Opravdu si vážená paní Z.K.,
myslíte, že jako křivé obvinění lze kvalifikovat obvinění, které vzneslo již kolem 350ti podvedených klientů???
Být vámi, spíše než zastrašovat jiné, podívala bych se na tyto níže uvedené paragrafy a začla si štrikovat teplé fusekle do kriminálu!


Dle Zákona 140/1961 Sb., trestní zákon
§ 250
Podvod
(1) Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
 § 163a Trestního zákona
Účast na zločinném spolčení     (1) Kdo založí zločinné spolčení, nebo  kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo  kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.     (2) Ustanovení § 43 a 44 se na pachatele činu uvedeného v odstavci 1 neužije. § 163b     Kdo spáchá čin uvedený v § 163a, není trestný, učinil-li o zločinném spolčení oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu zločinného spolčení, než je uveden v § 163a, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i veliteli nebo náčelníku.

Z Litoměřic, Brambora Horká