Vyjádření k návrhu na učinění předběžného opatření

13.11.2010 12:28

Vyjádření k návrhu na vydání předběžného opatření dle §76 o.s.ř.

 

Žalobce: Prolux Consulting Int.s.r.o. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 90209, se sídlem Václavské nám. 43/819, 11000 Praha 1 IČ: 26731908

(dále jen žalobce)

Zastoupen: JUDr.Janou Kudrnovou, Ph.D. Advokátkou ev.č.ČAK 8769 advokátní kancelář se sídlem Na Hradbách3, 702 00 Moravská Ostrava

 

Žalovaná: Světlana Glaserová, nar.24.3.1956, bytem Pětihosty73, 251 67

(dále jen žalovaná)

 

Žalovaná se odvolává tímto proti vydání předběžného opatření

Žalovaná nepopírá tvrzení žalobce, že skutečně dne 4.3.2010 podepsala žalobcem specifikovanou Smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti

Tomuto aktu ovšem předcházely jisté události: Od chvíle, kdy se v lednu t.r. žalovaná rozhodla prodat svůj dům a zveřejnila pro tyto účely na internetu soukromý inzerát s výslovným upozorněním: „Realitní kanceláře prosím tento inzerát nekontaktovat!“ Telefonní operátorky žalobce, nedbaje tohoto upozornění, opakovaně a neodbytně obtěžovaly žalovanou svými telefonáty ve kterých slibovaly žalované okamžitou podporu při prodeji její nemovitosti.

Tyto operátorky opakovaně ujišťovaly žalovanou o tom, že mají ve své databázi konkrétní zájemce o její konkrétní nemovitost.Jak později vyšlo najevo, nezakládala se tato tvrzení operátorek naprosto na pravdě a žalovaná se domnívá, že ze strany žalobce tak došlo k použití agresivních obchodních praktik a klamavého jednání.Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 2 a Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 1 §5 (1)

 

Po tomto nátlaku, který trval zhruba měsíc, svolila žalovaná v dobré víře v pravdomluvnost telefonních operátorek k tomu, aby ji navštívil zástupce žalobce za účelem prohlídky nemovitosti.

V určenou dobu se tedy dostavil do domu žalované pan Daniel Bláha, který si velmi zběžně nemovitost prohlédl a ofotil . Vzápětí se jeho hlavní zájem soustředil zejména k tomu, aby přesvědčil žalovanou, k podpisu Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti. O této Smlouvě pan Bláha ovšem tvrdil, že je pouze nezávaznou evidenční listinou pro účely inzerce. A tato Smlouva skutečně, jako nezávazná evidenční listina pro účely inzerce i vypadala, neboť na přední straně určené k podpisu se nacházel pouze formulář pro zaznamenání parametrů nemovitosti a zadní stranu popsanou od shora dolů smluvními ujednáními, se pan Bláha snažil po celou dobu návštěvy zatajovat (což se mu i podařolo) Na dotazy žalované ohledně exkluzivity smluvního vztahu ujistil pan Bláha žalovanou, že naprosto nemá v úmyslu nijak smluvně bránit tomu, aby žalovaná obchodovala svou nemovitost průběžně svépomocí, nebo s jinými realitními kancelářemi. Dále pan Bláha žalovanou ujišťoval, že v horizontu 7-10 dnů, přivede žalované zástupy zájemců o koupi nemovitosti.

 

Při vyplňování kolonek ve „formuláři“ žalovanou. Ukazoval pan Bláha prstem, kam má žalovaná který údaj vepsat a tímto jí fyzicky bránil v soustředění se na text. Když pak žalovaná požádala pana Bláhu, aby dal své ruce z dokumentu pryč, zapředl pan Bláha rozhovor na téma naprosto nesouvisející s účelem jeho návštěvy. A začal vyprávět o tom, jak jeho žena s jeho desetiletou dcerou vyrábí obrázky na sklo a jaké má pak potíže při mytí oken. Když se ale Žalovaná i přes toto „žvanění“ a odvádění pozornosti panem Bláhou, snažila drobná písmena č.8. tištěná bleděmodrou barvou kolem kolonek na přední straně formuláře přečíst. Udělal náhle pan Bláha nečekaný pohyb rukou a rozlil sklenici s vodou, jež stála na stole. Tímto činem se mu podařilo definitivně odpoutat pozornost žalované od čtení dokumentu, neboť se musela postarat o uvedení stolu do pořádku. Pan Bláha se velmi omlouval a snažně prosil žalovanou, aby již s podpisem neotálela, neboť spěchá na další schůzku. Žalovaná i její muž, který žalované důvěřoval, že předložený dokument četla, pak oba v dobré víře v čestnost pana Bláhy, Smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti podepsali.

Žalovaná se domnívá, že tímto jednáním došlo ze strany zplnomocněného zástupce žalobce-pana Daniela Bláhy k porušení Zákona č.634/1992 o ochraně spotřebitele
§4(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

 

Až po odchodu pana Bláhy, zjistila žalovaná, že postrádá kopii domnělé evidenční listiny a snažila se pana Bláhu ihned zpětně kontaktovat po telefonu. Pan Bláha ovšem její hovory nepřijímal a odpověděl až o den později na SMSku žalované a ujistil ji, že se tak stalo nedopatřením a že kopii listiny jí doručí nazpět. Kopii listiny pak skutečně vhodil žalované do poštovní schránky. Tehdy teprve měla žalovaná možnost zjistit, že domnělá evidenční listina, je ve skutečnosti exkluzivní smlouvou s naprosto neakceptovatelnými ujednáními. Navíc žalovaná zjistila, že od této smlouvy nelze v podstatě dle ujednání V ŽÁDNÉM TERMÍNU ODSTOUPIT. Dále žalovaná zjistila, že tato Smlouva obsahuje Rozhodčí doložku, pomocí které, je žalovaná v podstatě zbavena svých práv na spravedlivý proces, ukotvených v Ústavě ČR.

Žalovaná ihned po tomto zjištění, kontaktovala telefonicky pana Bláhu a prosila ho, zda by bylo ještě možné smlouvu ukončit. Pan Bláha se ovšem žalované do telefonu doslova vysmál, řekl jí že neshledává žádný důvod k ukončení smluvního vztahu a rozhovor bez rozloučení ukončil. Později již nikdy žádné telefonní rozhovory ze strany žalované nepříjímal.

Celé toto trauma bylo pro žalovanou natolik psychicky vyčerpávající, že se nervově zhroutila a byla následně po dobu 3 měsíců práce neschopná ve svém tvůrčím oboru scénáristky a výtvarnice.

Během této doby zjistila žalovaná na internetu, že zdaleka není sama, kdo Žalobci naletěl a že o RK Prolux, bylo natočeno dokonce několik varovných televizních reportáží.

 

Žalovaná se pak ještě pokusila od Smlouvy odstoupit a to písemně doporučeným dopisem ve kterém uvedla všechny důvody své nespokojenosti s takovýmto smluvním vztahem. Není tedy pravdou tvrzení právní zástupkyně žalobce, že cituji:„Žalovaná po podpisu smlouvy začala bez jediné příčiny a bez jakéhokoli oznámení či sdělení, že by byla s poskytovanými službami nespokojena o žalobci psát na svém blogu....“

Na tento doporučený dopis, pak dostala poměrně záhy zamítavou odpověď a to přímo od právní zástupkyně žalobce paní JUDr Zuzany Kudrnové.

Vzhledem k tomu, že žalovaná velmi těžce celou tuto situaci nesla a pociťovala na sobě silnou psychckou újmu, podala dne 29.3.2010 trestní oznámení na pana Daniela Bláhu pro podezření z trestného činu podvodu. Na oddělení Policie ČR, kde se dověděla, že na RK Prolux bylo již v té době evidováno na OHK 334 trestních oznámení poškozených klientů.

Žalovaná dále podala dne 3.5.2010 k Obvodnímu soudu v praze Ovocný trh dvě žaloby na žalobce a to jednu žalobu na určení neplatnosti rozhodčí doložky ve smlouvě o podpoře prodeje nemovitosti. V této věci je již nařízeno jednání na 26.10. A druhou žalobu na určení neplatnosti samotné Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti. V této věci již bylo příslušným Soudem vydáno usnesení o neplatnosti rozhodčí doložky v mé smlouvě!

Mezi tím se žalovaná měla možnost seznámit přes internet s velikým množstvím stejně poškozených klientů a jelikož z diskusí na internetu, bylo více než patrné, že poškozených, kteří podlehli podvodnému vábení pracovníků žalobce a podepsali naprosto sebevražedné smlouvy, neustále přibývá. Rozhodla se tedy žalovaná učinit dle svých laických možností, tomuto řádění přítrž a začala psát svůj blog na IDNES i jinde a založila pro účely šíření varovných sdělení i webové stránky STOP-PROLUX, na kterých průběžně informuje poškozené klienty o možnostech boje s nečestnými obchodními praktikami. O tom, že toto jednání žalované, má své opodstatnění, svědčí průměrná denní návštěvnost stránek STOP-PROLUX cca 250 osob. Dále založila žalovaná pro účely boje se žalobcem i občanské sdružení Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP. Žalovaná rovněž dne 3.9. uspořádala před oficielním sídlem Žalobce na Václavském náměstí demonstraci, které se zúčastnilo cca 40 poškozených klientů,reportéři za tisk i za ČT a poslanci za VV pan V.Paggio a paní K.Peake, kteří rovněž vyslovili demonstrantům svou podporu. Dále žalovaná tímto oznamuje soudu, že dne 29.9. podala u Obvodního soudu v Praze Ovocný trh, na Žalobce jménem o.s. „stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“ Hromadnou zápůrčí žalobu, kterou osobně podepsalo 75 osob ze všech koutů republiky.

 

Žalovaná by ráda ještě uvedla skutečnost, že žalobce v rozporu se svými sliby doposud nepřivedl do domu žalované ani jednoho jediného zájemce. Což jen potvrzuje domněnku žalované, že žalobce ve skutečnosti vůbec nemá žádný zájem prodej nemovitostí zprostředkovávat, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy. Zaměstnanci žalobce naopak záměrně uvádějí klienty v omyl, tím že jim podávají nejasné, neurčité, dvojsmyslné a jinak nezřetelné údaje.  Všechna ustanovení, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy jsou naprosto cíleně  sepsána právníky žalobce za účelem vzniku rozporů. A jsou formulována tak, aby je klient dříve nebo později byl nucen porušit! Neboť SANKCE vyplývající z porušení těchto ustanovení klientem, JSOU VÝZNAMNÝM, NE LI JEDINÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ ŽALOBCE!

 

Tvrzení žalobce, že cituji: „...Získaná prestiž a podnikatelský úspěch žalobce jsou od počátku budovány na důvěře obchodních partnerů v profesionalitu, solidnost, jistotu zajištění obchodního tajemství, ve vysokou morálku a častnost zaměstnanců....“ Jsou v naprostém rozporu s tím, že ještě nikdy nebyl dohledán žádný skutečný spokojený klient této RK. A naopak proti tomuto tvrzení svědčí více než 400 trestních oznámení klientů, evidovaných v současné době na OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení /vyšetřovatel Kpt.Luboš Hanzlík/ Pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu

 

Žalovaná by rovněž ráda váženému Soudu připomenula nedávno proběhlou kauzu, ve které RK Prolux žalovala provozovatele serveru Měšec.cz z podobných důvodů, jako nyní žalovanou.

 

Citace z rozsudku soudce JUDr. Jaromíra Jirsy:

"Žalovanému muselo být zřejmé, že hrubě urážlivé informace se mohou dotknout dobré pověsti právnické osoby. Přirovnávání k domácímu zvířeti a hrozby likvidací nejsou hodnotícími soudy, které patří do demokratické společnosti. Na druhou stranu soud zvažoval i to, že činnost žalující strany není nepodrobitelná veřejné diskusi, že ji opravdu kritizují i jiné zdroje a že je skutečně kontroverzní. O tom dokonce není sporu. Praktiky firmy mohou být podrobeny věcné kritice, zdůrazňuji ale věcné, bez urážlivých vulgarit,"

Žalovaná se tímto odvolává na Listinu základních práv a svobod Článek 17.

Žalovaná nikdy žalobce k žádnému domácímu zvířeti nepřirovnávala a je toho názoru, že podrobením obchodních praktik žalobce veřejné diskuzi , zveřejňováním autentických příběhů poškozených klientů, varováním spotřebitelů před neuváženým podpisem smlouvy a snahou otevřeně a PRAVDIVĚ informovat spotřebitele o záludnostech obchodního styku se žalobcem, se žalovaná nedopouští žádného přestupku, natož trestného činu a naopak jedná takto ve Veřejném zájmu. Žalovaná apeluje na Soud, aby při rozhodování o učinění předběžného opatření, zvážil všechny výše uvedené skutečnosti a zvážil rovněž tvrzení žalobce o jeho „dobrém jménu“, které údajně žalovaná svým jednáním poškozuje. Žalovaná je toho názoru, že Dobré jméno, neboli Dobrá pověst bývá vytvářena na základě zkušeností, jaké s podnikatelským subjektem mají obchodní partneři, v tomto případě klienti. Jedná se o společenský respekt, projevující se přízní veřejnosti tedy příznivým míněním většiny klientů, kteří do styku s podnikatelským subjektem přišli. V případě žalobce, však o takovémto většinovém Dobrém mínění, lze skutečně jen velmi stěží hovořit.

Přílohy: kopie Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti

kopie odstoupení od smlouvy

kopie dopisu paní JUDr Zuzany Kudrnové

kopie usnesení o neplatnosti rozhodčí doložky

kopie stanov o.s. „stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“

 

 

V Praze dne.............................Světlana Glaserová..................................