Pokud v návrhu smlouvy o půjčce rozhodčí doložku najdete, rozhodně zpozorněte.

Verdikt  rozhodce  je – není-li dohodnuto jinak – konečný a nelze se proti němu odvolat. Zrušení rozhodčího nálezu soudem přichází v úvahu jen ve výjimečných případech.

Pro kvalifikaci rozhodce přitom nejsou ani stanoveny žádné zvláštní požadavky, například vzdělání právnického směru.

Výše sankcí

Nový zákon o spotřebitelských půjčkách dále neomezuje ani výši sankcí, které dlužník může dostat, když se opozdí se splátkou. Tyto sankce někdy i při jeho minimálním zpožděním představují tisíce korun.

Kterých úvěrů  se netýká

Nový zákon se některých úvěrů netýká. Jde zejména o půjčky poskytnuté na bydlení, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti a mají umožnit nabytí vlastnictví nemovitosti, dále půjčky k úhradě za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí členství v jiné právnické osobě za účelem získat právo užívání bytu či domu. Nevztahuje se ani na půjčky, které tyto úvěry refinancují.

Norma neplatí na půjčky nižší než 5 tisíc korun a vyšší než 1,88 miliónu korun.

Kdo nesmí půjčku dostat

Věřitel bude povinen posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr. Musí si vyžádat dostatek potřebných informací od spotřebitele a je-li to nezbytné, nahlédnout i do databází, které umožňují posoudit jeho úvěruschopnost.

Jestliže zjištěné údaje vypovídají o tom, že spotřebitel nebude schopen splácet úvěr, musí poskytnutí půjčky odmítnout.

Odstoupení do 14 dnů

Nově je upraveno právo spotřebitele na odstoupení od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Věřitel kvůli tomu nesmí vůči němu uplatnit žádnou sankci.

V případě, že smlouva neobsahuje potřebné povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytne.

Došlo-li k odstoupení, je spotřebitel povinen vrátit peníze (jistinu) nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení a zaplatit smluvený úrok naběhlý do dne, kdy je jistina splacena.

Předčasné splacení

Zákon detailněji upravuje i podmínky předčasného splacení úvěru. Spotřebitel je oprávněn půjčku zcela nebo zčásti kdykoli splatit. V takovém případě má i právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru.

Věřitel má současně právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu v souvislosti s předčasným splacením vznikly.

Zákon však stanoví maximální výše náhrady. Nesmí přesáhnout jedno procento z předčasně splacené části úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok.

Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části úvěru.

Dlužník tedy může splatit dluh prakticky s minimálními náklady.

Sankce

Porušení povinností firem poskytujících půjčky bude posuzováno jako správní delikt a trestáno pokutami. Pokuta může v některých případech činit až pět miliónů korun.

Dozor nad dodržováním zákona budou vykonávat Česká obchodní inspekce a Česká národní banka. ČNB u subjektů, nad kterými jí přísluší dozor.