Proč podávat Trestní oznámení

22.12.2010 08:57

Podáním trestního oznámení jednoznačně vyjadřujete svou vůli - tedy přesvědčení, že jste byli podvedeni. Je to jasně doložitelný právní krok směřující k nápravě věci.

Podáním trestního oznámení se stáváte účastníkem trestního řízení a jako takový, máte právo nahlížet do trestního spisu, dělat si poznámky, pořizovat kopie atd. Toto je důležité zejména pro obstarávání důkazů pro soud, který určí neplatnost smlouvy - pamatujte, že stovky lidí snáze obstarají důkazní materiál nežli Vy samostatně. Budete-li účastníkem trestního řízení, můžete naprosto bezplatně čerpat veškeré dostupné informace, které se v tomto řízení shromáždí. Kromě důkazů od spolupoškozených se tak můžete seznámit i s obsahem výslechů svědků i osob podezřelých ze spáchání tohoto trestného činu. Navíc je tento shromážděný důkazní materiál podepřen státem certifikovanou autoritu - tedy Policií ČR a Státním zastupitelstvím a je tedy jen velmi obtížně zpochybnitelný.

Nejdůležitějším důvodem pro podání Trestního oznámení ovšem je, že jste tímto krokem do jisté míry chráněni před nálezy Rozhodčího soudu (které jsou z důvodu podjatosti 100% vždy ve prospěch Proluxu):

Podle ust. § 30 zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů se na řízení
před rozhodci použijí ustanovení občanského soudního řádu přiměřeně. Otázka
spáchání trestného činu podvodu v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy je
významná pro posouzení platnosti či neplatnosti smlouvy, o kterou žalobce svůj
nárok opírá. Případné rozhodnutí trestního soudu v dané věci má tak povahu
předběžné otázky ve smyslu ust. par. 135 o . s. ř."