Re: Bezdůvodné obohacení dle Obč.Z.

host | 25.10.2010

Důkazní prostředky minimálně v rozsahu:

- kopie, popřípadě úředně nebo notářsky ověřená kopie:

Smlouva o podpoře prodeje nemovitostí č. ..., včetně přílohy Údaje k nemovitosti
Zálohový list č. ..., vystavený na částku ....,-Kč
Průvodní dopis k zálohovému listu č. ...
Dopis od právní(ho) zástupkyně(ce) zprostředkovatele, kde jste byli řádně poučeni o právních důsledcích, v případě, že by jste si svou povinnost, která vyplývá ze smluvního ujednání na straně 2 této Smlouvy ..., nesplnili
Další korespondence mezi stranami, pokud existuje
Doklad o zaplacení, platební příkaz apod.

Přidat nový příspěvek