Odpověď živnostenského odboru na podnět Unie.

08.07.2010 11:46

31.01.2010 08:01

Na podnět Realitní unie k prošetření činnosti RK POLUX, jsme dostali od živnostenského odboru pro Prahu 1 toto vyjádření:

"Vážený pane,k Vašemu podnětu sděluji, že Odborem živnostenským Úřadu městské části Praha 1 byly v sídle a provozovně společností PROLUX Consulting Int. s.r.o., IČ 2673 1908 a PROLUX Consulting spol. s r.o., IČ 6274 0458 na adrese Václavské nám. 2074/43, Praha 1 provedeny opakované kontroly dodržování zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Poslední kontrola byla provedena dne 27.1.2010. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno závažné porušení živnostenského zákona, které by mělo za následek zrušení, pozastavení příslušného živnostenského oprávnění.
Pro Vaši informaci uvádím, že podněty klientů společnosti PROLUX Consulting Int. s.r.o. se vztahují k smluvním podmínkám uvedeným v uzavřených smlouvách.
Rozhodování o sporech mezi účastníky smluvního vztahu nepřísluší živnostenským úřadům, ale příslušným soudům. Objasňování trestné činnosti zase spadá do kompetence orgánům činným v trestním řízení. Odbor živnostenský dosud neobdržel od těchto orgánů žádný podnět k zrušení či pozastavení příslušného živnostenského oprávnění společnosti PROLUX Consulting Int. s.r.o.. Na společnost PROLUX Consulting spol. s r.o. Odbor živnostenský žádný podnět neobdržel.
Odborem živnostenským byl dán v roce 2009 České obchodní inspekci podnět k prověření, zda společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o. neuplatňuje vůči svým klientům klamavé resp. agresivní obchodní praktiky ve smyslu ustanovení § 5 a § 5a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Svatoslava Němcová
kontrolor živnostenského podnikání

Doufejme, že ČOI zjistí vážné nedostaky či klamavé obchodní praktiky v jednání RK PROLUX a na základě tohoto zjištění bude moci živnostenský odbor pro Prahu 1 živnostenský list pro relaitní činnost odebrát. Tím pádem by nemohla RK PROLUX již dále v realitní činnosti podnikat a klamat či podvádět vlastní klienty.

Ondřej Koutný, realitní unie