DOHODA O NAROVNÁNÍ

05.09.2012 08:37

V posledních dnech dostávám od Vás zprávy o tom, že jste obdrželi od GŘ Valentové DOHODU O NAROVNÁNÍ, ve které je požadována úhrada jakési "pokuty". Za podepsání této dohody slibují zpětvzetí Platebního rozkazu. Já osobně to vidím tak, že loď zvaná PROLUX jde hodně rychle ke dnu a paní GŘ by se ráda vyvlíkla ze soudních jednání která vyvolala, aby nemusela platit Vaše soudní výlohy. Chápu, že pro leckoho z Vás by toto vyrovnání mohlo být vysvobozením z nerváků se soudy, nicméně doporučuji v žádném případě nepřistupovat na úhradu žádné pokuty! Naši právníci jsou rozhodnuti dovést Vaše spory až k vítěznému konci a jdou do tohoto boje i s tím rizikem, že to PROLUX položí, vyhlásí insolvenci a oni již od nich žádné peníze neuvidí.

Takže doporučují na žádné dohody ani bezúplatné nepřistupovat!  Když ovšem budete uzavírat dohody, PROLUX bude mít možnost i nadále podnikat a chytat další dušičky. Takže velmi dobře zvažte jak budete postupovat. Pokud podobnou DOHODU obdržíte, každopádně  mi dejte prosím co nejdříve vědět.

 

Dohoda o narovnání
uzavřená dle § 585 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů


I. Účastníci dohody
   
1.PROLUX Consulting Int. s. r.o., IČ 267 319 08, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 819, PSČ 110 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90209
      zastoupena Karolínou Valentovou,  ředitelkou společnosti

dále jen „účastník č. 1“ na straně jedné

      a

2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „účastník č. 2“ na straně druhé


uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto


 dohodu o narovnání
(dále jen „dohoda“ nebo „tato dohoda“)


II. Předmět dohody

1.Účastníci této dohody uzavřeli dne 26.2.2010 Smlouvu o podpoře prodeje nemovitostí       č. A 013390 (dále jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy byla podpora prodeje nemovitostí, a to budovy bez čp/če – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.V průběhu platnosti Smlouvy o podpoře prodeje nemovitostí došlo k prodeji nemovitostí a účastníkovi  č. 1 vznikl dle této smlouvy nárok na úhradu odměny ve výši 23.400,- Kč  (slovy: dvacet tři tisíce čtyři sta korun českých) s příslušenstvím, kterou účastník č. 2 ve sjednaném termínu neuhradil. Účastník č. 1 tedy uplatnil svůj nárok podáním návrhu na vydání platebního rozkazu k Okresnímu soudu v Blansku. Okresní soud v Blansku vydal dne 3.10.2011 platební rozkaz č.j.xxxxxxxxx dle kterého soud ukládá účastníkovi č. 2, aby zaplatil účastníkovi č. 1 částku ve výši 23.400,- Kč s úrokem z prodlení a náhradu nákladů řízení ve výši 12.350,- Kč k rukám právního zástupce účastníka č. 1. Účastník č. 2 podal proti tomuto platebnímu rozkazu odpor a zároveň namítl místní nepříslušnost Okresního soudu v Blansku, když místně příslušným soudem je Okresní soud v Hodoníně. Účastník č. 2 namítá, že důvodem nezaplacení výše uvedené částky účastníkovi č. 1 jsou sporná práva a povinnosti, které mezi stranami vznikly v jejich vzájemném právním vztahu. Mezi smluvními stranami není sporu o tom, že v souvislosti s jejich rozdílnými názory a spory, by bez uzavření této dohody přicházely v úvahu jen konečná řešení prostřednictvím soudního řízení. Smluvní strany ve snaze narovnat veškeré své dosud sporné vztahy a vzájemné nároky z titulu uvedeného v čl. II. této dohody, včetně všech dalších případných sporných nároků, které by v této souvislosti v budoucnu mezi nimi mohly nastat, uzavírají tuto dohodu o narovnání s tím, že touto dohodou o narovnání vypořádávají všechny své sporné vztahy.

3.Účastníci této dohody se dohodli, že účastník č. 1 vyúčtuje za porušení ustanovení smlouvy účastníkovi č. 2 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Účastník č. 2 tento závazek uznává co do výše a důvodu.

4.Na základě této dohody se účastník č. 2 zavazuje, že zaplatí účastníkovi č. 1 částku ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na jeho účet vedený u KB a.s.,                 č. ú. 78-4650310287/0100,  VS 1013390, a to nejpozději k 14.09.2012.

5.Účastníci shodně prohlašují, že zaplacením částky 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), jak je uvedeno výše v čl. 4 této dohody,  budou veškeré závazky a pohledávky obou účastníků, které jim v souvislosti se shora citovanou Smlouvou o podpoře prodeje nemovitostí č. xxxxxxxxxxx a soudním řízením vznikly, vyrovnány a nebudou již na sobě vzájemně ničeho v souvislosti s uvedenou smlouvou požadovat.

6.Účastník č. 1 se zavazuje, že neprodleně po podpisu této dohody o narovnání vezme zpět podanou žalobu u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 110 EC 628/2011. Oba účastníci shodně prohlašují, že náhradu nákladů tohoto řízení si ponesou v celém rozsahu ze svého.

Veškeré právní úkony v písemné formě jsou strany povinny zasílat druhé straně ve formě doporučeného dopisu. Účastníku č. 1 se doručuje se na adresu uvedenou v této dohodě, pokud smluvní strana sama nesdělí druhé straně adresu jinou. Účastníku č. 1 se doručuje na adresu PROLUX Consulting Int. s. r.o., Chelčického 3119, Teplice, PSČ 415 01. Za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti adresátem nebo její nepřevzetí a vrácení zásilky zpět odesílateli. Účinek doručení nastává vrácením zásilky.

III. Ostatní ujednání

1.Účastník č. 1  a účastník č. 2 této dohody tímto shodně prohlašují, že uzavřením této dohody považují své vzájemné nároky z jakéhokoliv titulu za zcela a beze zbytku vyrovnány, tuto dohodu uzavírají na základě svobodné, určité, vážně míněné vůle a na důkaz toho tuto listinu o právním úkonu podepisují. 

2.Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti  dnem jejího podpisu oběma účastníky a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, všech s platností originálu, přičemž účastník č. 1 obdrží 2 vyhotovení a účastník č. 2 obdrží 1 vyhotovení. 

V Praze dne ____.____. 2012                                             V  dne ____.____. 2012