Popis standardního postupu jednání RK Prasodlak vůči klientům:

Zaměstnanci Prasodlaka vyhledávají cíleně na realitních serverech internetu soukromé inzeráty občanů, kteří mají v úmyslu prodat svou nemovitost a následně je obtěžují svými četnými telefonáty. Děje se tak často i přes písemné upozornění inzerenta, že vysloveně nemá zájem s realitními kancelářemi (natož s Prasodlaky) spolupracovat!

Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 2
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel
c)opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu,

Zaměstnanci Prasodlaka lákají klienty na své sliby.
Slibují jednak kontakty na konkrétní zájemce o konkrétní inzerovanou nemovitost, které již údajně mají ve své databázi.
Dále lákají klienty na rychlost prodeje, která z těchto kontaktů vyplývá.
Rovněž lákají klienty svými sliby fyzické součinnosti makléřů při obchodování nemovitosti a následného veškerého právního servisu, tak jak to bývá u jiných realitních kanceláří obvyklé.
(Tyto své sliby zaměstnanci Prasodlaka zásadně nedodržují).
Když pak klient podlehne nátlaku opakovaných telefonátů (které často mylně považuje za projev serióznosti Prasodlaka) a svolí ke spolupráci s Prasodlakem, bývá následně dohodnuta schůzka sPrasodlakem za účelem prohlídky nemovitosti.

V dohodnutém termínu tedy přichází do domu (bytu) klienta, makléř(Prasodlak) , který většinou jen velmi zběžně prohlédne nabízenou nemovitost a poté se zaměří k jedinému cíli a to zmanipulovat klienta k podpisu Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti. (dále jen Smlouvy)

O této Smlouvě Prasodlaci shodně klamavě tvrdí, že se jedná pouze o nezávazný dokument pro účely evidence. Na dotazy klienta, jakoukoli exkluzivitu obchodního vztahu zásadně popírají! A v žádném případě neoznamují klientům všechny důležité okolnosti, čímž ovlivňují rozhodnutí klienta směrem k uzavření Smlouvy.

Někteří Prasodlaci fyzicky brání klientům v prostudování Smlouvy s Prasodlakem tím, že jim rukou zakrývají text. Pod záminkou, že klientovi pomáhají s vyplňováním údajného evidenčního listu ( strkají do papíru svý špinavý prasodlačí pazoury)

Když si chce klient tento „evidenční list“ přečíst, odvádí Prasodlak obvykle jeho pozornost od čtení nezávazným rozhovorem nesouvisejícím s účelem návštěvy .

V případě pak, že klient se přesto snaží soustředit na čtení, používají někteří Praslaci i agresivnějších způsobů pro odlákání klientovy pozornosti. Prasodlak kupříkladu jakoby omylem zvrhne sklenici s nápojem, či způsobí jiný zmatek. Klient tím ztratí ostražitost a v plné důvěře v Prasodlačí pravdomluvnost, podepíše předloženou Smlouvu, aniž by měl možnost přečíst si ustanovení, která jsou tištěna na opačné straně Smlouvy, než bývá umístěn podpis.

Na tato ustanovení, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy, Prasodlakové klienty zásadně neupozorňují , ba naopak se je snaží vždy před klientem co nejpečlivěji zatajit. Čímž uvádějí záměrně klienty v omyl.

Prasoaci tedy cíleně ovlivňují rozhodování klientů a směřují klienty k tomu aby učinili obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinili.

Prasodlaci rovněž ve většině případů klamavě tvrdí klientům, že jsou v časové tísni I jinak působí na city klienta a tímto se snaží celý proces podepisování Smlouvy urychlit.

Po odchodu Prasodlaka, zjistí klient dříve nebo později, že postrádá kopii dokumentu, který podepsal. V některých případech je pak kopie dokumentu klientovi dodatečně doručena. V jiných případech, ani po opakovaných urgencích doručena není.

V obou případech ovšem nastává situace, kdy se klient stává v podstatě vazalem Prasodlačího zločinného spolčení.

Po podepsání Smlouvy nastává ze strany Prasodlaků relativní klid a ani žádní zájemci o koupi nemovitosti nebývají ze strany Prasodlaku, klientovi doporučeni. (v rozporu se sliby)

Klient pak v případě, že ustanovení ve Smlouvě nečetl, nebo jim pro nesrozumitelnost a velmi špatnou čitelnost, neporozuměl a uvěřil slovnímu ujištění Prasodlaka o nezávaznosti Smlouvy vydávané za evidenční list, dříve či později svou nemovitost prodá přes jinou realitní kancelář, či svépomocí.

A toto je právě ten okamžik, na nějž Prasodlak netrpělivě čeká! Neboť vzápětí po zapsání nemovitosti v Katastru nemovitostí na jiného majitele, obdrží klient neočekávaně fakturu na provizi, kterou si Prasodlak nárokuje, (aniž by se jakkoli o prodej nemovitosti přičinil...proč by se taky namáhal, když i bez práce mou být koláče! ).

Překvapený klient se následně pokouší písemně bránit dle svých možností. Ale to již má Prasodlak připravenu rozhodčí doložku a předává žalobu na klienta k Rozhodčímu soudu. Rozhodčí soud pak, jelikož je dlouhodobě s Prasodlakem finančně propojen, vyřkne své rozhodnutí vždy ve prospěch Prasodlaka. Po tomto kroku pak, pokud klient požadovanou částku (jež mezitím vzrostla o soudní poplatky a pokuty), neuhradí ve stanoveném čase. Následuje exekuce klientova majetku. Tedy domečku!

V jiných případech pak,
pokud si klient dodatečně text ustanovení přečte a dosahu těchto ustanovení porozumí (někdy během několika dní, nebo i hodin od podepsání Smlouvy) Snaží se pak Prasodlaka kontaktovat a žádá jej o odstoupení od takto pro něho nevýhodné smlouvy.

V tomto případě pak Prasodlak postupuje tak, že jakékoli klientovy pokusy o odstoupení od smlouvy odmítá s odvoláním na paragrafy v ustanoveních smlouvy.

Později pak začnou Prasodlaci obtěžovat klienta svými SMS zprávami, v nichž klienta informují o počtu „prokliků“ klientova inzerátu na webových stránkách Prasodlaka. Tyto „prokliky“ jsou pak účtovány klientovi jako navýšení provize.

Tyto nevyžádané zprávy přicházejí klientovi ve velkém množství většinou v noci a často klienta donutí ke změně svého telefonního čísla.

Tito klienti, kteří dodatečně porozuměli dosahu ustanovení ve Smlouvě, pak raději volí možnost, že s prodejem nemovitosti posečkají do doby, než vyprší Prasodlakem stanovená výpovědní lhůta. Někdy je to 6 měsíců, někdy 12 a v některých případech i 24 měsíců!
Během této doby bývají klienti obtěžováni nejen SMS zprávami, ale i telefonáty ze strany Prasodlaka. Těmito telefonáty, bývají klienti upozorňováni na skutečnost že cena jejich nemovitosti byla snížena. Pokud s tímto krokem klient nesouhlasí, nárokuje si Prasodlak tento krok s odvoláním na ustanovení ve Smlouvě.

Po uplynutí závazné doby a po odeslání dopisu s odstoupením od Smlouvy, nabývá klient dojmu, že může již volně svou nemovitost obchodovat. I v těchto případech však neodbytný Prasodlak nárokuje svou provizi s odvoláním na ustanovení ve smlouvě.

Toto agresivní chování ze strany Prasodlaka a jeho zaměstnanců, které bývá pro klienty velmi traumatizující a náročné na jejich psychiku, mívá často za následek zhoršení zdravotního stavu klientů. A není výjimkou, že vede i k pracovní neschopnosti, nebo hospitalizaci .

Tímto výše uvedeným jednáním ze strany Prasodlaka, dochází zcela evidentně k porušování zákonů na ochranu spotřebitele. Aby se však posuzování Smlouvy podle občanského zákoníku, tto mazaný Prasodlak vyhnul. Má ve svých ujednáních dovětek, že spory budou projednávány na základě Obchodního zákoníku. Což je ovšem v rozporu se samotným obchodním zákoníkem:

§262 Obch Zák.
(1) Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná.
(2) Dohoda podle odstavce 1 vyžaduje písemnou formu.
(3) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění závazků ze smluv, pro něž si strany zvolily použití tohoto zákona podle odstavce 1, jestliže osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas nebo v době vzniku zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí touto částí zákona.
(4) Ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Jelikož ovšem klienti jsou evidentně vůči RK spotřebiteli dle
§52 odst 3 zák. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku
Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
I ve smyslu
Zákona o ochraně spotřebitele č.634 §2 (1) a)
spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Je tedy zcela vyloučeno, aby takto sestavené smlouvy byly platné!

Svým jednáním vůči klientům porušují dále prasodlaci této vypečené RK Prasodlak navíc tyto zákony:
Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 1
§5 (1) Obchodní praktika je klamavá,
a) je-li při ní užit nepravdivý údaj,
b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,
c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem,

Zákona č.634/1992 o ochraně spotřebitele
§4(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

Občanský zákoník
§49a)
Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní.

A tohle není ani polovina všech paragrafů, které lze v soudních sporech proti realitní kanceláři Prasodlak a spol. použít!

Jak je možné, že se v naší zemi za tolik let , co se táhnou soudní pře mezi touto konkrétní RK Prasodlak a nespočtem klientů, se ještě nenašel žádný advokát, žádný soudce, který by toto ztělesněné PRASODLAČÍ ZLO zlikvidoval??

Nebo aspoň nějaký statečný rytíř, který by tohoto Prasodlaka položil na lopatky a rozflákal mu pořádně ten jeho růžový nenažraný rypák???

Nechápu! Nerozumím!…Asi jsem fakt jen hloupá Brambora Horká