ROZHODČÍ DOLOŽKY (NEJEN) VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH A OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV

14.11.2010 12:47

ZDROJ:https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2009/files/contributions/Tereza%20Kyselovska%20_829_.pdf

(výňatek)

 Stát je garantem závazků, které převzal Evropskou úmluvou na základě jejího
článku 1. Odpovědnost státu je dána, pouze pokud stát uzná určité jednání soukromoprávních
subjektů za jednání jím dovolené, ačkoliv by šlo o jednání v rozporu s právem. Evropská
úmluva zároveň stanoví poměrně vysoký standart smluvní volnosti, pokud se jedná o
rezignaci soukromoprávních subjektů na svá práva.24 Smluvní státy jsou odpovědné za
aplikaci norem chránících základní lidská práva. Tím se podle mého názoru dostáváme
k popření smluvní doktríny rozhodčího řízení. Smluvní státy se nemohou zbavit závazků,
které pro ně vyplývají z mezinárodněprávních závazků. Smluvní státy musí zajistit, aby
zajistily efektivní používání lidských práv.25 Pokud rozhodčí řízení zbavuje jednotlivcejeho
občanských práv, je za to tento stát odpovědný.