné ohrožení, omezování osobní svobody, vydírání a pod...).

Touto žalobou se tedy žalobce jako občanské sdružení pro tyto účely založené ujal ochrany spotřebitelů namísto kompetentních orgánů, které odmítli žalovaného žalovat v trestním řízení.

Ačkoli  se během vyšetřování policejní vyšetřovatel Kpt.Luboš Hanzlík i dozorující státní zástupkyně JUDr.Jana Polanská  opakovaně vyjádřili v tom smyslu, že existuje oprávněné podezření z páchání mtrestné činnosti žalovaným. Přesto byl případ za velmi podivných okolností odložen. Bohužel žalobci nezbývá než konstatovat tristní neschopnost orgánů činných v trestním řízení řešit jakýkoli jen trochu složitější případ a je tedy nucen obrátit se na občanskoprávní soud.

Důkaz: dopis Městského státního zastupitelství již je součástí spisu

Dále žalovaný uvádí, že ve své firmě nemá a nikdy neměl slovní spojení realitní kancelář což dokládá tím, že toto označení chybí v obchodním rejstříku

K této námitce žalobce uvádí:

Není běžné, aby si klienti při prvotním kontaktu s makléřem ověřovali znění názvu společnosti  v obchodním rejstříku, navíc slovní spojení realitní kancelář žalovaný sice v obchodním rejstříku uvedený nemá, ale běžně toto slovní spojení používá ve svých tištěných i elektronických propagačních materiálech. Žalovaným oslovení klienti mají tedy velmi pádný důvod k tomu být přesvědčeni o tom, že jednají se zástupci skutečné realitní kanceláře.

Důkaz: Fotografie z  Internetu

Pokud tedy společnost PROLUX Consulting Int.s.r.o. sama sebe za realitní kancelář nepovažuje, avšak na veřejnosti se jako realitní kancelář presentuje a ústy svých zaměstnanců realitní služby nabízí, pak nelze pochybovat o tom, že se ze strany žalovaného jedná o  nekalé a klamavé obchodní praktiky.

 Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě (2006/114/ES — kodifikované znění) zakazuje klamavou reklamu a za určitých podmínek povoluje srovnávací reklamu. Klamavou je každá reklama, která jakýmkoli způsobem, včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena nebo které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí nebo může poškodit jiného soutěžitele.

Nad rámec žaloby a s vědomím toho, že k níže uvedenému soud nemusí při posuzování žaloby přihlížet, by žalobce rád uvedl skutečnost, že v pozici vícepresidenta společnosti žalovaného figuruje soudní znalec Martin Jurenka,

Důkaz: Výpověď Daniela Bláhy na OHK Policie ČR (strana 8.)

Martin Jurenka byl v dubnu 2010  odsouzen v mediálně známe kauze soudce Berky na 7 roků 8 měsíců

Důkaz:  z internetu

Propojením žalovaného s touto osobou lze zároveň vysvětlit i skutečnost, že ačkoli je žalovaný již řadu let všeobecně nechvalně svými praktikami mediálně známý, přesto se mu daří i nadále beztrestně „podnikat“.  Při pohledu na postoj některých soudců a zejména státních zástupců k těmto obchodním praktikám žalovaného pak nelze vyloučit spekulativní úvahy o jejich podjatosti či dokonce zkorumpovanosti.

Shrnutí

Žalovaný dle svého vlastního tvrzení není realitní kanceláří, přesto se jako realitní kancelář před veřejností presentuje svými propagačními materiály a je tím pádem jako realitní kancelář všeobecně vnímán a za realitní kancelář všeobecně považován.

Žalovaný ústy svých zplnomocněných pracovníků klientům služby u realitních kanceláří obvyklé slibuje.

Žalovaný však následně  tyto služby realitního charakteru neplní a při prodeji nemovitosti již žádnou součinnost neprojevuje.

Žalovaný školí své zplnomocněné pracovníky k sociálnímu inženýrství respektive k tomu, aby klientům podávali nepravdivé informace a k tomu aby všemi prostředky manipulovali klienty směrem k podpisu exkluzivní smlouvy.

Žalovaný své klienty smluvně zavazuje exkluzivní smlouvou k úhradě provizí v takové výši, jako kdyby  prováděl  zprostředkovatelské služby u realitních kanceláří obvyklé. Sám se však vůči klientům k vykonávání zprostředkovatelských služeb nezavazuje a ani takovéto služby neplní.

Žalovaný se  fakticky zavazuje provádět a provádí pouze služby reklamního charakteru. (Inzerce na vlastních webových stránkách, poutače)  přičemž smlouvu svým klientům při osobním jednání prezentuje záměrně tak, aby v nich vyvolal mylný dojem, že se zavazuje k poskytnutí realitních služeb v rozsahu pro realitní kancelář typickém.

Žalobce je přesvědčen, že kdyby klienti věděli, že si objednávají u žalovaného pouze reklamu a nikoli realitní služby, žádný z klientů by si býval takto nákladnou reklamu  a za tak nápadně nevýhodných podmínek nikdy vědomě neobjednal.

Žalovanému je vždy předem známo, že pokud s ním klient smlouvu podepíše, bude muset stejně v budoucnu obchodovat nemovitost prostřednictvím jiné skutečné realitní kanceláře a následně bude muset této realitní kanceláři za její služby zaplatit.

Žalovaný tedy předem předpokládá, že klient, kterého si smluvně zavázal, bude platit dvojí provizi.

Žalovaný zároveň předem předpokládá, že se tato skutečnost nebude klientům líbit a předpokládá že  se  klienti  budou proti takovému požadavku bránit.

Žalovaný tedy již předem počítá s tím, že ze smlouvy vzniknou rozpory a že bude následně peníze od klientů soudně i jinak vymáhat, což skutečně soustavně činí pomocí svých právních zástupců.

Žalovaný svůj nemravný způsob podnikání veřejně presentuje jako  převratný realitní projekt.

Důkaz: foto z webových stránek žalovaného

O zprostředkování prodeje je v textu psáno jako o zastaralém způsobu obchodování s nemovitostmi. Skutečnost je ovšem taková, že z této inovace plynou všechny výhody pouze a jedině pro žalovaného (který jen tak mimochodem sám sebe v textu tituluje jako RK-respektive realitní kancelář).

Celý princip obchodu je tedy podřízen jedinému cíli a to co nejrychleji získat od prodávajících klientů podpis na smlouvě o podpoře prodeje a dále již pouze vymáhat provize bez ohledu na to, zda zájemce o koupi  vyhledal prodávajícího skutečně prostřednictvím a na základě reklamy žalovaného, či nikoli.

Žalobce má za to, že v právním státě ve vyspělém prostředí obchodu s realitami nemá podobný neetický a nemravný experimentální způsob podnikání místa!

Žalobce má za to, že žalovaný svým klamavým jednáním poškozuje nejen spotřebitele, ale i jiné poctivé a skutečné realitní kanceláře a potažmo i trh s nemovitostmi všeobecně.


Žalobce zastává názor že obchodní praktiky žalovaného lze považovat za vysoce společensky nebezpečné.


V případě že výše nadepsaný soud rozhodne ve prospěch žalovaného, vyšle tím zároveň širší  veřejnosti signál, že podvodné jednání se v naší zemi vyplácí, že klamat spoluobčany je normální,  a že slušní, poctiví a tím pádem i důvěřiví lidé nenaleznou zastání u žádné státní instituce.


Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů  jejíž transpozice byla provedena  do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Žalobce navrhuje následné změny v žalobním návrhu :

 Žalovanému se určuje podle § 417 odst. 2 OZ, že se má zdržet protiprávního jednání vůči spotřebitelům a odstranění závadného stavu

1.
Žalovanému se přikazuje ze svých propagačních materiálů v tištěné i elektronické podobě odstranit informace které by mohly vyvolávat ve spotřebitelích dojem, že společnost nabízí realitní služby u realitních kanceláří obvyklé. Jedná se zejména o slovní spojení nejrychlejší prodej vaší nemovitosti  a dále všechna slovní spojení ve kterých se slovo koupě, prodej a obchod vyskytuje ve spojení se slovy reality,  nemovitost,  dům, byt, pozemek, zahrada, garáž a to ve všech gramatických tvarech.

2.
Žalovanému se přikazuje dle znění §43 OZ. odstranit ze svých smluv všechna ujednání, která by mohla vést ke  vzniku rozporů. – jedná se zejména o ta ustanovení, která se stala předmětem sporů ve všech žalobci známých sporech.

Žalovanému se přikazuje zdržet se užití následných nebo obsahově podobných smluvních ujednání, která by jakkoli svazovala klienta v režimu exkluzivní (výhradní) smlouvy:

a) ve kterých je sjednáno, že klient je smluvně vázán na určitou dobu
b) ve kterých je sjednáno, že nárok na odměnu žalovanému vzniká i v případě, že k uzavření převodní smlouvy dojde bez součinnosti žalovaného.
c) ve kterých je sjednáno, že v případě nespolupráce klienta se žalovaným, náleží žalovanému pokuta.

3.
Žalovanému se přikazuje zdržet se vůči spotřebitelům klamavých obchodních praktik dle §5Zák.634/1992 Sb. Žalovanému se přikazuje vždy při uzavírání smlouvy upozornit spotřebitele na to, že nenabízí služby realitního, ale pouze reklamního charakteru.

4.
Žalovaný je povinen na své náklady uveřejnit do 30 dnů od právní moci rozsudku
formou inzerátu (v rozměru nejméně čtvrtiny novinové strany) ve věci vydaný pravomocný
rozsudek ve zkráceném znění určeném soudem, a to v deníku MF DNES, Lidové noviny,
Právo a Hospodářské noviny.

5.
Žalovaný je povinen nahradit žalobcům náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Praze dne 19.1.2012

Za o.s. Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP

Světlana Glaserová předsedkyně sdružení.................................................