Exekuce - nejčastější dotazy

17.08.2010 13:39

Kancelář veřejného ochránce práv - červenec 2010

Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888  www.ochrance.cz

Výkon rozhodnutí (exekuce) je vynucení povinnosti, kterou dlužník (povinný) dobrovolně a včas nesplnil, přestože mu byla uložena vykonatelným rozhodnutím, případně jiným exekučním titulem.

Ponecháme-li stranou správní (daňovou) exekuci, rozlišujeme zejména soudní výkon rozhodnutí a exekuci.

Exekucí rozumíme situaci, kdy soud nařídí exekuci a jejím provedením pověří soudního exekutora - soukromá osoba, kterou touto činností pověřil stát.

Soudní výkon rozhodnutí se řídí zejména zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, a exekuce zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řádem, a přiměřeně také občanským soudním řádem.

Ochránce nesmí zasahovat do rozhodovací činnosti soudů ani do postupu a rozhodování soudního exekutora.

Může se zabývat výkonem státní správy soudů[1] (více v letáku Veřejný ochránce práv a soudy), případně postupem orgánů vykonávajících státní dohled nad soudními exekutory. Správní (daňová) exekuce (prováděná obecními úřady, finančními či celními úřady, případně jinými správními orgány)[2] spadá plně do působnosti ochránce. Předpokladem postupu ochránce je vždy předchozí neúspěšný pokus o dosažení nápravy tvrzeného pochybení úřadů (více v letáku Jak se obracet na veřejného ochránce práv).

 

Kdo prošetřuje jednání soudního exekutora? Jak může pomoci ochránce?

Exekutorská komora České republiky se sídlem Husova 8, 602 00 Brno. Státní dohled nad exekuční činností pak vykonává Ministerstvo spravedlnosti, předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován, a v konkrétní věci také předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce. V rámci státního dohledu je prověřována zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délka exekučního řízení. Ochránci v konkrétním případě přísluší posoudit, zda ministerstvo, případně předseda soudu, vykonávají státní dohled v souladu s právem a principy dobré správy, ale nemůže zasáhnout přímo vůči exekutorům ani jejich komoře.

Stížnost na postup exekutora k orgánům dohledu nikdy nemůže nahradit nezbytný procesní postup povinného (oprávněného, vlastníka exekucí postižené věci) v samotném exekučním řízení (odvolání proti rozhodnutí o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, vylučovací žalobu a podobně).

 

Zničehonic došlo k nařízení exekuce.

Předpokladem nařízení exekuce je existence dřívějšího rozhodnutí, kterým Vám byla uložena určitá povinnost. Takovým exekučním titulem nemusí být jen rozhodnutí soudu, může jít také o rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu[3] či třeba notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Je třeba uvědomit si, že některá z těchto rozhodnutí mohou být vykonatelná, přestože jste se o nich ve skutečnosti nikdy nedozvěděli. Důvodem jsou speciální pravidla doručování, která se mohou uplatnit pro případ, že si nevyzvedáváte zásilky na adrese svého trvalého pobytu, případně se na této adrese vůbec nezdržujete.

Pokud však při doručování skutečně došlo k chybě a exekuční titul Vám nebyl řádně doručen, případně dosáhnete určení neúčinnosti (neplatnosti) doručení, neexistuje vykonatelné rozhodnutí. V takovém případě se můžete nařízení exekuce (výkonu rozhodnutí) bránit, a to odvoláním proti rozhodnutí soudu nařizujícímu exekuci (výkon rozhodnutí).

Lhůta, ve které může být povinnost uložená exekučním titulem vymáhána, se liší podle povahy takové povinnosti. Takzvané soukromoprávní pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu se promlčují až za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Postačí, když v této lhůtě věřitel podá návrh na nařízení exekuce (výkonu rozhodnutí).

 

Mám nařízenou exekuci přikázáním pohledávky. Co to znamená?

Mezi nejčastější způsoby exekuce k vymožení peněžitého plnění patří exekuce srážkami ze mzdy a exekuce přikázáním pohledávky, která zahrnuje přikázání pohledávky z účtu u banky (obstavení účtu), přikázání jiné peněžité pohledávky a postižení jiných majetkových práv. Při exekuci srážkami ze mzdy se každý měsíc z příjmu strhává jen část příjmu (mzdy, důchodu). Podrobnosti k výpočtu srážek naleznete v samostatném letáku Kanceláře veřejného ochránce práv Srážky ze mzdy. Naopak při exekuci přikázáním pohledávky může dojít k postižení veškerých prostředků až do výše vymáhané pohledávky (dluhu, nákladů oprávněného a exekučních nákladů), pokud nejde o speciální situace, kdy pohledávka podléhá exekuci jen částečně (autorská odměna, pohledávka podnikatele z jeho podnikatelské činnosti).

 

Sebrali mi dávky státní sociální podpory. Mají na to právo? Může mi pomoci ochránce?

V současné době nelze exekucí postihnout jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení. Ostatní opakující se dávky státní sociální podpory lze postihnout pouze částečně - srážkami. Pokud však byla exekuce na dávky pravomocně nařízena před 1. dubnem 2006, může být ještě dnes v plné výši postihován sociální příplatek.

Jestliže exekutoři odebírají dávky jiným než uvedeným zákonným způsobem, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce.[4] Pokud exekutor návrhu nevyhoví, postoupí jej k rozhodnutí soudu, který exekuci nařídil.

Do rozhodování soudu či soudního exekutora ochránce zasáhnout nemůže, může však prošetřit, zda úřad práce (v Praze úřady městských částí), který dávky státní sociální podpory vyplácí, postupuje v souladu s rozhodnutím soudního exekutora (soudu).

 

Exekutor obstavil účet, na který je zasílána mzda (důchod, dávky). Jak se mám bránit?

Mzda, důchod, některé dávky nebo jiné příjmy, které nahrazují odměnu za práci, lze exekucí postihnout pouze částečně - srážkami. Některé dávky exekuci nepodléhají vůbec.[5] Před postižením účtu se však nezkoumá, odkud pocházejí peníze na něm uložené. Vzhledem k zákonem omezené možnosti postižení uvedených příjmů nepochybíte, pokud zaměstnavatele (plátce důchodu, poskytovatele dávek) požádáte, aby Vám peníze napříště vyplácel jinak. Chcete‑li získat „zpět“ částky naposledy zaslané na účet, můžete se obrátit na exekutora. Pokud mu doložíte původ peněz na účtu (např. prostřednictvím posledních tří výpisů z účtu), mohl by uvolnit poslední mzdu (důchod, dávky), a za určitých okolností exekuční příkaz dokonce zrušit. Nedosáhnete-li takto řešení situace, podejte u exekutora nejpozději do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost.[6] Uveďte a doložte, že je přikázáním pohledávky z účtu postižena mzda nebo jiný příjem, který podle platné právní úpravy podléhá exekuci pouze formou srážek ze mzdy, nebo jí nepodléhá vůbec.

S účinností od 20. července 2009 se obstavení účtu (jednoho z účtů povinného) nedotkne částky odpovídající dvojnásobku životního minima (aktuálně celkem 6.252,- Kč). Tuto částku banka povinnému na jeho žádost vyplatí. Jde pouze o jednorázovou ochranu povinných bez ohledu na původní povahu prostředků na účtu. Pokud je na účet zasílána mzda (důchod, dávky), musíte za účelem jejich další ochrany před exekucí využít postupů popsaných výše.

Pokud přes uplatnění výše popsaných postupů aktuálně nemáte prostředky ani k zabezpečení základních potřeb, můžete pověřený obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, která je dávkou pomoci v hmotné nouzi. Při běžném posuzování nároku na dávky úřady nemohou zohlednit postižení příjmu exekucí, pokud Vám však aktuálně s přihlédnutím k faktickým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům hrozí vážná újma na zdraví (nemáte prostředky k nákupu potravin), lze přiznat právě mimořádnou okamžitou pomoc.

 

Exekutoři mi zabavili majetek, i když se jedná o dluhy mého manžela. Mají na to právo?

I kdyby se jednalo o výlučný dluh Vašeho manžela (nahlédněte do exekučního titulu), může exekutor postihnout Vaše společné jmění manželů. Podle stávající judikatury však nesmí postihnout Vaši mzdu ani účet.[7] Pokud exekutor obstaví Váš účet či postihne mzdu, braňte se u exekutora návrhem na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost.

 

Exekuce je vedena proti synovi, který u nás má hlášen trvalý pobyt, ale dlouhodobě se zde nezdržuje. Exekutor přece není oprávněn zabavovat náš majetek?

Váš majetek je nedotknutelný. Exekutor však může předpokládat, že se dlužník zdržuje v místě svého trvalého pobytu, a má proto (může mít) na takovém místě uloženy své věci. Věci dlužníka exekutor může postihnout exekucí, která se nazývá „prodej movitých věcí povinného“.

Při své návštěvě exekutor může:

-         prohlédnout byt, k němuž povinnému svědčí právo užívání, jakož i jiné prostory, kde má (může mít) povinný umístěny své věci,

-         provést osobní prohlídku povinného, tj. Vašeho syna, ale ne Vás,

-         provést soupis věcí, které chce zabavit, a ty případně odvézt.

Exekutor nesmí sepsat věci, u kterých je na místě nepochybně prokázáno, že nepatří povinnému.

Pokud se snad setkáte s výzvou exekutora (jeho vykonavatele), abyste dluh za syna zaplatili, jinak zabaví Vaše věci a Vy se budete muset bránit (návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu, vylučovací žalobou - viz dále), podejte okamžitě stížnost k orgánům dohledu (viz výše). Dluh samozřejmě můžete za syna uhradit, pokud tak chcete učinit ze své vůle. V takovém případě můžete následně na synovi žádat náhradu z důvodu takzvaného bezdůvodného obohacení.[8]

 

Které věci patřící povinnému (včetně peněz) exekutor nesmí zabavit?

Z exekuce jsou vyloučeny věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Nelze tak postihnout zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, a hotové peníze do dvojnásobku životního minima (aktuálně 6.252,- Kč).

Také nelze zabavit věci, které povinný - podnikatel - nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti, což neplatí pro případ vymáhání pohledávky zajištěné zástavním právem k takovým věcem.

Dojde-li k sepsání takových věcí, může se povinný bránit - do 15 dnů podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce.

 

Exekutor zabavil (sepsal) věci, které nepatřily povinnému. Jak se máme bránit?

Vy jako vlastníci podejte u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o tom dozvěděli. K návrhu současně připojte důkazy o svém vlastnictví. Pokud Vám exekutor nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu, který exekuci nařídil. O tomto postupu by Vás měl poučit exekutor. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o tomto návrhu, případně také po dobu řízení o vylučovací žalobě, nesmí exekutor sepsané věci prodat.

V případě soudního výkonu rozhodnutí podejte přímo vylučovací žalobu u soudu.

 

Chceme synovi zrušit údaj o místu trvalého pobytu na naší adrese. Kam máme jít?

Obraťte se na obecní úřad, nejčastěji odbor správních činností. Podejte žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. V zásadě je třeba splnit dvě podmínky.[9] Doložit, že syn už u Vás nebydlí, a dále, že mu zaniklo užívací právo k bytu. Co to v praxi znamená, Vám řekne pracovník na obecním úřadě.

 

Kvůli neoprávněné exekuci nám vznikla škoda. Máme nárok na náhradu?

Máte, ale bývá složité tuto škodu, případně také hlavní příčinu škody, prokázat. Poraďte se s právníkem. Předně se obraťte na Ministerstvo spravedlnosti o náhradu škody, pokud nevyhoví do šesti měsíců, podejte u soudu žalobu na stát o náhradu škody. Jde-li přímo o pochybení exekutora, můžete se náhrady způsobené škody domáhat také přímo na něm.

 

Po nařízení exekuce jsem přišel o práci a teď už nemám peníze ani na obživu. Je možno exekuci odložit?

Návrh na odklad exekuce podejte u exekutora. Nevyhoví-li exekutor návrhu do 7 dnů, postoupí jej k rozhodnutí soudu, který exekuci nařídil. V případě soudního výkonu rozhodnutí se obracejte přímo na soud. Exekuci (výkon rozhodnutí) lze odložit, pokud jste se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) pro Vás a Vaše blízké mělo zvláště nepříznivé následky. Toto rozhodnutí soudu však nesmí vážně poškodit zájmy věřitele, tzv. oprávněného.

 

Exekučně vymáhaná částka je mnohonásobně vyšší než původní dluh. Jak je to možné?

Již samotné nezaplacení dlužné částky včas může vést ke vzniku úroků z prodlení. Další zvýšení celkového dluhu představují náklady, které musel věřitel vynaložit k tomu, aby se svého práva domohl - dosáhl vydání takzvaného exekučního titulu ukládajícího dlužníkovi zaplatit. Jde nejčastěji o náklady právního zastoupení a soudní poplatek. Další náklady pak vznikají v rámci exekuce - opět náhrada nákladů věřitele (oprávněného) - a dále náklady exekuce v podobě odměny soudního exekutora a náhrady jeho nákladů. Definitivní výši nákladů oprávněného a nákladů exekuce exekutor vyčíslí v příkazu k úhradě nákladů exekuce. V případě nesouhlasu můžete proti příkazu podat do 8 dnů od jeho doručení námitky. Pokud jim exekutor nevyhoví, rozhodne o nich soud.

 

Poradenství pro případ exekuce nebo předlužení

Komplexní právní služby Vám poskytne advokát (více v letáku Potřebujete právní pomoc).

Osoby, které si z finančních důvodů nemohou dovolit právní pomoc advokáta, mohou od 2. září 2009 každou středu využít zatím dvě bezplatné „exekutorské poradny“ zřízené Exekutorskou komorou České republiky:

-         v Praze (prostory SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Belgická 22, 120 00 Praha 2, každou středu od 9:00 do 13:00 hod.),

-         v Brně (prostory Exekutorské komory ČR, Husova 8, 602 00 Brno, každou středu od 10:00 do 16:00 hod.),

-         Plzni (prostory SOS centra Diakonie Českobratrské církve evangelické, Prokopova 397/17, 301 00 Plzeň, každou středu od 15:00 do 17:00 hod.).

Zájemci o bezplatné poradenství (dlužníci, kteří čelí exekuci, jejich blízcí, i věřitelé) se musejí objednat.[10]

Více informací na www.ekcr.cz.

 

Zcela základní nasměrování získáte také v bezplatných občanských poradnách (více v letáku Občanské poradny).

 

Další specializované nevládní organizace:

-           Poradna při finanční tísni, o. p. s., www.financnitisen.cz, zelená linka 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8:30 h do 12:00 h a od 13:00 h do 17:30 h);

-         120 00  Praha 2, Americká 2, tel.: 222 922 240;

-         702 00  Moravská Ostrava, Vítkovická 1, tel.: 595 532 740;

-         400 02  Ústí nad Labem, Dlouhá 15 (budova B krajského úřadu), tel.: 411 135 200;  

-         Občanské sdružení SPES, Erbenová 2, 779 00 Olomouc, www.pomocsdluhy.cz, spes@pomocsdluhy.cz; tel.: 777 723 598.

-         Iuridicum Remedium, U Průhonu 23/1201, 170 00 Praha 7, www.iure.org, www.bpp.iure.cz, iure@iure.org, tel.:222 515 564.[1] vyřizování stížností na neodůvodněné průtahy v soudním řízení, nevhodné chování soudních osob, či narušování důstojnosti v řízení před soudem

[2] například finančním úřadem vedená exekuce k vymožení daní, vymáhání nedoplatků na místních poplatcích přímo obecními úřady, vymáhání nedoplatků na některých pokutách celními úřady a podobně

[3] například rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o povinnosti úhrady za služby telefonního operátora nebo za kabelovou televizi, platební výměr obecního úřadu za místní poplatek za komunální odpad, rozhodnutí o pokutě za přestupek

[4] ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu

[5] peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a jednorázové dávky státní sociální podpory

[6] ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu

[7] rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20Cdo 712/2004 a 21Cdo 1774/1999

[8] ustanovení § 454 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

„Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.“

[9] zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

[10] telefonicky na čísle: 545 212 285, 305; e-mailem na adrese: komora@ekcr.cz; osobně v prostorách Exekutorské komory ČR, Husova 8, 602 00 Brno