Rozhodčí doložky – výklad SOS pozvolna proniká do judikatur.

22.07.2010 16:26

https://decin.cz/rozhodci-dolozky-vyklad-sos-pozvolna-pronika-do-judikatur

Na problematiku zneužívání rozhodčích doložek upozorňuje SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. již dlouhou dobu. Dle našeho názoru je využití rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě protiprávní, neboť se jedná o ujednání, které zakotvuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právním postavení smluvních stran a spotřebitele v podstatě zbavuje práva na soudní ochranu. Toto právo přitom patří mezi základní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod i v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána.

Rozhodčí doložka znamená, že se strany dohodnou na tom, že jejich spor nebude rozhodován u soudu, ale u rozhodce. Ten přitom nemusí mít žádné právní vzdělání, stačí mu pouze plná způsobilost k právním úkonům. Může to být tedy v podstatě každá osoba starší 18 let. Proti rozhodnutí rozhodce není odvolání a vydaný rozhodčí nález je exekučním titulem, což znamená, že na jeho základě může být vedena exekuce. V praxi se pak často stává, že rozhodcem je subjekt napojený na jednu ze smluvních stran a jeho rozhodování má k nezávislému rozhodování sporů daleko. Mnoho spotřebitelů je tak poškozováno na svých právech. V takovém případě pak hovoříme o zneužívání rozhodčí doložky. Zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů je taková praxe bohužel poměrně častá.

 

V této souvislosti se proto začalo hovořit o nutnosti změny zákona. SOS dlouhodobě tlačilo na zákonodárce, aby přijal změnu zákona, která by zneužívání rozhodčích doložek zamezila. Poslední návrhy, na nichž SOS spolupracovalo, však bývalá poslanecká sněmovna zamítla. Dle našeho názoru je však důležité, že se o daném problému začalo alespoň více hovořit. Iniciativu na tomto poli totiž následně převzala judikatura.

 

Nedávno rozvířilo diskusi na toto téma rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, v němž soud rozhodl, že rozhodčí doložka, v níž je stanoveno, že rozhodce bude vybrán ze seznamu rozhodců vedeného u soukromé právnické osoby je neplatná pro obcházení zákona. Toto rozhodnutí bylo převzato do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, lze jej tedy brát jako názor, s nímž se Nejvyšší soud ČR ztotožňuje. Toto rozhodnutí vyvolalo u spousty společností paniku, protože mnoho z nich využívá přesně takto postavené doložky. Pro mnoho spotřebitelů to znamená, že mohou napadnout platnost rozhodčí doložky právě s ohledem na chybu v nastavení výběru rozhodce.

 

K  problematice samotného využívání rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě se však judikatura nejvyšších soudních instancí v České republice dosud nevyjádřila, resp. v minulosti se vyjadřovala spíše kladně. Je však otázkou, nakolik jsou tato starší rozhodnutí nyní použitelná. Nyní se však začíná objevovat aktuální judikatura nižších soudů, která se konečně začíná přiklánět k interpretaci, jež SOS prosazuje již několik let, tedy že použití rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě je protiprávní. Krajský soud v Ostravě tak například zcela v souladu s názorem SOS judikoval, že „ve spotřebitelských smlouvách jsou rozhodčí doložky zakázány ..., je nepřípustné, aby se spotřebitel vzdával ve spotřebitelské smlouvě svých práv, v tomto případě dokonce ústavního práva na spravedlivý proces před nezávislým soudem… Soud proto uzavírá, že „rozhodčí nález“ nezakládá vykonatelnost předmětné pohledávky a daná listina není listinou, na základě které by bylo lze vést výkon rozhodnutí; jedná se o toliko právně nicotný a bezúčinný popsaný list papíru.“ Obdobně rozhodl nedávno též Městský soud v Brně.

 

Je otázkou, zda je to obecný trend, nebo zda se jedná o výjimky. Na základě těchto zkušeností nelze spotřebitelům jednoznačně radit, aby hromadně žalovali platnost rozhodčí doložky v jejich spotřebitelské smlouvě. Je však dobré vědět, že soudy se v některých případech přiklonily k názoru, jenž zastává SOS, a vyložily ustanovení českých předpisů v souladu s legislativou EU. Konečně tak přiznaly českým spotřebitelům ochranu, jíž se těší spotřebitelé v ostatních členských státech EU. SOS doufá, že tento trend bude pokračovat a že nejistotu ohledně výkladu českých předpisů rozsekne buď judikatura nejvyšších soudních instancí přijetím výkladového stanoviska, nebo zákonodárce přijetím změny zákona. SOS bude i nadále tyto změny prosazovat.

 

Zdroj: Mgr. Tomáš Palla spolupracovník SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

          SOS – www.spotrebitele.info

Tuto informaci Vám přináší Spotřebitelské informační centrum SOS Děčín. Občané Děčína a okolí mohou využít poradenskou činnost SOS zdarma a získat různé materiály a informace, týkající se SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Mohou se i stát členy SOS s různými výhodami. Poradna Spotřebitelského informačního centra v Děčíně sídlí v ul. Karla Čapka 211/1, Děčín I. (budova ČSPL, a.s.) a hodiny pro veřejnost jsou vždy ve středu od 14:00 do 17:00 hod., telefon, fax: 412 532 192, mobil: .