Plné znění zákonů proti Proluxu

08.07.2010 13:39

Podle tohoto paragrafu by Rozhodci vůbec neměli zahajovat jednání, pokud máte podáno na Prolux Trestní oznámení

Podle ust. § 30 zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů se na řízení
před rozhodci použijí ustanovení občanského soudního řádu přiměřeně. Otázka
spáchání trestného činu podvodu v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy je
významná pro posouzení platnosti či neplatnosti smlouvy, o kterou žalobce svůj
nárok opírá. Případné rozhodnutí trestního soudu v dané věci má tak povahu
předběžné otázky ve smyslu ust. par. 135 o . s. ř."

 

Zákony, které se týkají protiprávního jednání makléřů

 

Zákon 140/1961 Sb., trestní zákoník
§ 250
Podvod(1) Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebob) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu

 Zákon č.99/1963 Sb. §83,

b) o zdržení se protiprávního jednání ve věcech ochrany práv spotřebitelů,

Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 2
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel
c)opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu,

Zákon č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele
§5 Klamavé obchodní praktiky
e)Právní úkon je neplatný, není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.

Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 1
§5 (1) Obchodní praktika je klamavá,
a) je-li při ní užit nepravdivý údaj,
b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,
c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem,

Zákona č.634/1992 o ochraně spotřebitele
§4(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

§49a)Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní.
Občanský zákoník

§39Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, nebo jej obchází, nebo se příčí dobrým mravům.

 Zákony, které vylučují, aby se ujednání řídila, dle OBCHODNÍHO zákoníku!

§52 odst 3 zák. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku
Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákon o ochraně spotřebitele č.634 §2 (1) a)
spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službam

 

§262 Obch Zák.
(1) Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná.
(2) Dohoda podle odstavce 1 vyžaduje písemnou formu.
(3) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění závazků ze smluv, pro něž si strany zvolily použití tohoto zákona podle odstavce 1, jestliže osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas nebo v době vzniku zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí touto částí zákona.(4) Ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Zákony zpochybňující obchodní název Proluxu REALITNÍ KANCELÁŘ

Občanský zákoník Hlava 13 §774
Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.

Na základě ust. § 51 občanského zákoníku mohou smluvní strany svá vzájemná práva a povinnosti upravit i jinou smlouvou než typovou. Nepojmenovaná smlouva však nesmí směřovat k obcházení zákona, tj. nelze nepojmenovanou smlouvou upravit vzájemný vztah, který svým obsahem odpovídá některé typové smlouvě a v této nepojmenované smlouvě se odchýlit od kogentních ustanovení upravujících typovou smlouvu, tj. od ustanovení od nichž se odchýlit nelze.

 Zákony zpochybňující platnost některých konkrétních ujednání a rozhodčí doložky

 Občanský zákoník § 56: Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

 Občanský zákoník §43
Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

 Občanský zákoník § 55 (1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.(3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější
Občanský zákoník § 56: Nepřípustná jsou zejména ujednání, která:c). stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě, sjednané v době uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v

 době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují k podstatnému zvýšení ceny zboží či služeb v době jejich splnění oproti ceně) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,

 § 2 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení v rozhodčí smlouvě se účastníci musejí dohodnout buď na ad hoc rozhodci (rozhodcích), nebo na stálém rozhodčím soudu, který je zřízen na základě zákona. Jedná-li se o ad hoc rozhodce, jímž musí být vždy fyzická osoba (viz § 4 citovaný zákon), musí být přímo v rozhodčí smlouvě tento rozhodce či rozhodci, je-li jich více, uveden či uvedeni, případně musí rozhodčí smlouva dle § 7 odst. 1 zákona stanovit způsob, jak počet i osoby rozhodců mají být určeny.

 Zákon 216/1994 Sb.§13 1)
Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě zákona

 Zákon podle něhož je Prolux vyšetřován na OHK

 § 163a Trestního zákona
Účast na zločinném spolčení     (1) Kdo založí zločinné spolčení, nebo  kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo  kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.     (2) Ustanovení § 43 a 44 se na pachatele činu uvedeného v odstavci 1 neužije. § 163b     Kdo spáchá čin uvedený v § 163a, není trestný, učinil-li o zločinném spolčení oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu zločinného spolčení, než je uveden v § 163a, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i veliteli nebo náčelníku.

Trestný čin poškozování spotřebitele
§253 Tr.Zák.
(1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

Zákon na který se lze odvolávat v případě, že podáme žalobu k Občanskému soudu na Prolux dříve, než zažaluje on nás u Rozhodčího soudu

§ 106 OSŘ

(1) Jakmile soud k námitce žalovaného uplatněné nejpozději při prvním jeho úkonu ve věci samé zjistí, že věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodci, nemůže věc dále projednávat a řízení zastaví; věc však projedná, jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají. Soud projedná věc i tehdy, jestliže zjistí, že věc nemůže být podle práva České republiky podrobena rozhodčí smlouvě, nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, popřípadě že vůbec neexistuje nebo že její projednání v řízení před rozhodci přesahuje rámec pravomoci přiznané jim smlouvou, anebo že rozhodčí soud odmítl věcí se zabývat.
(2) Bylo-li řízení před soudem podle odstavce 1 zastaveno a v téže věci byl podán návrh na zahájení řízení před rozhodci, zůstávají právní účinky původního návrhu zachovány, bude-li návrh na zahájení řízení před rozhodci podán do 30 dnů od doručení usnesení soudu o zastavení řízení.
(3) Bylo-li řízení před rozhodci zahájeno dříve než došlo k řízení soudnímu, přeruší soud řízení o neexistenci, neplatnosti nebo zániku smlouvy až do doby, než bude v rozhodčím řízení rozhodnuto o pravomoci nebo ve věci samé.