Jarda

06.06.2010 07:27

Rád bych Vás seznámil s výsledkem rozhodčího řízení, které proběhlo v mém případě. Prolux, protože jsem odmítl zaplatit provizi, na mne podal žalobu k
rozhodčímu soudu. Ten rozhodl tak, že rozhodčí řízení
"přerušuje do pravomocného skončení trestního řízení, které je vedeno u Policie
ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbod hospodářské kriminality, 6.
Oddělení, pod č.j. KPRA-1802/TČ-2009-000096-HA". ..."Podle ust. par. 30 zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů se na řízení
před rozhodci použijí ustanovení občanského soudního řádu přiměřeně. Otázka
spáchání trestného činu podvodu v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy je
významná pro posouzení platnosti či neplatnosti smlouvy, o kterou žalobce svůj
nárok opírá. Případné rozhodnutí trestního soudu v dané věci mí tak povahu
předběžné otázky ve smyslu ust. par. 135 o . s. ř."

Z toho podle mého názoru vyplívá několik skutečností:
1. Dokud nebude pravomocně ukončeno trestní řízení, RS nebude rozhodovat.
2. Pro úspěch u RS je zcela NEZBYTNÉ podání trestního oznámení na makléře
Proluxu nebo Prolux samotný.
3. RS začal uplatňovat přednost občanského zákoníku před pravidly rozhodčího
řízení.
4. Dokud nebude pravomocně ukončeno trestní řízení, RS nebude rozhodovat a
Prolux nezíská žádné finance z provizí vymožené zastrašováním. Tím roste
pravděpodobnost finančního kolapsu Proluxu.