o.s. STOP

09.06.2010 17:01

Takže vážení a milí! Dospěla jsem k rozhodnutí, že nejlepším řešením pro nás v současné situaci, bude založit si vlastní občanské sdružení.

Vzhledem k tomu, že jako pevnější uskupení občanů, než je volné sdružení, bychom mohli mít i větší páky na různé úřady k prosazování našich společných zájmů.

Dovolila jsem si tedy napsat a zde Vám předkládám k nahlédnutí stanovy sdružení . Byla bych ráda, kdyby ste se k tomuto nápadu vyjádřili a zároveň jsem chtěla poprosit aspoň 2 z vás, kdyby se chtěli přihlásit jako přípravný výbor. Může vás být pochopitelně i více! Ale minimálně musíme být 3. Děkuji Vám a budu se těšit na spolupráci!

STANOVY
občanského sdružení
”STOP”


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: o.s. „STOP” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je Pětihosty 73, 251 67 (viz poznámku 1)

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou; (viz poznámku 2)

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.  v němž se sdružují občané poškození realitní kanceláří Prolux Consulting Int s.r.o..
k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany práv občanů na spravedlivý proces a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti směřujícím k nastolení práv občanů.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou: (viz poznámku 3 a 4)
— Ochrana občanů před nekalými praktikami realitní kanceláře Prolux Consulting Int.s.r.o.

čl. III
(Náplň a) Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany práv občanů jako spotřebitelů, vůči nekalým praktikám realitní kanceláře Prolux Consulting Int.s.r.o., jako podnikatelského subjektu

— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl pomoc občanům v oblasti práva.
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství na webových stránkách STOP-PROLUX
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 3 členů výboru sdružení.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)…

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně1/10 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— volí výbor sdružení a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou /výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.  Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě (viz poznámku č. 6).

čl. VIII
Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
čl. IX
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, nějaké služby…) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Návrh na registraci občanského sdružení

 

 

Ministerstvo vnitra
odbor všeobecné správy
oddělení volební a sdružování, úsek sdružování
Náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4

V Praze dne...................

Věc: Návrh na registraci občanského sdružení „STOP“Podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů navrhujeme, abyste zaregistrovali sdružení ”Ochránci”. V příloze vám zasíláme stanovy ve dvojím vyhotovení.

Jednat jménem přípravného výboru je oprávněna Světlana Glaserová, korespondenci zasílejte prosím na adresu: Pětihosty 73, 251 67

Přípravný výbor:

(jméno, rodné číslo, bydliště, podpis)

o.s.  Sdružení "STOP"