Vážený pane prezidente,
Obracím se na Vás, nikoli ve své soukromé záležitosti, nýbrž v zájmu stovek klientů podvedených realitní kanceláří P.C. I. s.r.o.

Tato RK, která se na českém realitním trhu pohybuje již řadu let, se prokazatelně nezabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy. Ale pouze profituje z pokut a provizí, aniž by odvedla jakoukoli činnost směrem k uspokojení potřeb klienta a dostála tak jakkoli svým závazkům.

Přičemž největším zlem ve smlouvách této RK, jsou rozhodčí doložky, které zbavují občany jejich práva ukotveného v Listině práv a svobod a to práva na spravedlivý proces!!

O tom, že se nejedná pouze o nějaká jednotlivá pochybení této RK, svědčí i skutečnost, že je v současné době na tuto RK podáno cca 340 trestních oznámení, jež jsou evidována pod ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096, na Krajském ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení /vyšetřovatel Kpt.Luboš Hanzlík/
Pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu
Dle Zákona 140/1961 Sb., trestní zákon § 250
I pro podezření z páchání Trestného činu Účasti na zločinném spolčení podle
§ 163a Trestního zákona

A rovněž skutečnost, že dne 24.1.2010 podala Realitní unie podnět České obchodní inspekci a Živnostenskému odboru Prahy 1 k prošetření podnikatelské činnosti RK P.C.I.s.r.o.
Pro podezření z hrubého soustavného porušování podnikatelské činnosti vůči klientům této kanceláře

O této RK bylo již mnohokrát mluveno ve sdělovacích prostředcích (kupříkladu):
» Reportáž v publicistickému pořadu ČT1 - Reportéři ČT

A svědčí o tom i stovky poškozených občanů v různých diskusích na internetu.

Přesto přese všechno. Tato realitní kancelář i nadále provozuje svou činnost a dále okrádá občany a to vše pod záštitou děravých zákonů, které pouze nahrávají právu džungle. Tedy právu silnějšího, právu vychytralejšího!

V současné době si v této záležitosti dopisuji soukromě s asi 50ti poškozenými osobami a každým dnem přibývají další.

Našim společným cílem, je nyní pozastavit obchodní činnost této realitní kanceláře, alespoň do doby, než bude dokončeno vyšetřování na OHK

Pro tyto účely jsem sama jako laik sepsala Hromadnou negatorní žalobu, jelikož jsem se domnívala, že podání takové žaloby je v naší zemi legitimní:
Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23.4.2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů. Jejíž transpozice byla provedena do zákona č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, a zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.

Při svém pátrání na internetu, jsem ovšem zjistila, že Hromadnou žalobu, je oprávněno v našem státě, podat pouze občanské sdružení a nikoli volné uskupení občanů, což samo o sobě je v rozporu s doporučeními EU na ochranu spotřebitele!

Obrátila jsem se tedy s tímto problémem na občanská sdružení SOS, Test a Spotřebitel Cz.. Jediná odezva se však dostavila ze strany sdružení Test a to v tom smyslu, že daný problém nespadá do jejích kompetencí. Ostatní dvě sdružení mi vůbec neodpověděla.

Obrátila jsem se tedy minulý týden o pomoc na kancelář pana ombudsmana, kterého jsem si vždy velmi vážila, ale bohužel, jsem se záhy dozvěděla tu velmi smutnou zprávu o jeho náhlém odchodu.

Apeluji tedy tímto na Vás pane prezidente, abyste věnoval problému zvýšené ochrany spotřebitelů v naší zemi větší pozornost, tak jak o to žádal v parlamentu letos v únoru pan JUDr. Otakar Motejl (neboť tento problém se netýká pouze této jedné konkrétní realitní kanceláře) a nenechal občany země, kteří si Vás zvolili za hlavu státu, takto trpět zvůlí podvodníků!

Děkuji Vám za pozornost a za případnou odezvu!
S úctou!
Světlana Glaserová


Opis z webových stránek veřejného ochránce práv:
Ochránce žádá zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách
10. února 2010
Veřejný ochránce práv v osobním vystoupení ve Sněmovně vyzval poslance, aby se zabývali problematikou předběžných rozhodčích doložek a zakázali jejich používání ve spotřebitelských smlouvách. Nejen, že by tím Česká republika splnila závaznou směrnici Evropské unie, ale především by jasně dala najevo svůj zájem chránit občany před nekalými praktikami některých podnikatelů a garantovala respektování ústavního práva na spravedlivý proces.
V minulém týdnu už ochránce vyzval poslance k efektivnímu jednání ve prospěch občanů a urychlené změně zákona o pomoci v hmotné nouzi. Přijetí obou těchto zákonů, jak zákona o pomoci v hmotné nouzi, tak novely zákona o rozhodčím řízení, vnímá ochránce jako občansky velmi naléhavé. Pokud oba zákony nebudou projednány a přijaty touto Poslaneckou sněmovnou, celý legislativní proces se vrátí na úplný začátek a potrvá měsíce, než se jimi nová Poslanecká sněmovna začne zabývat.
K rozhodčím doložkám ve spotřebitelských smlouvách přistupují vedle nebankovních úvěrových společností postupně také některé banky, realitní kanceláře, prodejci aut apod. Ze stovek podnětů, které ochránce v průběhu posledních let obdržel, je zřejmé, že spotřebitelé rozhodčí doložku ve smluvních podmínkách často nezaregistrují, nejsou na ni upozornění a především nejsou obeznámeni s právními důsledky podpisu takové smlouvy. Rozhodčí doložka totiž stanovuje, že jakékoli budoucí spory nebude rozhodovat soud, ale rozhodce, což má pro spotřebitele nedozírné následky. Svým podpisem už dopředu zbavuje možnosti dovolat se ochrany soudu a jeho nestranného rozhodnutí.
Rozhodce má prakticky neomezenou moc a představuje výrazně nižší záruku nestranného a nepodjatého rozhodování. V praxi se dokonce stává, že rozhodce může být napojen na podnikatele-žalobce, což se samozřejmě projeví i na výsledku rozhodčího řízení. Rozhodnutí je okamžitě vymahatelné a není proti němu žádné odvolání. Jestliže se spotřebitel pokusí obrátit na soud, obvykle jeho věc není projednána, protože soud řízení zastaví pro tzv. neodstranitelnou překážku v řízení poté, co protistrana uplatní námitku rozhodčí doložky ve smlouvě.
Výsledek rozhodčího řízení ani nemusí odpovídat platným právním předpisům. Ochránce se setkal s řadou rozhodčích řízení, která byla přinejmenším podivná a odsuzovala spotřebitele k nezákonným plněním a drakonickým sankcím, jaké by u soudů nikdy neobstály. Často se jedná o podnikateli doslova uměle předpřipravené dluhové pasti, do níž spadnou lidé, kteří se například pokoušejí překlenout krizi po ztrátě zaměstnání úvěrem. Přicházejí pak o všechno za podmínek, které by soud odmítl a označil je za jednání v rozporu se zásadami ochrany spotřebitele, či dobrých mravů.
Do dnešního dne byly takto protiprávně zbaveny soudní ochrany desetitisíce lidí, ale další statisíce jsou těmito nekalými praktikami ohroženy. V důsledku hospodářské krize a rostoucí nezaměstnanosti se zvyšuje počet lidí dočasně neschopných splácet úvěry. Současně jsou jim doslova podvodně nabízena zdánlivě výhodná řešení za podmínek, o nichž podnikatel dopředu ví, že je spotřebitel nebude schopen plnit. Předběžná rozhodčí doložka pak spotřebitele zbaví prakticky jakékoli právní ochrany. Taková praxe by přitom ve vyspělých členských státech EU byla nemyslitelná.
Ochránce proto žádá Poslaneckou sněmovnu, aby přijala zákon zakazující předběžné sjednávání rozhodčích doložek ve všech spotřebitelských smlouvách. Takové řešení garantuje dodržení ústavního práva každého občana na soudní ochranu, ale současně neodmítá možnost mimosoudního řešení sporů. Ochráncem navrhovaný zákaz se totiž týká pouze předběžných rozhodčích doložek sjednaných v době, kdy spor ještě neexistuje a spotřebitel o něm při podpisu smlouvy ani neuvažuje. Po vzniku sporu nebude zákon oboustranné dohodě na rozhodci bránit.