PŘEDVOLÁNÍ K OBČANSKÉMU SOUDU NA 26.10.2010 VE 13:00

06.08.2010 13:40

Na základě mého podání žaloby k Občanskému soudu ze dne 3.5.2010 na určení neplatnosti rozhodčí doložky ve smlouvě s Proluxem, jsem obdržela včera předvolání na 26.10. (pak že jsou soudy pomalé!) zároveň jsem obdržela vyjádření od JUDrKudrnové k této žalobě. Když pominu námitku paní Kudrnové ohledně chybějícího odůvodnění právní naléhavosti (které jsem podávala dodatkem a Proluxu toto odůvodnění zřejmě nebylo doručeno...Jediným paragrafem na který se Prolux ve své námitce odvolává je tedy:

§106 o.s.ř. Který se týká nedostatku pravomoci obecného soudu!

Vzhledem k tomu ovšem, že znění tohoto zákona je :

Jakmile soud k námitce žalovaného uplatněné nejpozději při prvním jeho úkonu ve věci samé zjistí, že věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodci, nemůže věc dále projednávat a řízení zastaví; věc však projedná, jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají. Soud projedná věc i tehdy, jestliže zjistí, že věc nemůže být podle práva České republiky podrobena rozhodčí smlouvě, nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, popřípadě že vůbec neexistuje nebo že její projednání v řízení před rozhodci přesahuje rámec pravomoci přiznané jim smlouvou, anebo že rozhodčí soud odmítl věcí se zabývat.
(2) Bylo-li řízení před soudem podle odstavce 1 zastaveno a v téže věci byl podán návrh na zahájení řízení před rozhodci, zůstávají právní účinky původního návrhu zachovány, bude-li návrh na zahájení řízení před rozhodci podán do 30 dnů od doručení usnesení soudu o zastavení řízení.
(3) Bylo-li řízení před rozhodci zahájeno dříve než došlo k řízení soudnímu, přeruší soud řízení o neexistenci, neplatnosti nebo zániku smlouvy až do doby, než bude v rozhodčím řízení rozhodnuto o pravomoci nebo ve věci samé.

A to, že tato smlouva je prokazatelně zcela v rozporu se zákony ČR! Je celkem evidentní! Nicméně jsem velmi zvědavá, jak se k této záležitosti Soudkyně (jež mi byla přidělena)  postaví. Pokud by měl někdo zájem přijít se na toto veřejné líčení podívat. Nebo eventuelně i svědčit! Dejte mi prosím včas vědět, abych to Soudu mohla oznámit.