Doplnění žalobce k jeho vyjádření ze dne 19.1.2012

10.04.2012 21:26

Sp.Zn.19 C 206/2010-43

 

 

Obvodnímu soudu pro Prahu 1

 

 

 

Žalobce považuje za svou povinnost upozornit vážený Soudna skutečnost, že právní zástupce žalovaného JUDr.Dušan Rendl a stejně tak jeho společnice Mgr.Jaroslava Malá se dopustili velmi závažného přestupku - KOLIZE ZÁJMŮ!

 

Tento přestupek bude Advokátní komorou v dohledné době projednáván a žalobce pevně věří, že z tohoto přestupku budou vůči právním zástupcům žalovaného vyvozeny přiměřené kárné důsledky.

 

Jedná se o to, že výše jmenovaní právní zástupci žalovaného, již v r.2009 převzali právní zastoupení jedné ze žalovaným poškozených klientek a to právě proti žalovanému.

 

Tato klientka paní Filippiová při svém posledním jednání se svým právním zástupcem JUDr.Dušanem Rendlem byla z jeho strany evidentně záměrně mylně informována.

 

JUDR.Dušan Rendl paní Filippiové tvrdil, že zde projednávaná Hromadná žaloba byla žalobcem vzata zpět a projenávána nebude.

 

Klientka, kterou tato dezinformace velmi otřásla a téměř ji demotivovala pokračovat ve svém boji proti žalovanému se vzápětí obrátila na žalobce, aby byla tato zavádějící informace uvedena na pravou míru a současně s tím došlo i k odhalení kolize zájmů!

 

Žalobce je přesvědčen o tom, že právní zástupce žalovaného (a zároveň i poškozené klientky) takto neeticky jednal s cílem poškodit svoji klientku ve prospěch žalovaného!

 

Žalobce žádá soud, aby přihlédl i k této skutečnosti, která velmi výstižně dokresluje celkový charakter osob se žalovaným jakkoli propojených.

 

Důkaz: Rozsudek Městského soudu v Brně Sp.Zn. 42C 157/2009

Důkaz: Svědectví paní Filippiové

 

Žalobce by rád ještě upozornil soud na skutečnost, že ve vyjádřeních k žalobám proti svým klientům, kde žalovaný vystupuje jako žalobce, je jeho argumentace často založena na tvrzení, že žalobce (zde žalovaný) sám sebe za realitní kancelář nepovažuje , neboť služby zprostředkovatelského charakteru ani nenabízí

 

Ve svém vyjádření k odporu proti platebnímu rozkazu uvalenému na klienta pana Tibora Szalaie žalobce (zde žalovaný) kupříkladu namítá:

Mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena Smlouva o podpoře prodeje nemovitosti , což je ve smyslu ust.§269 odst.2 obch.zák. Nebo ust.§51 Obč.zák. Tzv. Nepojmenovaný kontrakt.

Žalobce s žalovaným uzavřel smlouvu o podpoře prodeje, na kterou v žádném případě není možno pohlížet jako na smlouvu zprostředkovatelskou. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o tzv. nepojmenovanou smlouvu, na kterou lze však nejblíže pohlížet jako na smlouvu o dílo, nebo smlouvu příkazní, resp. Kombinaci obou prvků těchto smluv. Předmětem této smlouvy je propagace nemovitostí směřující k jejich prodeji, což není v žádném případě smlouvou o zprostředkování.

 

Důkaz: Vyjádření žalobce (JUDR.Kateřina Danielová)ke sp.zn. 28 EC 107/2011-5 projednávané před Okresním soudem v Českých Budějovicích

 

Žalobce souhlasí, že účastníci samozřejmě mohou ze zákona uzavřít i takovou smlouvu, která není zákonem zvláště upravena, taková smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákona.

 

U nepojmenovaných smluv určují obsah (a název) smlouvy sami její účastníci, kteří si upraví vzájemná práva a povinnosti, jež tvoří obsah smlouvy, která je právním důvodem jejich vzniku.

 

Vzhledem k tomu, že se v projednávaném případě jedná o smlouvy formulářového typu, resp. adhézní smlouvy, klienti jako spotřebitelé tedy na rozdíl od žalovaného který jako podnikatelský subjekt smlouvy k podpisu nabízí, v žádném případě nemohou zasahovat do úprav vzájemných práv a povinností.

 

Tyto smlouvy tedy odporují účelu zákona, neboť ve značné míře znevýhodňují postavení strany, která není podnikatelem. Smlouvy takto koncipované lze tedy považovat již z tohoto samotného důvodu za nevyvážené a dle znění §55 obč.z. Za neplatné.

 

Znění Smlouvy o dílo na kterou ve svém Vyjádření žalobce (zde žalovaný) dále odkazuje je ošetřeno zák.č.40 /1964 Sb., obč.z. Při čemž ve všech ustanoveních se zde hovoří o zhotoviteli. Žalobce (zde žalovaný) ovšem při své činnosti umístění inzerce na své vlastní stránky nic nezhotovuje. Respektive nevytváří žádné nové hodnoty. Nelze jej tedy v žádném případě považovat ta zhotovitele a hovořit o předmětných smlouvách, jako o smlouvách o dílo je nepřiměřené.

 

Dále žalobce (zde žalovaný) odkazuje na podobnost Smlouvy o podpoře prodeje s typovou Příkazní smlouvou.

 

Co se týče Příkazní smlouvy, tak jako její podtyp by snad jedině mohla předkládaným smlouvám odpovídat

 

Smlouva o obstarání prodeje věci (v našem případě nemovitosti).

Podstatou této typové smlouvy je dohoda o tom, že obstaratel převezme od objednatele určitou věc a postará se o její prodej. Tato smlouva musí být vždy uzavřena písemně, přičemž má obsahovat konkretizaci předmětu prodeje, cenu, za kterou má být prodán, odměnu obstaratele a případný poplatek za odstoupení od smlouvy.

Na odměnu má ale obstaratel nárok jen tehdy, podaří-li se mu věc prodat, na což má zákonnou lhůtu 3 měsíců, nedohodne-li se s objednatelem jinak, po jejímž uplynutí se komisní smlouva automaticky ruší. Protože pak věc prodává sám, nese vůči kupujícímu také odpovědnost za vady prodané věci.Navíc pokud by došlo k odstoupení od smlouvy, nepodařil by se prodej či z jiných důvodů by se věc měla dostat zpět k objednateli, může ten uplatňovat u obstaratele případné vady vzniklé za dobu, kdy ji obstaratel měl u sebe.

Pokud měl tedy žalobce (zde žalovaný) na mysli tento podtyp příkazní smlouvy, pak jsou smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti neplatné vždy samy od sebe ke sjednanému datu a vzhledem k tomu, že se žalobci (zde žalovanému obstaravateli) nepodaří (ve 100% projednávaných případů) věc (nemovitost) prodat, nemůže mu tedy ani v žádném z projednávaných případů vzniknout nárok na odměnu.

 

Velmi zarážející je ovšem skutečnost, že ačkoli smluvní ujednání ve smlouvách žalovaného zůstávají již několik let identická, uvádí žalovaný ve vyjádření k jiné žalobě, která se týká smluvy s názvem Zprostředkovatelská smlouva zcela odlišnou argumentaci, než ke smlouvě jejíž název je Smlouva o podpoře prodeje. Přičemž tuto argumentaci vypracovala stejná právní zástupkyně JUDr.Kateřina Danielová a soudní jednání probíhalo pouze o týden později

 

Důkaz: Vyjádření žalobce (JUDr.Kateřina Danielová ke Sp.Zn.32 EC 194/2011

 

V tomto Vyjádření žalobce (zde žalovaný) tvrdí, že vyvíjel činnost směřující k úplatnému zcizení nemovitosti. Respektive, že vyvíjel zprostředkovatelskou činnost, vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy kterou klient údajně zmařil tím, že neumožňoval prohlídky zájemcům zprostředkovaným žalobcem (zde žalovaným).

 

V tomto Vyjádření tedy žalobce (zde žalovaný) dal před soudem jasně najevo, že naopak zprostředkovatelskou činnost vyvíjí a sebe za realitní kancelář považuje.

 

Pokud se ovšem žalovaný necítí být zprostředkovatelem a provizi si účtuje za služby pouze propagačního charakteru, tak jak uvedl ve vyjádření k projednávané žalobě, jak pak může chtít své klienty pokutovat za nedostatek součinnosti při prodeji a maření jeho zprostředkovatelské činnosti?

 

Z výše uvedeného je více než patrné, že žalovaný argumentuje zcela účelově a podle situace mění svá vyjádření v tom smyslu, že jednou se presentuje jako realitní kancelář a jindy jako reklamní agentura. Přičemž samotný obsah smluvních ujednání zároveň zůstává nezměněný.

 

Pro srovnání žalobce uvádí jako

1.Důkaz: Zprostředkovatelská smlouva

2.Důkaz: Smlouva o podpoře prodeje

 

Dále by žalobce ještě rád uvedl že

Česká obchodní inspekce připravuje návrh na zahájení správního řízení pro porušení ust. § 4 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele. Česká obchodní inspekce, resp. její zástupci, v několika případech byli osobně svědky způsobům a okolnostem sjednávání smlouvy se žalovaným a sepsali o tom kontrolní protokol, který je součástí spisu, a který potvrzuje svědecké výpovědi poškozených klientů o okolnostech uzavírání smluv se žalovaným.

 

Žalobce navrhuje jako důkaz provést kontrolní protokol ze dne 5.5.2011 (kde za žalovaného sjednával smlouvu pan Bláha), který nechť si soud vyžádá u České obchodní inspekce, č.j. 10/1169/11/P/34.

 

 

Dále žalobce Váženému soudu předkládá Vyjádření Vrchního státního zastupitelství, kterým toto reagovalo na Podnět k výkonu dohledu nad postupem Městského státního zastupitelství ve věci vyšetřování žalovaného pro podezření ze spáchání trestného činu podvod podle §209 tr.zák. a trestného činu Zločinné spolčení ve smyslu §163 a) Tr.zák.

 

Státní zástupkyně JUDr.Hena Macháčková ve svém Vyjádření uvedla že:

 

Postupy makléřů a regionálních pracovníků lze označit za klamavé a nekalé obchodní praktiky, které byly s posouzením dozorové státní zástupkyně předány k dalšímu prošetření ČOI

 

Dále pak paní JUDr.Macháčková uvedla že:

 

stále ještě zůstává nedořešena otázka trestní odpovědnosti statutárních a řídících pracovníků.

 

Důkaz: Vyjádření JUDr.Heny Macháčkové

 

 

 

Dále by žalobce rád uvedl, že soudy ve všech krajích začínají konečně rozhodovat ve prospěch poškozených klientů a tedy v souladu se skutečnou spravedlností, čehož jsou důkazem tyto rozsudky z poslední doby.

 

Důkaz: Rozsudek Okresního soudu v Olomouci Sp.Zn. 12 EC 146/2011-133 ze dne 8.12.2011, kterým byla zamítnuta žaloba (zde žalovaného)proti klientovi o zaplacení provize ve výši 82 800,-Kč s příslušenstvím.

 

Důkaz : Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1. Sp.Zn. 25C 45/2010 ze dne 18.1.2012, kterým byla zrušena smlouva o podpoře prodeje nemovitosti mezi klientem a žalovaným.

 

Důkaz: Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně Sp.Zn.40EC 148/2010 ze dne 19.1.2012 kterým byla zamítnuta žaloba (zde žalovaného) proti klientovi o zaplacení smluvní pokuty ve výši 107 500,-Kč s příslušenstvím.

 

 

Žalobce žádá soud aby z výše uvedených důvodů rozšířil žalobní petit o tento bod

 

 

Soud určuje, že veškeré smlouvy ať již jakkoli pojmenované (smlouvy o zprostředkování prodeje i smlouvy o podpoře prodeje) obsahující ustanovení která vedou ke vzniku rozporů (specifikovaná ve Vyjádření z 19.1.2012) a které byly uzavřené mezi žalovaným a jeho klienty v minulosti, či budou uzavřeny v budoucnosti jsou neplatné neb nemravné.

 

Respektive jsou neplatné všechny právní úkony podpisů při uzavírání těchto smluv mezi žalovaným a klienty.

 

Takovýmto souhrnným rozsudkem by mohlo být v zájmu zefektivnění řízení zároveň velmi ulehčeno i všem soudům všech instancí ve všech krajích České republiky, kde jsou v současné době projednávány stovky caus ve kterých figuruje žalovaný versus klienti.

 

Přičemž v převážné většině těchto sporů figuruje žalovaný, jako žalobce.

 

 

 

 

 

 

Za o.s. Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP

 

 

V Praze..............................................Světlana Glaserová.............................................

Pětihosty 73, 251 67