Bezdůvodné obohacení dle Obč.Z.

host | 23.10.2010

Bezdůvodné obohacení
=================

Pro sdružení STOP_PROLUX:

VI. odborné symposium Nejvyššího soudu: "Bezdůvodné obohacení v judikatuře Nejvyššího soudu":

https://jinepravo.blogspot.com/2010/10/vi-odborne-symposium-ns-bezduvodne.html

PříkladY bezdůvodného obohacení:

K bezdůvodnému obohacení vzniklému z neplatné smlouvy o úvěru. K oprávnění uzavřít smlouvu o úvěru

https://www.ipravnik.cz/cz/judikatura/rozhodnuti-civilni/ap_40/pd_5/art_4812/rbsearchsource_articles/txtexpresion_18/detail.aspx

Právní následky bezdůvodného obohacení dle občanského zákoníku

https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CBcQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F134453%2Fpravf_m%2Fdp.pdf&rct=j&q=judikatura%20Bezd%C5%AFvodn%C3%A9%20obohacen%C3%AD%20z%20neplatn%C3%BDch%20smluv&ei=1KjCTMCuBcnoOeL36IYM&usg=AFQjCNHS-7vSPYtpa7tPdmSLqApg4UAttg&cad=rja

nebo

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jWgKVhD4jfkJ:is.muni.cz/th/134453/pravf_m/dp.pdf+judikatura+Bezd%C5%AFvodn%C3%A9+obohacen%C3%AD+z+neplatn%C3%BDch+smluv&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShuslLviWnLPfaG4J_IoU-NplipnTRMOE522x7FMSnJBBo81fa_ZRfn4FZGTYrBo9QwyOJJrnLDGmGDVbSZnTPTa6VUHm9oMgY0TyE6bn7tE1-bjmWr9nklosAv4To1g3bOYNui&sig=AHIEtbQPRlsmimw1OYM6QsXtgKi8LqIrEQ

28 Cdo 3684/2008

https://kraken.slv.cz/28Cdo3684/2008

=============

níže uvedené poznatky jsou jen teoretické právní možnosti, praktické možnosti bude nutno konzultovat s právníkem

Bezdůvodné obohacení

40/1964 Sb. Občanský zákoník
§ 451 a následující

Př.

§ 451
(1) Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.
(2) Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů

§ 457
Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.

Obč.Z.
https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=40/1964

Obch.Z.
https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=513/1991

--------------

Promlčecí doba

Obecná:
dle občanského zákoníku - 3 roky
dle obchodního zákoníku - 4 roky (Smlouva o podpoře prodeje nemovitostí)

https://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_353.htm
https://www.epravo.cz/top/clanky/promlceni-41339.html
https://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_6617/k-promlceni-naroku-na-vydani-bezduvodneho-obohaceni-v-obchodnepravnich-vztazich.aspx

--------------

PRECEDENS:

Rozsudek Městského soudu v Brně (Pšeničková_x_Prolux) v části odůvodnění:

...samotná zprostředkovatelská smlouva je neplatný právní úkon...
...rozhodčí doložka není platně sjednaná...

--------------

Usnesení Městského soudu v Praze 1 (Glaserová_x_Prolux):

...rozhodčí doložka je neplatná pro rozpor s...

Rozsudek Městského soudu v Praze 1 (Glaserová_x_Prolux):

...na zneplatnění smlouvy o... si musíme počkat minimálně do 26.10.2010...

--------------

LEGITIMNÍ OČEKÁVÁNÍ - soud ve stejné věci rozhodne stejně

--------------
Možnost pro spotřebitele, kteří na základě této smlouvy zaplatily poskytovateli odměnu, aniž by k prodeji došlo jeho prostřednictvím...

Podat návrh na zahájení sporného řízení u příslušného soudu - Městský soud v Praze 1:

Naléhavý právní zájem - bezdůvodné obohacení, které bylo zaplaceno z důvodu možnosti exekuce

0. - Soudní nařízení - Předběžné opatření soudu k nakládání s majetkem
(aby v případě pozitivního rozsudku soudu bylo z čeho plnit)
1. - Žaloba na určení - neplatnost rozhodčí doložky
2. - Žaloba na určení - neplatnost Smlouvy na podporu prodeje nemovitostí
3. - Žaloba na plnění - navrácení bezdůvodného obohacení
4. - exekuce - dle OSŘ nebo EŘ
(exekuční titul při nesplnění plnění do doby určené v pozitivním rozsudku soudu)

99/1963 Sb. Občanský soudní řád
https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=99/1963

120/2001 Sb. exekuční řád
https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=120/2001

žalobu lze vzít zpět, zúžit, rozšířit (se souhlasem soudu - př. žalobu na neplatnost rozhodčí doložky rozšířit o neplatnost smlouvy ...)

nechat se před řízením u soudu zastupovat advokátem - do žaloby uvést, že chcete uhradit veškeré náklady, které vám při domáhání se svých práv vznikly, žalovanou stranou, v případě, že spor vyhrajete, protistrana vám zaplatí veškeré náklady, které jste s řízením měli včetně nákladů na advokáta.

Nevím, jestli by se toto dalo aplikovat u těch, co zaplatily "zprostředkovatelskou provizi - odměnu" na základě rozhodčího nálezu.

216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

§ 32
(1) Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Podání návrhu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit, jestliže by neprodleným výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma.

z. o rozhodčím řízení...
https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=216/1994


PS - pro paní Světlanu - doplňte Váš veřejnoprávní spor - oznámení u SKPV Praha 4 o usnesení a rozsudek Městského soudu v Praze 1 (až po nabytí právní moci) - makléři předkládali spotřebitelům předtištěné neplatné smlouvy, s neplatnými rozhodčími doložkami, které dostali od zaměstnavatele a ze kterých, v případě porušení, vyžadovali plnění - bezdůvodné obohacení (v případě, že tak soud rozhodne), Policie ČR na občanskoprávní rozhodnutí soudu, které byly ve Váš prospěch nedosáhne, protože se o nich nedozví apod. Totéž zaslat i na ČOI a Živnostenský úřad - aby měli právní podklady, na základě kterých by mohli ve své pravomoci rozhodnout.

PS2 - pro paní Světlanu - v úterý držím palce

--------------------

Pro zajímavost:

40/2009 Sb. trestní zákoník

§ 181
Poškození cizích práv
(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 209
Podvod
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
(6) Příprava je trestná.

§ 253
Poškozování spotřebitele
(1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo
kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 248
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí
a) klamavé reklamy,
b) klamavého označování zboží a služeb,
c) vyvolávání nebezpečí záměny,
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
e) podplácení,
f) zlehčování,
g) srovnávací reklamy,
h) porušování obchodního tajemství, nebo
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo
kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, kolektivního investování, penzijního připojištění a pojišťovnictví, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti,
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.

TZ
https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=40/2009

JUDIKATURA

Soubor TR NS sešit 33, č. T 973.

Zákonným znakem trestného činu poškozování spotřebitele podle § 121 odst. 1 alinea druhá TrZ není samotné zhotovení vadných výrobků nebo vadné provedení prací nebo služeb (např. vadného projektu či stavebního díla), nýbrž skutečnost, že pachatel úmyslně zatají jejich podstatné vady před spotřebitelem. Musí být tedy prokázáno, že pachatel tohoto trestného činu uvedl v omyl osobu, jíž jsou výrobky, práce nebo služby určeny, a to ve vztahu ke konkrétním podstatným vadám, jež znemožňují či alespoň podstatně ztěžují využití výrobků, prací nebo služeb k běžnému účelu. S těmito skutečnostmi pak musí být pachatel alespoň srozuměn.

Plnění z dvoustranného závazkového právního vztahu mezi dodavatelem určitého výrobku, práce nebo služby a jejich objednatelem nelze považovat za uvedení výrobku, práce nebo služby na trh ve smyslu ustanovení § 121 odst. 1 alinea druhá TrZ o trestném činu poškozování spotřebitele.

(usnesení ze dne 14. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 87/2007)

POŠKOZOVÁNÍ SPOTŘEBITELE - § 121 (starého trestního zákoníku)

...Tohoto úmyslného trestného činu se dopustí ten, kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoliv nepatrnou, tedy dosahující nejméně částky 5000,- Kč (§ 89 odst. 11 trestního zákona), tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží a případně uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.

Tento delikt je stíhán minimálně, ale podle mého názoru má značnou "budoucnost". Jednání, kterých se takto dopouštějí obchodní společnosti na základě rozhodnutí statutárních orgánů, tedy nikoliv náhodný prodej vadného výrobku v sérii jinak bezvadných, ale v podstatě systémový prodej zmetků, je v některých případech realitou. Jinou věcí je, že zatím se jím policie nezabývá...

Judikatura k nekalé soutěži

https://is.muni.cz/th/100544/pravf_m/Diplomova_prace_-_judikatura_proti_nekale_soutezi.doc

nebo

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:THy89TiIiOwJ:is.muni.cz/th/100544/pravf_m/Diplomova_prace_-_judikatura_proti_nekale_soutezi.doc+judikatura+Po%C5%A1kozov%C3%A1n%C3%AD+spot%C5%99ebitele&cd=9&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a

Nekalá soutěž

https://www.miras.cz/seminarky/word/sem-nekala-soutez.doc

nebo

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DrsLVqawaWgJ:www.miras.cz/seminarky/word/sem-nekala-soutez.doc+nekal%C3%A1+hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+sout%C4%9B%C5%BE+trestn%C3%AD+z%C3%A1kon%C3%ADk&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a

TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=17&ved=0CCsQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.vakobobri.cz%2Frequest.php%3F1157&rct=j&q=judikatura%20Po%C5%A1kozov%C3%A1n%C3%AD%20spot%C5%99ebitele&ei=oJ3CTKK9HsGeOq-RmekH&usg=AFQjCNGRmkseoPQjJRPAKfH7RZ1Zxzp1og&cad=rja

nebo

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yW7LYotmk_oJ:www.vakobobri.cz/request.php%3F1157+judikatura+Po%C5%A1kozov%C3%A1n%C3%AD+spot%C5%99ebitele&cd=17&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a

Odpovědnost....

https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=19&ved=0CDIQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.peterkapartners.com%2Fdownload%2F1404041736%3Fat%3D1&rct=j&q=judikatura%20Po%C5%A1kozov%C3%A1n%C3%AD%20spot%C5%99ebitele&ei=oJ3CTKK9HsGeOq-RmekH&usg=AFQjCNHElAHlZLyCfzvjsEN7WDPSgv6cWQ&cad=rja

nebo

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:b0uZ5RbhGjQJ:www.peterkapartners.com/download/1404041736%3Fat%3D1+judikatura+Po%C5%A1kozov%C3%A1n%C3%AD+spot%C5%99ebitele&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESiXLc4qEd16Pebkbxlpqtnn9nXzXZddWzjwByJyNoInhz7rvoK08R57FV02mG8slG9RmbMxLcXaXcTmGWIgBkAfvAOcFZUQVSsgKx8FJUrFBGEFEOyzMYUjKvFjFUEbrGmwULHt&sig=AHIEtbRTd6_c6nT6eTm4KoE8RT2dsTTcrQ

a další članky na internetu na dané téma...

Přidat nový příspěvek